Ukumlangazelela Kwakho Thixo

Ukumlangazelela Kwakho Thixo-PDF Download

  • Date:28 Jun 2020
  • Views:5
  • Downloads:0
  • Pages:153
  • Size:1.78 MB

Share Pdf : Ukumlangazelela Kwakho Thixo

Download and Preview : Ukumlangazelela Kwakho Thixo


Report CopyRight/DMCA Form For : Ukumlangazelela Kwakho Thixo


Transcription:

U kumlangazelela,Richard A Bennett,Ipapashwe yi,CROSS CURRENTS. INTERNATIONAL MINISTRIES,Ibandakanya ne,Trans World Radio South Africa. Private Bag X987, 2006 11 03 Your quest for god xh3 3 11 10 2006 1 00 30 PM. Copyright 1985 1988 1997 1998 2003 Cross Currents, International Ministries www ccim media com resources. All rights reserved No part of this publication may be. reproduced stored in a retrieval system or transmitted by any. means without prior written permission of Cross Currents. International Ministries,Printed in Johannesburg South Africa.
ISBN 0620 37101 3,Ngaphandle kwenkuthazo uthando,ukuzenza idini nemithandazo yenkosikazi. yam uDorothy lencwadi ngeyingabhalwanga,NanjengoPawulos owathi kuFibhi. naye ngokwakhe ube luncedo kubaninzi nakum,ngokwam nam nditsho njalo ngenkosikazi yam. Isasazwe yi,Trans World Radio South Africa,Private Bag X987. 2006 11 03 Your quest for god xh4 4 11 10 2006 1 00 30 PM. Isalathisi,Intshayelelo vii,Isingeniso ix,Isahluko 1.
Ingaba ngenene ukhona uThixo 1,Isahluko 2, Ingaba isikhokelo sakho sakwamoya sithembekile na 11. Isahluko 3,Ingaba unjani uThixo 27,Isahluko 4,Yintoni ngenene eyahlula abantu 39. Isahluko 5,Ingaba yintoni eyona ngxaki 53,Isahluko 6. Yintoni ebangela abantu balahleke kangaka 63,Isahluko 7. Ingaba uThixo undithanda ngenene 77,Isahluko 8,Ndingabufumana phi ubomi 103.
Isahluko 9,Ndingaba yinxalenye yosapho lukaThixo njani 119. Isahluko 10,Yintoni ke ngoku elandelayo 131,Isibophelelo sam kholo 141. 2006 11 03 Your quest for god xh5 5 11 10 2006 1 00 30 PM. 2006 11 03 Your quest for god xh6 6 11 10 2006 1 00 30 PM. Intshayelelo,N diyixhasa ngentliziyo yam yonke le ncwadi ithi. Ukumlangazela kwakho u Thixo ngenxa yezizathu,ezibini Esokuqala sesokuba ndimazi umbhali wale. ncwadi ungunyana elukholweni kwaye Andinaluvuyo,lungaphezu kolu lokuba ndive ukuba abantwana bam.
bahamba enyanisweni 3 Yohane 4,Esesibini isizathu asinanto yakwenza nam U Dr. Richard Bennett wenze owona msebenzi mhle ngokucacisa. kakuhle ngokufutshane nangokoyisa ingqondo ezona,zinto zibalulekiyo ngokwazana komntu noThixo. Ibhayibhile isichazela ukuba u Thixo ubeke,ingunaphakade ezintliziyweni zabantu Intshumayeli. 3 11 Xa kunjalo ke singathi kuba umntu wayedalelwe. ingunaphakade izinto zalamaxesha azinakuze zimaneze. umntu ngokuzeleyo nangokupheleleyo Kukho isikroba,esingenasiphelo esingazaliswa kuThixo kuphela. UAugustine wayichaza kakuhle xa wayevakalisa esithi. Thixo thina usidalele wena nemiphefumlo yethu, ayinakuphumla de ifikelele ekuphumleni kuwe Le ncwadi.
isincedela ukulandela oko kumlangazelela de sifumane. ukuphumla kubudlelane obuphilileyo bomntu siqu kunye. noThixo onguNaphakade, 2006 11 03 Your quest for god xh7 7 11 10 2006 1 00 30 PM. Ukumlangazelela kwakho u Thixo,Kungumthandazo wam ozingisileyo ukuba inkitha. yabantu iyifunde le ncwadi ukuze ibe ludaba olutyhilekilela. uzuko lukaThixo nokulunga kwabantu kwanaphakade,Dr Stephen F Olford. Ukumlangazelela kwakho u Thixo yincwadi, endiyikhuthazayo kuye wonke ubani ophanda ngeenyaniso. zobomi Iyincwadi enemfundiso ephilileyo kubukrestu. babo kwaye iyakubanceda abantu bafumane isiseko esihle. Akuyi kuzisola ngokuyifunda,Rev Stephen Boakye Yiadom.
Umlawuli jikele,Trans World Radio Africa, 2006 11 03 Your quest for god xh8 8 11 10 2006 1 00 30 PM. Isingeniso,A pha ekuhambeni kakhulu kwethu nonkosikazi. siye sadibana nezihlobo ezininzi koohola,bendlela yobomi naseziphambukeni ngokunjalo. Ziphuma kumasiko ngamasiko imo zoqoqosho,ezahlukeneyo nakwizigaba zemfundo ezahlukeneyo. Siyakholwa ukuba kwakungelo bhaqo ukudibana kwethu. naba Bantu Kananjalo asikholwa ukuba libhaqo ukuba le. ncwadi ibe sesandleni sakho ngoku,Kule minyaka mininzi ezona ncoko zibalulekiyo.
sikhe saba nazo nezihlobo zethu ezininzi zijikeleza. kukumlangazelela kwethu uThixo Ezinye zeengcinga,esabelanane ngazo zikhona kule ncwadi. Kushicilelo lokuqala lwale ncwadi ethi,Ukumlangazelela kwakho u Thixo apho kuphume. khona olunye ushicilelo oluye lwalandela lwaluqhutywa. ngumbulelo endinawo Njengokuba mna noDorothy,sisondela kwisikhumbuzo seminyaka engamashumi. amabini anesihlanu sitshatile siye sacinginga ngeyona nto. inkulu esingabonakalisa ngayo umbulelo wethu kuThixo. ngokulunga kwakhe kuthi Siye sacinga ukuba ayikho enye. indlela eyodlula ukubhala ukushicilela nokupha abantu. abangawaka angamashumi amabini anesihlanu udaba, oluyakubazisela ithemba noxolo Lo nto iyakuthetha ukuba. 2006 11 03 Your quest for god xh9 9 11 10 2006 1 00 31 PM. Ukumlangazelela kwakho u Thixo, ngonyaka ngamnye womtshato wethu sinikezela ngewaka.
UThixo uye wawusikelela lo msetyenzana wothando, kuba le ncwadi iye yafikelela emhlabeni wonke Zizonke. ezo ncwadi zingamawaka angamashumi amabini, anesihlanu ziye zafikelela ezandleni zabantu abasemazweni. ahlukeneyo Olona vuyo lwethu lube sekufumaneni,iincwadi ezivela kwabo abathe ngenxa yokufunda. le ncwadi ethi Ukumlangazelela kwakho u Thixo,bafumana injongo entsha yobomi. Izicelo ezininzi ziye zafika zokuba le ncwadi,iguqulelwe kwezinye iilwimi Ngoko ke siye sagqiba.
ukuba siyiphinde okokuqala ngenxa yezo zicelo kwaye. sithandazela ukuba abantu abaninzi emazweni onke,omhlaba bancedakale kulangazelelo lwabo lukaThixo. Ngeso sizathu kushicilelwe ngaphezu kwezigidi ezithathu. kwiilwimi ezingamashumi amahlanu kulo lonke,elimiweyo Ikwangumthandazo wethu kwakhona ukuba. nolu ushicilelo lwesihlanu lwesiNgesi luzise uncedo. kubafundi abangaphezulu,Izahluko ezibini zokuqala azizokuhambelana nabo. bonke abafundi Isahluko sokuqala sibhalelwe abo,ekungathi kanti banemibuzo ngobukho bukaThixo. Nangona isahluko sesibini sona singanika umdla kwabo. bafunde ukuyibuza yonke into ebomini sibalulekile kuye. wonke umfundi ngokuba sikukhuthazela ukuba uhlolisise. inkolo neengcinga zakho,Ezi zahluko zokuqala zingundoqo womongo wonke.
wale ncwadi ngokuba zinceda ukuba zinike isiseko, sokuthembeka kolwazi olulandelayo Isahluko sesithathu. ukuya kweseshumi ziqulathe iinyaniso ezisisiseko, 2006 11 03 Your quest for god xh10 10 11 10 2006 1 00 31 PM. eziyakukunceda kwimibuzo yakho ngoThixo Ngoko ke, olu shicilelo silubeka ngovuyo esandleni sikaThixo ukuba. asikelele njengoko ebona kufanelekile,Mna noDorothy sifuna ukubulela uThixo ngothando. imithandazo neengcebiso zabantu abaninzi ababodwa,abaye babelana nathi ngamava abo ngoThixo Baninzi.
kakhulu ngoko ke abanakukhankanywa ngamagama,Kubo bonke aba bahlobo sithi Enkosi. Richard A Bennett, 2006 11 03 Your quest for god xh11 11 11 10 2006 1 00 31 PM. Ukubhalwa kwembali yomhlaba,nokuphuhla kwawo njengayo yonke imbali. akulandwanga ekuqaleni,Sir Charles Lyell, 2006 11 03 Your quest for god xh14 14 11 10 2006 1 00 31 PM. Isahluko 1,Ingaba ngenene,ukhona uThixo,K ungenzeka ukuba bekukho amaxesha ebomini.
bakho apho izinto bezibonakala luzizi kangangokuba. akwanela nje ukuthandabuza uthando lukaThixo kodwa. nobukho bakhe obu,Kwi Bhayibhile ubukho buka Thixo abuchazwa. kwaye bungaqinisekiswa koko buthathwa njengobaziwayo. Umgca wokuqala eBhayibhelini othi Ekuqalekeni uThixo. wadala iZulu noMhlaba Genesis 1 1 uyingxelo elula, ekwantsonkothileyo Ivakalisa ukuba uThixo ukho kwaye. unguMdali wehlabathi,Kwiminyaka emininzi edlulileyo inkosikazi yam. yayingusomaqhuzu kwezobongikazi kwesinye sezibhedlele. ezaziwayo zonyango lwengqondo e Europe Ngenye imini. omnye ugqirha oyingcaphephe kwezengqondo owayesithi. yena akakholelwa kuThixo wabuza u Dorothy malunga,nokukholwa kwakhe Waphendula yena wathi Gqirha. uyazi ukuba ndikuhloniphile njengosomaqhuzu kumsebenzi. wakho Ungumhlohli ohlonitshwayo waseYunivesithi,nakwezonyango igama lakho lihlonitshwa kakhulu.
2006 11 03 Your quest for god xh1 1 11 10 2006 1 00 31 PM. Ukumlangazelela kwakho u Thixo,Ndingakhe ndikucele ukuba phambi kokuba uphinde. ibango lakho lokungakholwa kuThixo ukhe ufunde, ibhayibhile ngale nzondelelo onayo xa usenza uphando. lwezonyango lwengqondo,Waye wamkhumbuza ngezigulane zakhe ezininzi. eziye zakhululwa kwicandelo labagula kakhulu ngenxa. yotshintsho olungumangaliso amandla ka Thixo alwenzileyo. ebomini bazo Wabanakho ukukhankanya omnye nabababini. abatshintshwa ngokumandla kangangokuba babesele, bephila ubomi obuneziqhamo ezibonakalayo U Dorothy. wayichazela le ngcaphephe yomnyangi wezengqondo, ngendlela esathi isigulane ngasinye kwezi safikelela.
ekumazini uThixo buqu nangokumandla Lo gqirha, ngokwakhe wayesazi ukuba ezi zigulane khange zincedeke. nakobona buqili butsha kwezonyango lwengqondo Naye. ngokwakhe ugqirha ngokwasekungakholelweni kwakhe,kubukho bukaThixo nangokwezonyango lwengqondo. wayengenakho ukuluchaza olu tshintsho ukuba lwenzeke. Kwayena lo gqirha ubesandula ukuxelela u Dorothy,ngokungakholwa kwakhe kuThixo wayigqibezela lo. ncoko ngokumcela ukuba amthandazele Wamthembisa,ukuba okokuqala ebomini bakhe uzakuqala ukufunda. iBhayibheli ngengqondo evulekileyo,Emveni kweeveki ezisixhenxe eyifundisisa.
uye waxelela u Dorothy ukuba akasenguye umntu,ongakholelwayo kuThixo Noko kunjalo wayesenayo. ingxaki ngokuba uye wabona ukuba ukuzinikela ku, Thixo ngenene kufunisa ukuba ubomi bakhe butshintshe. Ingxaki yam ayisekho engqondweni wavuma, 2006 11 03 Your quest for god xh2 2 11 10 2006 1 00 31 PM. Ingaba ngenene ukhona uThixo,koko ndizifumanisa ndingenakho ukwamkela inguqu. enokwenzeka ukuba ndinokuba likholwa elizinikeleyo. Emveni kokumthandazela iminyaka elishumi umhlobo, wethu ongugqirha safumana imbalelwano yakhe esixelela.
ngokufumana kwakhe ukholo nangokuzinikela kwakhe, kuThixo Sasivuya kakhulu nangani sasingothukanga noko. kuba sisazi ukuba ukholo luza ngokuva nokuva ilizwi. lika Thixo Rom 10 17,Ukusinceda ngabanye ukuze simazi yena u Thixo. ubeke ngaphakathi kwethu ukwazi okunzulu kobukho,Abanye abantu bangazikhethela ukungakholwa ku. Thixo kodwa noxa kunjalo akukho namnye kulomhlaba,ungenakho ukungakholwa ku Thixo. Nakweli hlabathi siphila kulo uThixo usinike,ubungqina obupheleleyo bobukho bakhe Njengokuba.
zisiya zingena nzulu inzuluwazi zenkulungwane yamashumi. amabini ananye kwiimfihlelo zomhlaba kokukhona iswela. ingqondo into yokuthi yonke le nto ikhoyo yabakho,ngaphandle koMbumbi. Akukho mntu wayenokuthi inqwelo yasemajukujukwini, yayinakho ukuntingela emajukujukwini ityhutyhatyutyhe. umhlaba iyekuma ngomzuzu ochanekileyo nakwindawo,elindelwe kuyo kungakhange kudityaniswe iingqondo. ezinobuchule zabazobi abalungisi bobuxhakaxhaka kunye. nabezibalo Ngokunjalo ke ukutshona kwelanga namaxesha. onyaka inkwenkwezi ezizalise isibhakbhaka kunye neyona. nto yakha yancinane endalweni amandla atsalela phantsi. izinto eziphezulu kunye namandla othando bezingenakho. ukubakho ngaphandle kokucwangciswa nokubunjwa,nguMdali uThixo. 2006 11 03 Your quest for god xh3 3 11 10 2006 1 00 31 PM. Ukumlangazelela kwakho u Thixo,Ngokuqinisekileyo kungafunisa ukholo oluphindwe.
ngesigidi ukukholelwa ukuba iNdalo enocwangco, negqibelele kangaka yavela yabakho kunokusuka ukholwe. kuThixo uMdali kuba akunakusuka kubekho umzobo,engekho umzobi kuqala. KwaNorhulumente omphikayo ukuba u Thixo ukho,uye avume ukuba mnye umthetho nocwangco olulawula. ihlabathi ngalo lonke ixesha uthembele kwimithetho. yelilizwe ayifundileyo ngalo lonke ixesha Kukuthembela. kuyo kuphela okwakumenza ukuba alunge Le yinto,eyothusayo yokuthi abantu abathembele kwimithetho. yelilizwe bangabuboni ubukho buka Thixo lento iquka. abaninzi bemithetho kunye nabasemagunyeni kweli,Kwakhona siyazi ukuba unobangela walengxubakaxaka.
ngamandla aye abonakale kwezinye zeziqhushumbisi,Iingcaphephe ziye zafumanisa okokuba emzuzwini. ngamnye ilanga liphuma amandla eziqhushumbisi aba, zizigidi ezintlanu 5 000 billion Xa uyithelekisa lento. neenkwenkwezi uye ufumanise ilanga lethu lingelikhulu. kuyaphi phofu singazi nobuninzi benkwenkwezi ezikulo. lonke elimiweyo,Nakuba ezi nkwenkwezi zisemehlweni abantu kodwa. ubungakanani bazo abaziwa Ezinye iingcali zesibhaka. bhaka ziye zafumanisa ukuba uluhlu lweenkwenkwezi,lunamandla kunezigidi zelanga Umbuzo ngowokuba. lamandla angakho njani xa uMdali engekho Futhi amandla. kaThixo siyawazi ukuthi akanamlinganiselo,Indalo isazisa ngo Thixo owayenzayo uThixo.
wemithetho uThixo onamandla angenamlinganiso,Ibhayibhile ithi. 2006 11 03 Your quest for god xh4 4 11 10 2006 1 00 31 PM. Ibhayibhile isichazela ukuba u Thixo ubeke ingunaphakade ezintliziyweni zabantu Intshumayeli 3 11 Xa kunjalo ke singathi kuba umntu wayedalelwe ingunaphakade izinto zalamaxesha azinakuze zimaneze umntu ngokuzeleyo nangokupheleleyo Kukho isikroba esingenasiphelo esingazaliswa kuThixo kuphela UAugustine wayichaza kakuhle xa wayevakalisa esithi Thixo thina usidalele wena

Related Books