nationale ombudsman Rapport het OM knoopsadvocaten nl

Nationale Ombudsman Rapport Het Om Knoopsadvocaten Nl-PDF Download

  • Date:28 May 2020
  • Views:21
  • Downloads:0
  • Pages:18
  • Size:650.33 KB

Share Pdf : Nationale Ombudsman Rapport Het Om Knoopsadvocaten Nl

Download and Preview : Nationale Ombudsman Rapport Het Om Knoopsadvocaten Nl


Report CopyRight/DMCA Form For : Nationale Ombudsman Rapport Het Om Knoopsadvocaten Nl


Transcription:

nationale ombudsman,Inhoudsopgave,Samenvatting 3,Wat is de klacht 3. Wat ging er vooraf aan de klacht 3,Wat was de oorspronkelijke klacht 4. Hoe reageerde het OM in de interne klachtbehandeling 4. Wat was aanleiding voor het onderzoek van de ombudsman 5. Welke informatie komt uit het onderzoek van de ombudsman 6. Over de behandelingsduur var de strafvervolging 6, Over het verstrekken van informatie aan de stichting F 7. Over de media uitlatingen 8, Over de weigering om de beschikking in de schadevergoedingszaak aan het Ministerie. van Financi n beschikbaar te stellen 9,Over de klachtbehandeling 10.
Wat is het oordeel van de Nationale ombudsman 11, Ten aanzien van de behandelingsduur van de strafvervolging 11. Ten aanzien van het verstrekken van informatie door het OM aan de stichting F 11. Ten aanzien van de media uitlatingen door het OM 12. Ten aanzien van de weigering om de beschikking in de schadevergoedingszaak aan het. Ministerie van Financi n beschikbaar te stellen 13. Conclusie 13, Onderzoek uit eigen beweging naar de klachtbehandeling door het OM 14. Conclusie 15,Aanbeveling 15,Relevante literatuur en wet en regelgeving 16. IS 201733730 Pagina 2 17,nationale ombudsman,Samenvatting. Verzoeker is na jarenlang procederen door het OM vrijgesproken door de rechter Deze jaren hebben een enorme. impact op zijn leven en dat van zijn gezin gehad Hij heeft hierover geklaagd bij het OM Het OM erkende dat n en. ander niet goed is gegaan maar heeft zijn klacht inhoudelijk niet behandeld Verzoeker vroeg hierna de ombudsman. zijn klacht te onderzoeken De ombudsman heeft de klacht van verzoeker aan zijn behoorlijkheidsnormen getoetst. en uit eigen beweging een onderzoek ingesteld naar de klachtbehandeling. De ombudsman vindt het belangrijk dat klachten professioneel worden behandeld De ombudsman acht de. klachtbehandeling door het OM n et behoorlijk Het OM heeft bij de beoordeling van de klacht van verzoeker enkel. verwezen naar de uitspraak van de rechter Professionele klachtbehandeling vereist ook dat de overheid toetst of. een gedraging wel behoorlijk was, Professioneel handelen betekent ook dat de overheid reflecteert op eigen handelen leert van gemaakte fouten en.
hier open over is,Wat is de klacht, De onderwerpen van het onderzoek van de ombudsman zijn als volgt. A De ombudsman onderzoekt de klacht van verzoeker dat het OM. lang heeft gedaan over de strafvervolging, informatie over zijn zaak heeft verstrekt aan de stichting F. zich na zijn vrijspraak in maart 2015 in de media negatief heeft uitgelaten over hem. de beschikking van het Hof van 1 april 2016 waarmee hem schadevergoeding werd toegekend voor de. kosten van de procedure en de advocaatkosten niet heeft verstrekt aan het Ministerie van Financi n zodat. tot de betaling kon worden overgegaan, B Uit eigen beweging onderzoekt de ombudsman de wijze waarop het OM verzoekers klachten heeft. Wat ging er vooraf aan de klacht, Verzoeker was jarenlang politiek actief op Bonaire Hij was daar onder meer de leider van een grote politieke partij. In november 2007 stuurde de stichting F aan het Openbaar Ministerie te Bonaire verder het OM een document. Hierin uitte de stichting F beschuldigingen jegens een aantal lokale bestuurders op Bonaire onder wie verzoeker. Het OM deed hierop onderzoek Het startte in 2009 een strafrechtelijk onderzoek naar verzoeker op grond van. verdenking van een aantal feiten waaronder fraude en witwassen Er volgde een lange periode waarin het OM. verschillende procedures voerde om verzoeker strafrechtelijk te vervolgen Ten aanzien van de meeste aan. verzoeker ten laste gelegde feiten werd het OM door de rechter niet ontvankelijk verklaard De strafvervolging van. verzoeker eindigde op 12 maart 2015 toen verzoeker ten aanzien van n overgebleven feit werd vrijgesproken. vanwege onvoldoende bewijs Op 1 april 2016 kende het Hof verzoeker schadevergoeding toe voor de kosten van. het onderzoek en voor de kosten van een raadsman,IS 201733730 Pagina 3 17.
nationale ombudsman, o november 2007 de stichting F stuurde aan het OM een document Hierin uitte de stichting F. beschuldigingen jegens een aantal lokale bestuurders op Bonaire onder wie verzoeker. o 8 september 2009 het OM stelt strafrechtelijke vervolging in naar verzoeker wegens verdenking van onder. meer fraude en witwassen, o 8juni 2010 de rechter commissaris beveelt het OM het onderzoek v r 1 november 2010 te be indigen en. verzoeker te laten weten of hij strafrechtelijk wordt vervolgd. o 17 februari 2011 de officier van justitie stuurt verzoeker een kennisgeving dat hij niet verder zal worden. o 2 maart 2011 de stichting F dient een klacht in bij het Hof tegen de sepotbeslissing van het OM. o 14 juni 2011 het Hof beslist op het beklag van de stichting F dat het onderzoek door het OM moet worden. o 21augustus 2013 het OM dagvaardt verzoeker met een vijftal aankladhten waaronder valsheid in. geschrifte en ambtelijke corruptie, o 9 december 2013 de rechtbank verklaart het OM ten aanzien van vier van de vijf aanklachten tegen. verzoeker niet ontvankelijk Volgens de rechtbank had het OM verzoeker voor andere feiten aangeklaagd. dan die waarover het Hof in de beslissing van 14juni 2011 opdracht had gegeven het OM gaat hiertegen. o 21 maart 2014 het Hof wijst het beroep van het OM tegen de beslissing van de rechtbank van 9 december. 2013 af het OM gaat in cassatie, o 15 april 2014 de rechtbank spreekt verzoeker vrij van het resterende ten laste gelegde feit vanwege. onvoldoende bewijs het OM gaat hiertegen in beroep. o 12 maart 2015 het Hof wijst het beroep van het OM af en bevestigt de beslissing van de rechtbank Het. Hof oordeelde onder meer dat de behandeling in het hoger beroep hem slechts had gesterkt in de. overtuiging dat er geen wettige of overtuigende bewijzen waren voor de aanklacht tegen verzoeker Deze. uitspraak is onherroepelijk, o 3 november 20152 de Hoge Raad verwerpt het beroep in cassatie van het OM tegen de beslissing van het.
Hof van 21 maart 2014,Wat was de oorspronkelijke klacht. Verzoeker diende op 2 januari 2017 een klacht in bij het OM Hij klaagde erover dat het OM. lang heeft gedaan over de strafvervolging, medewerking heeft geweigerd om de beschikking in de schadevergoedingszaak aan het Ministerie van. Financi n beschikbaar te stellen, geen gedegen onderzoek heeft gedaan vanwege gebrek aan expertise. informatie heeft verstrekt aan leden van de stichting F en aan een journaliste. zich in de media negatief heeft uitgelaten over hem. heeft nagelaten om kopie n van de bij hem in beslag genomen administratie aan de Belastingdienst te. verstrekken, Verder klaagde verzoeker over gedragingen van de advocaten generaal L en S van het OM. Hoe reageerde het OM in de interne klachtbehandeling. Na tussenkomst van de ombudsman reageerde de Procureur generaal van het OM bij brief van 27 oktober 2017. op de klachten Het OM achtte zich niet bevoegd om de meeste klachten te behandelen Volgens het OM waren de. klachten in de strafzaak door de rechter reeds gewogen en afgedaan Het OM achtte deze klachten niet ontvankelijk. omdat deze niet binnen het bereik van de klachtenregeling vallen De klacht over de advocaten generaal achtte het. OM niet ontvankelijk omdat verzoeker deze niet nader had geconcretiseerd. enkelvoudig ecli nI ogeabes 20 14 6, https uitspraken rechtspraak nI inziendocument id EcLt NL HR 201 5 3211.
IS 201733730 Pagina 4 17,nationale ombudsman, Wat was aanleiding voor het onderzoek van de ombudsman. Het verzoek om de klachten verder te onderzoeken, Verzoeker vroeg de ombudsman zijn klachten verder te onderzoeken H j vindt dat het OM ten onrechte zijn klachten. niet ontvankelijk heeft verklaard en niet in behandeling heeft genomen Er wordt volgens hem slechts kort verwezen. naar de afweging en beoordeling door de rechter maar welke passages zouden moeten leiden tot niet. ontvankelijkheid van de klachten is onduidelijk Het feit dat de strafrechter zich heeft uitgesproken over. vormverzuimen van het OM betekent volgens verzoeker niet dat deze gedragingen vervolgens moeten worden. uitgesloten van klachtbehandeling Volgens verzoeker heeft het OM jegens hem gehandeld in strijd met de. beginselen van zorgvuldigheid evenredigheid en fair play Dit omdat het OM zijn belangen geheel ondergeschikt. heeft gemaakt aan het eigen belang Juist vanwege zijn reputatie als vooraanstaand politicus had deze. belangenafweging zorgvuldiger moeten gebeuren Verzoeker stelt dat zijn leven als gerespecteerd en succesvol. bliticus onherstelbare schade is toegebracht door het optreden van het OM jegens hem De reactie van het OM op. zijn klacht is daarom lichtvaardig en doet geen recht aan zijn klachten Tot op vandaag lijden verzoeker en zijn gezin. nog enorme schade door alles wat is gebeurd zowel materieel als immaterieel. Behoorljkheid naast rechtmatigheid, De Nationale ombudsman beoordeelt gedragingen van overheidsinstanties aan de hand van. behoorlijkheidsvereisten Dit beoordelingskader valt niet samen met het kader dat de strafrechter hanteert namelijk. de rechtmatigheid De Nationale ombudsman moet de uitspraken van de strafrechter respecteren. In deze zaak heeft het OM verzoekers klachten niet inhoudelijk behandeld door naar de uitspraak van de rechter te. verwijzen De beslissing van het OM op verzoekers klachten was reden voor de ombudsman om het onderzoek te. Wat deed de ombudsman, De ombudsman onderzocht de klachten van verzoeker Medewerkers van de ombudsman spraken persoonlijk met. verzoeker en zijn advocaat over de klachten van verzoeker De ombudsman bestudeerde vervolgens voor zover. relevant de diverse rechterlijke uitspraken in de strafzaak van verzoeker de schriftelijke stukken van verzoeker en. het interne klachtdossier van het OM Op basis van de informatie waarover de ombudsman in juni 2019 beschikte. stuurde de ombudsman verzoeker en de minister van Justitie en Veiligheid3 eerst een tussentijds verslag van de. toedracht en standpunten van betrokkenen Tevens vroeg hij de minister om alsnog een standpunt te geven op de. klachten Ten slotte stelde hij de minister een aantal vragen onder meer de vraag hoe de minister met het oog op. het vereiste van een coulante opstelling4 denkt over het handelen van het OM en coulance in deze zaak ten aanzien. de behandelingsduur terugkijkend op het procesverloop en nu het OM zelf had geconcludeerd dat het OM. een aantal beslissingen had genomen die niet optimaal waren of geen schoonheidsprijs verdienen. het verstrekken van informatie aan de stichting F nu de rechtbank had geconstateerd dat het OM het. dossier van verzoeker niet aan de stichting F had mogen verstrekken. Uit eigen beweging onderzocht de ombudsman de wijze waarop het OM de klacht van verzoeker heeft behandeld. voor het handelen van het OM BES legt de Procureur generaal enkel verantwoording af aan de Minister van Justitie en Veiligheid van NL dus niet. ook aan de ministers van cura ao en St Maarten Dat volgt uit artikel 31 lid 2 jo artikel 1 onder 9 van de Rijkswet openbare ministeries van. Cura ao van Sint Maarten en van Bonaire Sint Eustatius en Saba. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de overheid zich coulant opstelt als zij fouten heeft gemaakt dat zij oog heeft voor claims die. redelijkerwijs gehonoreerd moeten worden en dat zij de burger niet onnodig belast met onnodige n ingewikkelde bewijsproblemen en procedures. Behoorlijk omgaan met verzoeken om schadevergoeding houdt onder meer in dat de overheid werkt vanuit een coulante opstelling waarbij wordt. gezocht naar mogelijkheden om tot een passende oplossing te komen ook in gevallen waarin daarvoor een directe juridische basis ontbreekt. IS 201733730 Pagina 5 17,nationale ombudsman, Welke informatie komt uit het onderzoek van de ombudsman.
Over de behandelingsduur van de strafvervolging,Volgens verzoeker. Op 8 september 2009 deed het OM een huiszoeking in verzoekers woning Verzoeker werd hierbij op de hoogte. gesteld van het strafrechtelijk onderzoek jegens hem Toen zijn advocaat een verzoek deed bij de rechter. commissaris tot be indiging van de strafzaak beval de rechter het onderzoek naar verzoeker voort te zetten maar te. be indigen voor 1 november 2010 Het OM kreeg de zaak niet rond en seponeerde daarom alle zaken tegen hem. Volgens verzoeker betekende dit niet dat de zaak was afgelopen integendeel Nadat het Hof op het beklag van de. stichting F tegen de sepotbeslissing van het OM had beslist dat het onderzoek door het OM moest worden hervat. volgde er een lange periode van onderzoek en strafvervolging Volgens verzoeker kwam deze vertraging met name. omdat het OM onnodig rechtsmiddelen instelde die telkens niet werden toegewezen Het OM heeft met deze. keuzes de zaak nodeloos vertraagd Vanaf de huiszoeking tdi aan de datum van het onherroepelijk vonnis op. 12 maart 2015 verstreek er volgens verzoeker ongeveer 5 5 jaar Daarom is de redelijke termijn van vervolging. volgens verzoeker ruimschoots overschreden zonder dat dit hem kan worden toegerekend De persoonlijke en. maatschappelijke impact van de zaak is aanzienlijk geweest Het OM heeft bij zijn beslissingen om te vervolgen en. beroepsmiddelen in te stellen onvoldoende rekening hiermee gehouden aldus verzoeker. De reactie van de minister op de klacht over de behandelingsduur. De minister merkt op dat er achteraf bezien momenten zijn aan te wijzen waarin niet de optimale beslissing is. genomen Hij verwees hierbij naar het bericht van 7 maart 2017 van de officier van justitie en het a. Rapport Een onderzoek naar het handelen van het OM tijdens en rondom een st rat proces Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het Openbaar Ministerie gegrond Datum 72 februari 2020 Rapportnummer 2020 005

Related Books