Vademecum Cohort 2010

Vademecum Cohort 2010-PDF Download

  • Date:07 May 2020
  • Views:21
  • Downloads:0
  • Pages:15
  • Size:622.02 KB

Share Pdf : Vademecum Cohort 2010

Download and Preview : Vademecum Cohort 2010


Report CopyRight/DMCA Form For : Vademecum Cohort 2010


Transcription:

Beste 6e klassers, Omdat het aantal wijzigingen in het PTA in de loop der jaren sterk is afgenomen maken wij niet langer. voor elk jaar een geheel nieuw vademecum We volstaan met een zogenaamd addendum een. overzicht van wijzigingen en toevoegingen op jullie vademecum cohort 2010. Het addendum is onderverdeeld in bijlagen De bijlagen hebben betrekking op wijzigingen. aanvullingen in vakken, Het is de bedoeling dat je dit addendum zorgvuldig bewaart bij je vademecum. versie 1 oktober 2010 en addendum I Ook de Onderwijsinspectie en het Bevoegd Gezag zijn van deze. wijzigingen in kennis gesteld Wanneer er een wijziging is in het PTA van een bepaald vak betekent dit. dat de eerder gepubliceerde versie van dit vak komt te vervallen. Mocht je nog vragen hebben over de veranderingen dan kun je daarmee altijd terecht bij de conrector. bovenbouw en of secretaris eindexamen,P van der Linden conrector bovenbouw. E Roetert secretaris eindexamen,Inhoudsopgave addendum II cohort 2010. Bijlage 1 Wijzigingen in het vak Duits blz 3,Bijlage 2 Wijzigingen in het vak Frans blz 4.
Bijlage 3 Wijzigingen in het vak Grieks blz 5,Bijlage 4 Wijzigingen in het vak Latijn blz 6. Bijlage 5 Wijzigingen in het vak Wiskunde A blz 7,Bijlage 6 Wijzigingen in het vak Wiskunde C blz 8. Bijlage 7 Wijzigingen in het vak Muziek blz 9, Bijlage 8 Wijzigingen in het vak Aardrijkskunde blz 10. Bijlage 9 Wijzigingen in het vak Biologie blz 11, Bijlage 10 Wijzigingen in het vak Natuurkunde blz 12. Bijlage 11 Wijzigingen in het vak Scheikunde blz 13. Bijlage 12 Wijzigingen regeling absentie virtuele toetsen. Bijlage 13 Wijzigingen Regeling absentie practica natuurkunde scheikunde biologie. Dordrecht 1 oktober 2012,Bijlage 1 Duits,Leerjaar 6 D7 Grammatica en idioom.
D8 Schrijfvaardigheid,D9 Spreekvaardigheid,D10 Luistervaardigheid. D11 Literatuur en literatuurgeschiedenis,D12 Project Deutschkunde optioneel. De dossiertoetsen D2 D3 D4 en D6 zijn gelijkwaardig in weging ten opzichte van elkaar en tellen ieder. eenmaal D1 telt tweemaal en D5 telt driemaal, De dossiertoetsen D7 en D11 hebben elk een weging van n De dossiertoetsen D8 D9 D10 en D12. hebben elk een weging twee, D7 bestaan ieder uit vier deeltoetsen uit Genau en vier deeltoetsen uit Beknopte Thematische. Woordenschat Duits schriftelijk D8 omvat het schrijven van een opstel met een lengte van 250. woorden D9 omvat een mondeling over alle gelezen boeken leerjaar 5 en 6 en wordt getoetst tijdens. het mondeling Literatuur literatuurgeschiedenis D11 D10 bestaat uit de CITO luistertoets. D11 omvat een mondeling over de Duitse literatuurgeschiedenis van de 20e eeuw hierbij wordt de. leerling tevens getoetst op spreekvaardigheid D9 D12 optioneel bestaat uit een project over een. bepaald thema De beoordeling is afhankelijk van de inzet en medewerking van de leerling. afzonderlijk In leerjaar 6 moeten de leerlingen 3 Duitse boeken lezen die telkens worden afgesloten. door middel van een boekverslag Dautzenberg, Het gemiddelde van de dossiertoetsen D1 t m D12 bepaalt het schoolexamencijfer.
Het Centraal Examen toetst leesvaardigheid Het eindcijfer Duits bestaat voor 50 uit het cijfer voor. het schoolexamen en voor 50 uit het cijfer voor het Centraal Examen. Dordrecht 1 oktober 2012,Bijlage 2 Frans,Leerjaar 6 D11 Luistervaardigheid Cito. D12 Schrijfvaardigheid,D13 Spreekvaardigheid mondelinge presentatie. D14 Literatuurgeschiedenis 19e en 20e eeuw,D15 Voortschrijdend gemiddelde van overhoringen. De dossiertoetsen D1 t m D8 zijn gelijkwaardig in weging ten opzichte van elkaar en tellen ieder eenmaal. D9 en D10 zijn gelijkwaardig in weging ten opzichte van elkaar en tellen ieder tweemaal. De dossiertoetsen D11 D12 en D15 hebben een weging van twee De dossiertoetsen D13 en D14. hebben een weging van n Het gemiddelde van de dossiertoetsen D1 t m D15 bepaalt het. schoolexamencijfer Het Centraal Examen toetst de leesvaardigheid Het eindcijfer Frans bestaat voor. 50 uit het cijfer voor het schoolexamen en voor 50 uit het cijfer voor het centraal examen. Dordrecht 1 oktober 2012,Bijlage 3 Grieks,Leerjaar 6 D7 Euripides Medea vertaalvaardigheid. D8 Euripides Medea vertaalvaardigheid,D9 Gemiddelde van een aantal overhoringen.
D10 Gemiddelde van een aantal verplichte proefvertalingen. maandvertaling minimaal 8, De dossiertoetsen D1 t m D5 en D9 tellen elk eenmaal de dossiertoetsen D7 en D8 tellen elk tweemaal. en dossiertoetsen D6 en D10 tellen elk driemaal Het gemiddelde van de dossiertoetsen D1 t m D10. bepaalt het schoolexamencijfer Het eindcijfer voor het vak Grieks bestaat voor 50 uit het cijfer voor. het schoolexamen en voor 50 uit het cijfer voor het centraal examen. Het centraal examen heeft als kernauteur Euripides. Dordrecht 1 oktober 2012,Bijlage 4 Latijn, Leerjaar 6 D7 Filosofisch proza I vertaalvaardigheid. D8 Filosofisch proza II vertaalvaardigheid,D9 Gemiddelde van een aantal overhoringen. D10 Gemiddelde van een aantal verplichte proefvertalingen. maandvertaling minimaal 8, De dossiertoetsen D1 t m D5 en D9 tellen elk eenmaal de dossiertoetsen D7 en D8 tellen elk tweemaal. en dossiertoetsen D6 en D10 tellen elk driemaal Het gemiddelde van de dossiertoetsen D1 t m D10. bepaalt het schoolexamencijfer Het eindcijfer voor het vak Latijn bestaat voor 50 uit het cijfer voor. het schoolexamen en voor 50 uit het cijfer voor het centraal examen. Het centraal examen heeft als kernauteur Seneca,Dordrecht 1 oktober 2012.
Bijlage 5 Wiskunde A,Leerjaar 6 D7 Differentiaalrekening II H1 H2 H3. D8 Kansrekening II H4 H5,D9 Proefexamen H6 H7, De dossiertoetsen D1 t m D6 zijn gelijkwaardig in weging en tellen elk eenmaal. De dossiertoetsen D7t m D9 zijn gelijkwaardig in weging ten opzichte van elkaar en tellen ieder tweemaal. Het gemiddelde van D1 t m D9 bepaalt het schoolexamencijfer voor wiskunde A Het eindcijfer voor. wiskunde A bestaat voor 50 uit het cijfer voor het centraal examen en voor 50 uit het. schoolexamencijfer,Dordrecht 1 oktober 2012,Bijlage 6 Wiskunde C. Leerjaar 6 D7 Functies en grafieken H1,D8 Kansrekening II H2 H3 H4. D9 Proefexamen H5 H6, De dossiertoetsen D1 t m D7 zijn gelijkwaardig in weging en tellen elk eenmaal De dossiertoetsen D8 en D9.
zijn gelijkwaardig in weging ten opzichte van elkaar en tellen ieder tweemaal Het gemiddelde van de D1 t m. D9 bepaalt het schoolexamencijfer voor wiskunde C Het eindcijfer voor wiskunde C bestaat voor 50 uit. het cijfer voor het centraal examen en voor 50 uit het schoolexamencijfer. Dordrecht 1 oktober 2012,Bijlage 7 Muziek, Leerjaar 6 is primair gericht op verankering van alle behandelde stof De laatste modules voor het. Schoolexamendossier worden afgerond Aansluitend verplaatst de focus zich naar de voorbereidingen. op het Centraal Examen Bij dit alles wordt het musiceren zeker niet uit het oog verloren maar zal er. daarnaast veel tijd worden ge nvesteerd in examentraining en zelfstudie. Leerjaar 6 D1 Wereldritmes I R3,D9 A Capella Z3,D10 Ensemble Jazz improvisatie E4. D11 Keuzeonderwerp,1 Analyse C2a 1,2 Opus C2b 2, Analyse het schrijven van een verdiepend werkstuk over een artiest componist. en diens muziek, Opus het componeren noteren en uitvoeren van een autonoom muziekstuk. De dossiertoets D1 is van leerjaar 5 naar leerjaar 6 verplaatst Voor dossiertoets D11 geldt dat de leerlingen. een keuze moeten maken tussen keuzeonderwerp Analyse ofwel keuzeonderwerp Opus. De dossiertoetsen D1 t m D11 tellen elk eenmaal Het gemiddelde van de dossiertoetsen bepaalt het. schoolexamencijfer Het eindcijfer voor Muziek bestaat uit 50 uit het cijfer voor het centraal examen en. voor 50 uit het schoolexamencijfer,Dordrecht 1 oktober 2012.
Bijlage 8 Aardrijkskunde,Leerjaar 6 D4 Zuidoost Azi in beeld gehele boek. D5 Zuidoost Azi actueel gehele boek,D6 Globalisering gehele boek. D7 Herhalingsstof en begrippen Systeem aarde en Wonen. in Nederland, De dossiertoetsen D1 t m D7 zijn gelijkwaardig in weging ten opzichte van elkaar Het gemiddelde van. de dossiertoetsen bepaalt voor 75 het schoolexamencijfer Het gemiddelde van de praktische. opdrachten P1 en P2 bepaalt voor 25 het schoolexamencijfer. Het eindcijfer voor aardrijkskunde bestaat voor 50 uit het cijfer voor het Centraal Examen en voor. 50 uit het schoolexamencijfer,Dordrecht 1 oktober 2012. Bijlage 9 Biologie,Leerjaar 6 D5 Hoofdstuk 1 Stofwisseling en DNA.
Hoofdstuk 2 Voeding en vertering,Het onderwerp Energie klas 5. D6 Hoofdstuk 3 Transport,Hoofdstuk 4 Gaswisseling en uitscheiding. Het onderwerp Bescherming klas 4,D7 Hoofdstuk 5 Impulsgeleiding. De onderwerpen Homeostase en Gedrag klas 4,P4 Practicum. De dossiertoetsen D1 t m D4 hebben elk een weging van n De dossiertoetsen D5 t m D7 hebben elk. een weging van twee, De praktische opdracht P4 bestaat uit meerdere onderdelen die elk afzonderlijk worden becijferd.
Deze cijfers zijn onderling gelijkwaardig in weging en maken deel uit van het examendossier Het. eindcijfer van de praktische opdrachten is het voortschrijdende gemiddelde van de cijfers van deze. onderdelen over de laatste twee leerjaren leerjaar 5 en 6 Het gemiddelde van de dossiertoetsen. bepaalt voor 80 het schoolexamencijfer Het gemiddelde van de praktische opdrachten leerjaar 5 en. 6 bepaalt voor 20 het schoolexamencijfer Het eindcijfer voor biologie bestaat voor 50 uit het. cijfer voor het Centraal Examen en voor 50 uit het schoolexamencijfer. Dordrecht 1 oktober 2012,Bijlage 10 Natuurkunde,Leerjaar 6 D6 Energie H16 herhaling. D7 Ruimtevaart H17 en Beeldbuizen H18 herhaling,D8 Materie H19 Kernenergie H20 herhaling. D9 Gemiddeld cijfer overhoringen extra opdrachten,P2 Practicum 2. Voor het bepalen van het schoolexamencijfer geldt dat de dossiertoetsen D1 t m D5 eenmaal tellen en. de dossiertoetsen D6 t m D9 tweemaal De praktische opdracht bestaat uit meerdere onderdelen. inclusief practicumschrift die elk afzonderlijk worden becijferd Deze cijfers zijn onderling. gelijkwaardig in weging De praktische opdrachten P1 P2 leerjaar 5 en 6 zijn gelijkwaardig in. weging ten opzichte van elkaar en tellen ieder eenmaal. Het gemiddelde van de dossiertoetsen bepaalt voor 80 en het gemiddelde van de praktische. opdrachten voor 20 het schoolexamencijfer Het eindcijfer voor natuurkunde bestaat voor 50 uit. het cijfer voor het centraal examen en voor 50 uit het schoolexamencijfer. Het centraal examen bestaat uit een wettelijk voorgeschreven selectie van de totale stof. Dordrecht 1 oktober 2012,Bijlage 11 Scheikunde,Leerjaar 6 D7 H19 herhaling H1 H3 H9 H13 en H14. D8 H16 herhaling H2 H4 H6 H7 H8 en H11,D9 H17 H18 herhaling H5 H10 H12 en H15.
P3 Practicum, De praktische opdracht P3 bestaat uit het onderdeel titreren Dit cijfer weegt 3x zwaarder dan de. praktische onderdelen uit P2 en maakt deel uit van het examendossier Het eindcijfer van de. praktische opdrachten P2 en P3 is het voortschrijdende gemiddelde van de cijfers van deze. onderdelen over de laatste twee leerjaren Dossiertoetsen D1 t m D6 tellen elk eenmaal. dossiertoetsen D7 t m D9 tellen elk driemaal, Het gemiddelde van de dossiertoetsen bepaalt voor 80 en het gemiddelde van de praktische. opdrachten voor 20 het schoolexamencijfer Het eindcijfer voor scheikunde bestaat voor 50 uit het. cijfer voor het Centraal Examen en voor 50 uit het schoolexamencijfer Het Centraal Examen heeft. betrekking op de subdomeinen B2 B4 C3 D2 D3 E1 E3 E4 E5 F3 F4 F5 G3 G4 H3 in combinatie. met domein A en de communale kennis De praktische toetsen zijn niet herkansbaar. Dordrecht 1 oktober 2012,Bijlage 12 Regeling absentie virtuele toetsen. Bij een aantal vakken wordt gewerkt met zgn virtuele toetsen Dit zijn toetsen die bestaan uit een. per vak vari rend aantal subtoetsen waarvan het rekenkundig gemiddelde aan het eind van het. cursusjaar een V of D toetscijfer vormt De leerling is verplicht al deze subtoetsen te maken Bij. afwezigheid wordt in het registratiesysteem van de docent altijd het cijfer 0 1 ingevoerd Het. voortschrijdend gemiddelde van de subtoetsen wordt na elke subtoets aangepast in het centrale. cijferregistratieprogramma SOM Is een leerling om welke reden dan ook niet in staat om deel te. nemen aan de subtoets dan wordt alleen bij correcte en tijdige afmelding v r 09 00 uur tel 078. 6482626 een geldig excuus geaccepteerd, Omdat er voor subtoetsen behoudens afwijkende situaties geen inhaalmogelijkheden zijn blijft ook bij. een geldig excuus het cijfer 0 1 staan Aan het eind van het cursusjaar vervalt het laagst behaalde cijfer. dit kan dus ook het cijfer 0 1 zijn In geval een leerling voor de tweede maal in hetzelfde vak met een. 0 1 situatie te maken krijgt neemt de betreffende docent hierover contact op met de. leerjaarco rdinator Deze zal de leerling uitnodigen voor een gesprek Als blijkt dat er een geldig. excuus is voor de betreffende tweede absentie wordt de docent verzocht de laatst genoteerde 0 1 uit. zijn registratiesysteem te verwijderen Daarna treedt de regel in werking dat een leerling verplicht is. alle subtoetsen binnen een termijn van twee weken in te halen. Dordrecht 1 oktober 2012, Bijlage 13 Regeling absentie practica natuurkunde scheikunde biologie.
Absentie bij practicumuren natuurkunde scheikunde en biologie leerjaar 4 leerjaar 5 en leerjaar 6. indien een leerling geoorloofd absent is tijdens een practicum dient dit practicum ingehaald te. worden Daartoe maakt de leerling binnen drie weken na het. D7 bestaan ieder uit vier deeltoetsen uit Genau en vier deeltoetsen uit Beknopte Thematische Woordenschat Duits schriftelijk D8 omvat het schrijven van een opstel met een lengte van 250 woorden D9 omvat een mondeling over alle gelezen boeken leerjaar 5 en 6 en wordt getoetst tijdens het mondeling Literatuur literatuurgeschiedenis D11

Related Books