University of Groningen Verantwoording onderzoek werkgroep

University Of Groningen Verantwoording Onderzoek Werkgroep-PDF Download

  • Date:29 May 2020
  • Views:17
  • Downloads:0
  • Pages:14
  • Size:691.10 KB

Share Pdf : University Of Groningen Verantwoording Onderzoek Werkgroep

Download and Preview : University Of Groningen Verantwoording Onderzoek Werkgroep


Report CopyRight/DMCA Form For : University Of Groningen Verantwoording Onderzoek Werkgroep


Transcription:

University of Groningen,Verantwoording onderzoek werkgroep Meijer. Meijer Rob R Egberink Iris Albers Casper Tendeiro Jorge Niessen Anna. IMPORTANT NOTE You are advised to consult the publisher s version publisher s PDF if you wish to cite from. it Please check the document version below,Document Version. Publisher s PDF also known as Version of record,Publication date. Link to publication in University of Groningen UMCG research database. Citation for published version APA, Meijer R R Egberink I J L Albers C J Tendeiro J N Niessen A S M 2015 Verantwoording. onderzoek werkgroep Meijer Aanvullingen COTAN Beoordelingssysteem wat betreft volg aspect van. leerling en onderwijsvolgsystemen deel 2 Rijksuniversiteit Groningen Psychologie Psychometrie. Statistiek, Other than for strictly personal use it is not permitted to download or to forward distribute the text or part of it without the consent of the.
author s and or copyright holder s unless the work is under an open content license like Creative Commons. Take down policy, If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will remove access to the work immediately. and investigate your claim, Downloaded from the University of Groningen UMCG research database Pure http www rug nl research portal For technical reasons the. number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum. Download date 11 02 2018,faculteit gedrags en psychometrie statistiek. maatschappijwetenschappen,Verantwoording onderzoek werkgroep Meijer. Aanvullingen COTAN Beoordelingssysteem wat betreft. volg aspect van leerling en onderwijsvolgsystemen deel 2. prof dr Rob R Meijer,dr Iris J L Egberink,dr Casper J Albers.
dr Jorge N Tendeiro,A Susan M Niessen MSc, Voor u ligt de verantwoording van het onderzoek dat is uitgevoerd voor het schrijven van. aanvullingen op het COTAN Beoordelingssysteem Evers Lucassen Meijer Sijtsma. 2010 in het kader van medewerking van de COTAN aan de werkzaamheden van de. Expertgroep Toetsen PO Specifiek gaat het om aanvullingen die het mogelijk maken om. andere eindtoetsen en of leerling en onderwijsvolgsystemen lovs te kunnen beoordelen. op de toepassing van de referentieniveaus computer adaptief toetsen en het volg aspect. Een eerste uitgangspunt bij het opstellen van deze aanvullingen was om zo dicht mogelijk te. blijven bij de inhoud van bestaande documenten en notities Enerzijds omdat deze. documenten geschreven zijn door experts uit de psychometrie en onderwijsveld en anderzijds. omdat niet onbelangrijk een aantal documenten dienden als leidraad voor de. toetsconstructeurs Verder wordt bij de aanvullingen uitgegaan van het principe dat de. bewijslast bij de toetsconstructeur ligt Dit is immers ook een van de uitgangspunten bij het. huidige COTAN Beoordelingssysteem Dit klinkt wat zwaar maar het blijkt in veel gevallen. niet eenvoudig om voor elke situatie geldende en passende vuistregels op te stellen vanwege. de diversiteit aan mogelijkheden en beslissingen die genomen moeten worden bij de. toetsconstructie en bij de uit te voeren psychometrische analyses Het gaat er daarom bij dit. uitgangspunt om dat de toetsconstructeur aannemelijk moet maken dat alle beslissingen die. genomen zijn tijdens het ontwikkelingsproces uitgebreid beschreven en verantwoord worden. middels argumentatie ondersteund door de psychometrie Er is getracht waar mogelijk te. werken met vuistregels richtlijnen en of uitgebreide informatie over de meest gangbare. mogelijkheden en of analysetechnieken Aan de andere kant maakt het ook duidelijk dat naast. kunde toetsconstructie ook een kunst is waarbij het gaat om overtuigd te worden met. valide argumenten door de toetsconstructeur Om met Abelson 1995 te spreken Data. analysis should not be pointlessly formal It should make an interesting claim it should tell a. story that an informed audience will care about and it should do so by intelligent. interpretation of appropriate evidence from empirical measurements or observations p 2. Tenslotte ervaring zal moeten uitwijzen in hoeverre deze aanvullingen een werkzaam geheel. vormen Waar nodig zijn in de toekomst op basis van opgedane ervaringen en argumenten. wellicht aanpassingen nodig,prof dr Rob R Meijer,dr Iris J L Egberink. dr Casper J Albers,dr Jorge N Tendeiro,A Susan M Niessen MSc. Groningen juli 2015,Inhoudsopgave,Hoofdstuk 1 Inleiding en doel onderzoek 1. 1 1 Inleiding 1,1 2 Doel van het huidige onderzoek 1.
1 3 Werkwijze 2, 1 4 Relatie ten opzichte van het huidige COTAN Beoordelingssysteem 2. 1 5 Bepaling beoordeling per aspect 3,1 6 Opbouw document 3. Hoofdstuk 2 Het volgen van de groei van leerlingen 4. 2 1 Introductie 4,2 2 Terminologie 5, 2 3 Beoordelingsvragen m b t het volgen van de groei van leerlingen 6. 2 4 Toelichting beoordelingsvragen 6,Literatuur 9,Hoofdstuk 1 Inleiding en doel onderzoek. 1 1 Inleiding, De Wet centrale eindtoets en leerling en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs hierna.
Wet Eindtoetsing PO Stb 2014 13 verplicht basisscholen om vanaf het schooljaar. 2014 2015 bij alle leerlingen in groep 8 een eindtoets voor Nederlandse taal en rekenen af te. nemen Hierbij gaat het om het bepalen van het eindniveau van leerlingen ten opzichte van de. referentieniveaus zie Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen Voor. Nederlandse taal betreft het ten minste de twee domeinen Lezen en Begrippenlijst en. taalverzorging voor rekenen de vier domeinen Getallen Verhoudingen Meten en. meetkunde en Verbanden De wet voorziet tevens in keuzevrijheid scholen zouden naast de. centrale eindtoets ook moeten kunnen kiezen voor een andere eindtoets De centrale eindtoets. wordt door de overheid beschikbaar gesteld De diverse toetsaanbieders wordt de. mogelijkheid geboden om andere eindtoetsen hierna eindtoetsen genoemd te ontwikkelen. Tevens is door het ministerie aangegeven dat men toe wil naar adaptieve eindtoetsing. Naast een verplichte eindtoetsafname schrijft de Wet Eindtoetsing PO Stb 2014 13 het. gebruik van een leerling en onderwijsvolgsysteem lovs voor elke leerling voor Het gaat. hierbij om het systematisch in kaart brengen van de leervorderingen ook wel groei van. kennis en vaardigheden van leerlingen Scholen zijn vrij om te bepalen welke kennis en. vaardigheden zij in kaart brengen, Een voorwaarde die geldt voor zowel de eindtoetsen als het lovs die een basisschool gaan. gebruiken is dat deze van goede kwaliteit moeten zijn Daarom is door de minister een. onafhankelijke commissie ingesteld die enerzijds de minister adviseert over toelating van. eindtoetsen en anderzijds een geschiktheidsoordeel uitspreekt over de toetsen van lovs en. zodat basisscholen een goede onderbouwde keuze kunnen maken uit het aanbod eindtoetsen. en lovs en Deze commissie is de Expertgroep Toetsen PO. 1 2 Doel van het huidige onderzoek, Om de Expertgroep Toetsen PO in staat te stellen een goede afweging te maken over de. psychometrische kwaliteit van de eindtoetsen en lovs toetsen wordt bijgedragen door de. Commissie Testaangelegenheden Nederland afgekort tot COTAN in de vorm van het. beoordelen van dergelijke toetsen aan de hand van het COTAN Beoordelingssysteem Evers. Lucassen Meijer Sijtsma 2010 Hoewel het COTAN Beoordelingssysteem toegepast kan. worden op zowel psychologische als onderwijskundige tests toetsen en vragenlijsten is er. een lacune wat betreft het beoordelen van de rapportage en toepassing van de. referentieniveaus en het gebruik van computer adaptief toetsen CAT van andere eindtoetsen. alsmede het beoordelen van het volg aspect van lovs toetsen Deze aspecten zijn van. cruciaal belang bij het doen van een uitspraak over de psychometrische kwaliteit van. dergelijke toetsen en of toetssystemen Het is complexe materie die enerzijds hoogwaardige. psychometrische kennis vereist en waarvoor anderzijds kennis van het complexe veld nodig. De COTAN is een bestuurscommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen NIP. Vanuit die relatie is het NIP opdrachtgever voor dit onderzoek De opdracht voor de. werkgroep is tweeledig enerzijds beoordelingsvragen opstellen voor de aspecten normering. referentieniveaus en computer adaptief toetsen van eindtoetsen en anderzijds. beoordelingsvragen opstellen voor het volg aspect van lovs toetsen Het is de bedoeling dat. de COTAN deze beoordelingsvragen kan gebruiken als aanvulling op het huidige COTAN. Beoordelingssysteem, Dit document deel 2 betreft de beoordelingsvragen aangaande het volg aspect van lovs. 1 3 Werkwijze, Bij het formuleren van de aanvullende beoordelingsvragen is zoveel mogelijk gebruik. gemaakt van de documenten die ook zijn geformuleerd voor de toetsaanbieders Deze. documenten zijn uitgebreid bestudeerd Verder zijn interviews gehouden met diverse experts. en stakeholders om een goed overzicht te krijgen van wat mogelijk is en waar op gelet dient. te worden bij het beoordelen van dergelijke toetsen Al deze informatie is samengenomen. zaken zijn toegevoegd en of gespecificeerd waarbij rekening is gehouden om het in lijn te. houden met het huidige COTAN Beoordelingssysteem Dit eerste basisstuk is besproken met. een aantal COTAN leden voor een eerste feedback ronde De hierna aangepaste versie is. inclusief een aantal specifieke vragen voorgelegd aan Anton B guin en Cees Glas als auteurs. van een aantal belangrijke documenten omtrent deze onderwerpen Vervolgens is de. werkwijze toegelicht in een bijeenkomst met toetsaanbieders op het ministerie van OCW en. is de toetsaanbieders de gelegenheid geboden om onduidelijkheden aan te geven De. aangegeven onduidelijkheden en vragen zijn zo veel en zo goed als mogelijk verwerkt in een. versie die op 2 juli 2015 is voorgelegd en besproken tijdens de COTAN vergadering De. zaken die daar besproken zijn en de feedback van COTAN leden die per mail in de week erna. is ontvangen zijn verwerkt tot deze voor de werkgroep definitieve versie van aanvullende. beoordelingsvragen wat betreft normering referentieniveaus computer adaptief toetsen en. volg aspect van andere eindtoetsen en of leerling en onderwijsvolgsystemen. 1 4 Relatie ten opzichte van het huidige COTAN Beoordelingssysteem. Hoewel in eerste instantie getracht is de aanvullende beoordelingsvragen zoveel mogelijk als. verduidelijking van en aanvulling op bestaande beoordelingsvragen op te nemen in het. huidige COTAN Beoordelingssysteem is gebleken dat dit een te grote aanpassing van het. systeem vergt De aanvullende beoordelingsvragen zijn daarom als losse aanvullingen op het. COTAN Beoordelingssysteem geschreven Dit betekent dat alleen voor de groep toetsen die. in het kader van de werkzaamheden van de Expertgroep Toetsen PO worden beoordeeld een. extra beoordeling zal worden gegeven op de betreffende aanvullende aspecten die de. Expertgroep Toetsen PO kan helpen bij het uitbrengen van een advies aan de minister van. OCW of een eigenstandig geschiktheidsoordeel, Het is denkbaar dat de aanvullende beoordelingsvragen in de toekomst wel verweven zullen.
worden in een nieuwe editie van het COTAN Beoordelingssysteem maar daarover zullen. betrokken partijen tijdig worden ge nformeerd, Overigens zijn wij ons ervan bewust dat het ontwikkelen van een toets een ingewikkeld en. langdurig proces is en dat de toetsaanbieders tijdens dat proces nog niet op de hoogte waren. van de aanvullende beoordelingsvragen zoals die in dit document zijn geformuleerd Dit is. voor ons een van de redenen geweest om zoveel mogelijk aan te sluiten bij informatie die. voor de toetsaanbieders beschikbaar was,1 5 Bepaling beoordeling per aspect. Net als bij het huidige COTAN Beoordelingssysteem blijft het belangrijk dat de verschillende. keuzes in het ontwikkelingstraject uitgebreid beschreven en verantwoord worden zodat de. redenering gevolgd kan worden en de correctheid kan worden beoordeeld Echter onder. andere vanwege de complexiteit van de materie op een groot aantal punten en het niet altijd. even duidelijk te maken onderscheid tussen voldoende en goed aan de hand van concrete. richtlijnen is ervoor gekozen om de aanvullende aspecten te beoordelen als. onvoldoende voldoende, Als uitgangspunt voor het bepalen van het eindoordeel per aanvullend aspect geldt dat alle. van toepassing zijnde beoordelingsvragen als voldoende moeten zijn beoordeeld. Het is verder goed om te benadrukken dat een COTAN beoordeling als geheel d w z. inclusief beoordeling op de aanvullende aspecten dient als advies voor de psychometrische. beoordeling door de Expertgroep Toetsen PO en dat tevens via de Expertgroep Toetsen PO. een onderwijskundige beoordeling wordt uitgevoerd,1 6 Opbouw document. Hierna is voor het volg aspect een hoofdstuk opgenomen waarin na een korte uitleg een. beschrijving zal worden gegeven van de gebruikte termen gevolgd door een tabel met. aanvullende beoordelingsvragen voor het betreffende aspect Onder de tabel volgt per. beoordelingsvraag een toelichting, Hoofdstuk 2 Het volgen van de groei van leerlingen.
2 1 Introductie, Het volgende staat beschreven in het Toetsbesluit PO over een lovs. Een leerling en onderwijsvolgsysteem bestaat uit twee of meer toetsen die leervorderingen. op diverse kennis en vaardigheden meten Het kan ook bestaan uit n toets die op. verschillende meetmomenten wordt afgenomen of meerdere versies van een toets Veel. leerling en onderwijsvolgsystemen toetsen kennis en vaardigheden van Nederlandse taal en. en lovs en Deze commissie is de Expertgroep Toetsen PO 1 2 Doel van het huidige onderzoek Om de Expertgroep Toetsen PO in staat te stellen een goede afweging te maken over de psychometrische kwaliteit van de eindtoetsen en lovs toetsen wordt bijgedragen door de

Related Books