Reflections of Hope Jesus Film Project

Reflections Of Hope Jesus Film Project-PDF Download

  • Date:28 Jun 2020
  • Views:6
  • Downloads:0
  • Pages:68
  • Size:837.34 KB

Share Pdf : Reflections Of Hope Jesus Film Project

Download and Preview : Reflections Of Hope Jesus Film Project


Report CopyRight/DMCA Form For : Reflections Of Hope Jesus Film Project


Transcription:

Reflections of Hope Leader Guide, Reflections of Hope LeaderGuide yango 2009 Onke amalungelo agcinwe phantsi. komthetho Isiqula sisukaMagdalena Released From Shame 2006 2009. Inspirational Films Inc Onke amalungelo agcinwe phantsi komthetho Zonke. izinto eziqulathwe yilencwadana zisetyenziswe ngemvume Akukho nanye indawo. yalencwadana ekufuneka itshintshwe nangayiphi na indlela okanye iphindwe. iveliswe okanye igcinwe kwikhompuyutha okanye ihanjiswe ngekhompuyutha. kusetyenziswa ubuchwephesha ngaphandle kwemvume, Ukowuto lwezibhalo lusuka KwiziBhalo EziNgcwele yesixhosa 1975. Isetyenziswe ngemvume yombutho weBhayibile waseMzantsi Afrika. Iziqulatho,Ngaphambili Thixo Ingaba uyakhathala nyani ngam 1. Into ekufuneka iqwalaselwe zinkokheli,Isikhokelo esikhokelela kwesisifundo 5. Isifundo 1 UYesu umkhangeli wethu othandekayo,Rivka Ingaba uyandibona 9.
Isifundo 2 UYesu Umxoleli Wethu onoBabalo,Umfazi Okrexezayo Ingaba Uzakundixolela na 13. Isifundo 3 UYesu Amandla Wethu Okuphila,UMariya uMama kaYesu. Amandla okuphila obomi bemihla ngemihla 19,Isifundo 4 UYesu Umkhululi Wethu onaMandla. UMariya waseMagadala Ingaba unako ukundikhulula na 27. Isifundo 5 UYesu uMboneleli Wethu oneMfesane, UMhlolokazi waseNayin Ingaba uzakundinakekela na 31. Isifundo 6 UYesu uMbuyiseli Wethu Ngokupheleleyo,UMfazi owaphiliswa kwithombo legazi.
Ingaba uzakundiphilisa 37,Isifundo 7 UYesu Amanzi Wethu Okuphila. UMfazi emthonjeni Ingaba uzakundanelisa na 41,Isifundo 8 UYesu UMhlobo Wethu Wobomi obude. Masivuyeni 48, Aphendiks A Amacebiso okukhokela iqela elincinci 49. Aphendiks B Abafazi abachukinyiswa nguYesu 56, Aphendiks C Umboniso bhanyabhanya nesikhokelo sezahluko 63. THIXO INGABA UNDIKHATHALELE NYANI NA,Ibhalwe ngu Sharon Jaynes.
Ndiyathemba ukuba uye wakonwabela ukuxelwa kwakhona ngobomi. nolungiselelo lukaYesu ngokujonga kwamehlo omfazi Kodwa phambi kokuba. siluncome nyani uthando olukhululayo uYesu alubonisayo kubafazi njengokuba. wayehamba apha emhlabeni kudingeka siqonde ukuba ubumnyama bungqonge. ilizwe Phambi kokuba singene ebumnyameni kufuneka sikhumbule okuhle emva. egadini yaseEdeni, IBhayibhile isixelela ukuba Ekuqalekeni uThixo wadala izulu nehlabathi. Genesis 1 1, UThixo wathetha ngelizwi yabakho indalo kwiintsuku ezintandathu qho emva. kosuku ngalunye kwezintlanu zokuqala xa ilanga litshona uThixo wathi. kulungile Amaxesha amathandathu xa egqiba kudala wayebonakalisa. ukuwuphumeza umsebenzi wezandla zakhe Siqhubeka sisiva le ntetho njalo ke. siqhawulwe ngesaquphe ngamazwi oMdali xa wayejonge indoda elilolo. ingenamlingane uyifaneleyo Akulungile ukuba umntu abe yedwa IGenesis. UThixo wamwisela ngobuthongo obukhulu uAdam waze wakhupha imbambo. enye apha kuye wadala owaba ngamagqibelo kwindalo umfazi. UEfa yabangowona msebenzi mhle omangalisayo owenziwa nguThixo Zange. kucingwe ngaye nje kamva kodwa waba sisidalwa esimangalisayo awasenzayo. uThixo ekugqibeleni Umfazi wabunjwa ukuze agqibelelekise umfanekiso. wokuveza umfuziselo kaThixo Indoda yayingenokwazi ukusebenza yodwa. Umfazi wayengenokwazi ukusebenza eyedwa Bobabini babedingeka khona. ukuze basebenze balungiselele futhi bahlale kunye ukuze bagqibelelise umfanekiso. uThixo awayewulindele ngalo lonke ixesha, UThixo wayiqoshelisa iveki yakhe yokudala kwabe sekuqukunjelwa. ngalamagama Kwaba njalo wakubona uThixo konke akwenzileyo nanko. kulungile kunene IGenesis 1 31 Ekuvezweni komfazi into eyayi lungile. ngoku ya lunga kunene, Kwenzeka ntoni Wasuka njani umfazi kwindawo ehloniphekileyo ngokulingana. nomfanekiso oveza umfuziselo kaThixo eMyezweni waseEdeni ukuya kwindawo. yesiqalekiso nentlupheko esiyibonileyo amawaka eminyaka Kulungile. masingawushiyi uMyezo waseEdeni okwangoku, Isahluko sesithathu seGenesisi siqala ngegama eloyikisayo Ke kaloku inyoka.
Usathana wanyebelezela wangena kuMyezo wase Edeni walinga uAdam noEfa. ukuze bangamthobeli uThixo ngokutya kumthi wokwazi okulungilyo nokubi. Bakholelwa kubuxoki bukaSathana endaweni yokukholelwa inyaniso kaThixo. abawuthobela umyalelo wakhe omnye bangenisa isono ukufa nokwahlukana. noThixo emhlabeni IBhayibhile isixelela ukuba ukususela kwelaxesha wonke. umntu uzelwe ehlukene noThixo ngenxa yesono KwabaseRoma 5 12. Phambi kokuba umntu one uThixo wathi ukuba umfazi uyakulawula neNdoda. iGenesisi 1 28 Esinye seziphumo zokuwa sesokuba ngoku umfazi uzakulawulwa. yindoda iGenesisi 3 16 Ukusukela kwelaxesha ubuhlobo obunoxinzelelo. phakathi komfazi nendoda bathatha indawo yolonwabo nobunye. UThixo uyakuthanda ukuguqula izinto Kwangelothuba uAdam noEfa betyile. kwisiqhamo esingavumelekanga ukuba masityiwe ithunzi lomnqamlezo. laphakama phezu kwendawo eyayibonakalalisa icebo likaThixo lokuhlangula elaye. lenziwa Ngexesha umthi egadini yaseEdeni uzisa ukufa nesiqalekiso umthi. waseKhalivari wazisa ubomi nentsikelelo UYesu weza ezokubuyisela ubuhlobo. obabungekho phakathi komntu noThixo ezisa ubomi obungunaphakade ezulwini. futhi wabuyisela ubomi obugqithisileyo emhlabeni Kodwa kwakukho iiminyaka. engamawaka eyayiphakathi kwamazwi kaThixo awayesolatha ukuza koMsindisi. namazwi kaYesu emnqamlezweni Kugqityiwe Futhi ngelishwa abafazi. babecinezelwe baxhatshazwa basetyenziswa nangayiphi na indlela engalunganga. futhi engakholelekiyo, Xa uYesu wayengena emhlabeni ngobobusuku babugcwele iinkwenkwezi. eBhetelehem ukukhala kwakhe kokuqala kwavakala kwizililo entliziyweni. zabafazi ababesetyenziswa ngendlela engeyiyo bexhatshazwa amakhulu eminyaka. Ngexesha uYesu enyathela okokuqala kumhlaba onothuli waseGalili abafazi. babephila ubomi obukrakra Babengavumelekanga ukuba bathethe namadoda. esidlangalaleni bangqine ezinkudleni okanye bazixube namadoda kwiindibano. zasekuhlaleni Abafazi babehlala ethunzini kwindawo ezifihlakeleyo ekuhlaleni. kwakunqabile ukubabona ngamehlo okanye ukubeva bethetha. Njengekhoboka intombi yayiyinto katata wayo ekuhambeni kwexesha ibeyinto. nje yomyeni wayo Abafazi babengafundanga benganconywa nganto futhi. bengabalelwa ntweni Babengavunyelwa ukuba batye kwindlu enye kunye. namadoda nokufundiswa iincwadi zomthetho okanye bangene kwigumbi. elingaphakathi etempileni namadoda, Abafazi babecalucalulwa ekuhlaleni nakubomi bezenkolo beengingqi zabo futhi. babethathwa ngokuba zizidalwa ezijongeleke phantsi ezinjongo yazo. yayikukuhlala ekhayeni nokonwabisa ngokwezesondo Umthandazo. owawuqhelekile wendoda engumYuda njengokuba yayivuka imihla ngemihla. wawusithi Ndiyabulela Thixo ngokuba ndingenguye owentlanga. ndingelokhoboka futhi ndingengomfazi, Kodwa uYesu weza wayitshintsha yonke lo nto Weza ezokubuyisela eyona njongo. necebo lakhe ngamadoda nabafazi elasithelayo futhi laphazanyiswa kuMyezo. waseEden 1 KaYohane 3 8 Inxalenye yokubuyiselwa yaquka ukubuyiselwa. kwabafazi kweyona ndawo yabo ebabeyonwabela phambi kokuwa UYesu. wahamba kwindawo ebonakalayo ukuze abone umfanekiso owawufihlwe. kwindawo esethunzini etshixwayo eyayinesitshixo ongumfazi wakhaba amacango. avuleka gangalala ngenyaniso, Kulula ukuthi kuleminyaka ingapha kwamawaka amabini sifundayo uYesu. enxulumana nabafazi njengento eqhelekileyo kodwa wayengumceli mngeni. ngokupheleleyo Wayethetha noomama ekuhleni ebafundisa ngokuthe gabalala. watya nabo ngokukhululekileyo futhi ebaphatha ngentlonipho enkulu Kwindawo. enesithethe esasigcina abafazi bevaleleke endlini bengaviwa bengabonwa. nokubonwa uYesu wabatsala wabakhupha emfihlakalweni wababeka phambili. futhi wakhanyisa embindini wabo ngokhanyiso lothando lwakhe lobuThixo ebiza. ubomi babo Njengokuba ukuphila kweTestamente eNtsha kuvela abafazi. bazalisa iqonga bedlala indima ephambili bevakalisa umboniso omangalisayo. wokuhlangula uvuleleka, UThixo wakhetha uMariya uMama kaYesu ukuqala ulungiselelo lwemiqondiso.
emtshatweni eKana njengokuba wayeguqula amanzi abeyiwayini uYohane 2 1. 12 Wakhulula umntu ebelahliwe ekuhlaleni uMariya waseMagadala. kumadimoni wammema yena nabanye abafazi ukuba bazibandakanye kunye naye. kwiqela lolungiselelo lakhe uMarko 16 9 Eyona ncoko kaYesu eyakhe yande. eshicelelweyo kwiTestamente eNtsha wayekunye nomfazi ongumSamariya. umSamariyakazi awayedibene naye ngasemthonjeni Kwakukulomfazi kanye apho. uYesu watyhila ukuba ungubani kanye kanye ngenene ezityhila njengoMesiya. ekwakuthenjiswe ngaye UYesu wamzalisa lomfazi owayenxaniwe ngamanzi. aphilileyo futhi wambukela esiya esixekweni esiba ngomnye wabafazi bokuqala. ukuba ngumvangeli, UYesu wolulela isandla sakhe kwabo bangachukunyiswayo Wafikelela. ekuphiliseni umfazi owayenethombo legazi iminyaka elishumi elinambini. uLuka8 43 48 futhi wavusa intombazana eneminyaka elishumi elinambini. ekufeni uMarko 5 35 43 Wabiza umfazi owayenobulwelwe ehamba kumathunzi. asekuhlaleni futhi wambeka embindini weqonga njengokuba wayesolula umqolo. wakhe owawugobile wamkhulula ukuze azukise uThixo uLuka 13 10 17 UYesu. wancoma isipho esincinci somhlolokazi wasigqhamisa njengesona singumzekelo. sokunikela kokuncama ngenene uMarko 12 38 44 Waxolela umfazi. owayebanjwe ekrexeza wamnika inkululeko ukuze aqale kutsha uYohane 8 1 30. UYesu wamemela uMariya waseBhethani egumbini lokufundisa lamadoda ukuze. enze intetho ecacileyo ngesenzo sakhe sokuba ngoku yayilixesha labafazi ukuba. bafunde ngezwi likaThixo uLuka10 38 42 Ngentsasa yokuvuka kukaYesu. Wakhetha ukuzibonakalisa kwakhe okokuqala kuMariya waseMagadala kwaye. wambiza ukuze angqine kubafundi ukuba uvukile ekufeni uYohane 20 11 18. UYesu waphilisa abafazi ngokwasemoyeni enyameni engqondweni. nakwimvakalelo Wababonisa intlonipho nokuxabiseka okomntwana kaThixo. UYesu wathatha izitshixo zenyaniso wakhulula amatyathanga ukuze akhulule. abafazi kwingcinezelo eyayibabophile ibatshixele kude ekoneni yomngxunya. wasekuhlaleni Ndineqhayiya kakhulu ngabobafazi abamkela isimemo sikaYesu. sokuba baphume ekuzimeleni Babengabathunywa abatshintshwe zizithethe. bamamela kubizo lukaThixo ngaphezulu kwamazwi engcinezelo yezithethe. Njengokuba ucinga ngokuqhagamshelana kukaYesu nabafazi eBhayibhileni. ungaphulukani nommangaliso futhi nokoyikeka kwamazwi akhe angqongqo. atshintsha ubomi Hlala ecaleni komlambo nomfazi womSamariya elindele. isithuko nokulahlwa kodwa wafumana ukwamkeleka nothando Yima nomfazi. owayebanjwe ekrexeza owayelindele ukugwetywa nokufa kodwa wafumana. uxolelo nobomi obutsha Fikelela nomfazi owayesopha wamchukumisa. emqukumbelweni wengubo yakhe emfihlakalweni kodwa waphila kuphela. wafumana ukwaziwa esidlangalaleni Phakama ekwaphukeni noMariya. waseMagadala futhi ubaleke ngenjongo yokuvakalisa ummangaliso wokuvuka. Njengokuba ucinga ngomfazi ngamnye uYesu awamtshintshayo ndiyathandaza. ukuba ubhale igama lakho kulomboniso futhi ubenamava ngaye kunakuqala. Unexabiso kuThixo Igama lakho libhaliwe entendeni yesandla Sakhe. Ukuba ungathanda ukuthandaza ukuze wamkele uYesu Krestu njengeNkosi. noMsindisi wakho wamkele nesimemo sikaThixo ukuze uchithe ubomi. obungunaphakade ezulwini kunye naye ungathandaza kwalomthandazo mnye. owathandazwa nguRivka kumboniso bhanya bhanya awawuthandazayo. nomhlobo wakhe, Thixo Bawo wam osezulwini ungcwele futhi ulilungisa Enkosi ngokuba. undithanda Ndonile ngokuchasene nawe Ndiyabulela ngokuba uthumele uMesiya. owawuthembise ngaye uYesu ukuze atshabalalise isiqalekiso nosizi nobutyala. Ndiyabulela ngokuba wafela indawo yam Ndifuna ukulandela umsindisi wam. ophilayo Ndiyabulela ngokuba undixolele wandamkela Ngegama likaYesu Amen. Ukuba uthandaze lomthandazo namhlanje singathanda ukuva kuwe. Ungaqhagamshelana nathi ku www magdalenatoday com futhi singavuyisana. USharon Jaynes sisithethi senkomfa kwihlabathi jikelele futhi ubhale iincwadi. ezininzi ezikhuthaza abafazi Ukufunda ngakumbi tyelela ku. www sharonjaynes com, Into ekufuneka iqwalaselwe ziinkokheli Isikhokelo sokukhokela isifundo. Ndiyabulela ngokuthi uthathe inxaxheba ukhokele esi sifundo Ukuzinikela. kwakho ekukhokeleni eli qumrhu liqwalaselwe kwaye lamkelekile Wanga uThixo. angayinyusa intliziyo yakho ekumkhonzeni nasekumthembeni ukuze. akusebenzise Nceda wazi ukuba uyathandazelwa kwaye neNkosi uqobo. iyakuthandazela phambi koBawo, Ngokukanjalo ke noMoya uncedisana nokuswela kwethu amandla kuba. esingakuthandazelayo ngokoko simelwe kukuthandaza ngako asikwazi uthi ke uMoya. ngokwakhe asithethelele ngezincwino ezingathethekiyo Ke oziphengulayo iintliziyo. okuyiyo ukunyameka koMoya ngokuba ubathethelela abangcwele ngokukaThixo. KwabaseRoma 8 26 27 34, Esi sifundo senzelwe ukuze sincede okholwayo kwakunye nongakholwayo.
ekuthabatheni inyathelo elisingisa endleleni yokukholwa Ukukhula kwabo. akuxhomekekanga kuni ekufuneka nikwenze kukuxhomekeka kuMoya. oyiNgcwele njengoko ukhokela niyekele uThixo awenze umsebenzi omangalisayo. kwiimpilo zabantu Ningatyhafi xa nibona kungekho nto yenzekayo Thembani. uThixo ukuba uyasebenza kwaye uyazukiseka kukuthembeka kwakho. ekumkhonzeni nasekumlandeleni, Mna Pawulos ndatyala u Apolo wankcenkceshela ke nguThixo. owahlumisayo Ngoko ke lowo utyalayo akalutho nalowo unkcenkceshayo akalutho. oyinto nguThixo lo uhlumisayo Lowo utyalayo ke nalowo unkcenkceshayo banto nye. kodwa elowo uya kwamkela owakhe umvuzo ngokukokwakhe ukubulaleka. 1 KwabaseKorinte 3 6 8, Nokuba ungumkhokeli onamava okanye uyaqala le ncwadi yesikhokelo yenzelwe. ukuze ikukhokele ngokukhawuleza nangokucacileyo Ezi zikhokelo zikhutshwe. kwiingcebiso ngoko zive ukhululekile ukuba wenze utshintsho apho. kufanelekileyo ngokuvumelana neqela Kwakhona eyona nto ibalulekileyo. IBhayibhile isixelela ukuba Ekuqalekeni uThixo wadala izulu nehlabathi Genesis 1 1 UThixo wathetha ngelizwi yabakho indalo kwiintsuku ezintandathu qho emva kosuku ngalunye kwezintlanu zokuqala xa ilanga litshona uThixo wathi kulungile Amaxesha amathandathu xa egqiba kudala wayebonakalisa ukuwuphumeza umsebenzi wezandla

Related Books