NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2017

National Senior Certificate Examination November 2017-PDF Download

  • Date:03 Mar 2020
  • Views:156
  • Downloads:2
  • Pages:14
  • Size:1.19 MB

Share Pdf : National Senior Certificate Examination November 2017

Download and Preview : National Senior Certificate Examination November 2017


Report CopyRight/DMCA Form For : National Senior Certificate Examination November 2017


Transcription:

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA IPHEPHA I Ikhasi lesi 2 kwayi 14. ISIQEPHU A ISIFUNDO SOKUQONDISISA,Funda le ncwadi bese uphendula imibuzo elandelayo. Private Bag X 11,22 kuMandulo 2017, Ngibhala le ncwadi ukuze ngikubonge ngazo zonke izinto ongenzela zona Ngithanda. ukubonga nangemali owangifakela yona ebhange Ingxenye yale mali ngathenga ngayo. ikhekhe losuku lwami lokuzalwa Salidla nabafundi ekilasini lami lesiZulu Uthisha wethu. uMnumzane Mdluli wajabula kakhulu ukuba nathi ekilasini ngalesi sikhathi kudliwa. ikhekhe Ulithanda kakhulu ikhekhe wayehleka njalo Enye imali ke ngayishiya ebhange. Mama ngiyazi ukuthi usebenza kanzima ukuze ngikwazi ukufunda kulesi sikole Kunzima. kakhulu kuwena njengoba nobaba esasishiya emhlabeni Ngithanda wazi mama wami. ukuthi ngibonga kakhulu Nami ngizimisele ukusebenza kanzima ukuze ngingakuphoxi. Imiphumela yethu yama Prelims izophuma ngesonto elizayo Ngiyethemba ukuthi. uzojabula uma usuyibona Isifundo ebesinzima yiZibalo kodwa ezinye ngicabanga ukuthi. ngiziphumelele ngamalengiso Ngilindele amaphesenti angama 96 kweZezwe. Ngijabule kakhulu lapho ngizwa ukuthi ngithole umfundaze wokufundela ubudokotela. eWits ngonyaka ozayo Ngiyathemba nawe mama uzojabula ukuzwa loku Abangane bami. uDolly noNtombi bona bazoya kofunda e UCT Mina angithandanga ukuya e UCT ngoba. angithandi ukwandisa umthwalo kuwe Ngibone ukuthi kuzodula kakhulu ukuya kofunda. kude nasekhaya ikakhulukazi kulezi zinsuku ngoba kubhikishwa njalo emanyuvesi ethu. Ukubuya njalo ekhaya ngenxa yeziteleka kungabiza kakhulu Ngifuna ukuqeda imfundo. yami ngikuso lesi sifundazwe sakithi Ngibone ukuthi uzokhokha imali eningi ngoba. kukude e UCT Lapha eWits kuzoba lula ngoba ngizofunda ngihlala ekhaya. Ngijabula kakhulu ngokuthi ngizofunda eduze nekhaya kodwa kuzoba buhlungu. ukuhlukana nabangane bami esesifunde nabo iminyaka eminingi Kodwa ke mama impilo. injalo Ngiyazi ukuthi ngizobathola abanye abangane abalungile eWits Kuyangithokozisa. ukwazi ukuthi ngizokwandisa abangane empilweni yami Ngizozikhethela abangane. abathanda ukusebenza njengoDolly noNtombi Angifuni ukuphoxa abomfundaze wami. ngoba ngifuna bangifundise ngize ngiqede izifundo zami zobudokotela Ngifuna uziqhenye. ngami mama njengozinyobulala wakho Indlela osebenza ngayo kanzima iyangikhuthaza. Wena mama usasebenza kahle lapho eNelspruit Ngiyafisa ukuthi ubuye ngonyaka ozayo. uzosebenza lapha eGoli Ngiyazi ukuthi kade wawuzama ukuthola umsebenzi lapha eGoli. Qhubeka uzame mhlawumbe kuzolunga mama Isizungu sokuhlala ngedwa singibulele. kule minyaka emibili Ngibonga abangane bami ngoba bayangivakashela ngezinye. izinsuku Isizungu sisiqeda ngezincwadi kuphela,IEB Copyright 2017. NATIONAL SENIOR CERTIFICATE ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA IPHEPHA I Ikhasi lesi 3 kwayi 14. Mama sengibona izinsuku zihamba kancane Ngifisa zisheshe ukuze sibonane ngokuphela. kwenyanga uma usuvakashele ekhaya Imiphumela yethu yama Prelims kufanele ukuthi. izobe isifikile Sizoyibuka nawe sijabule,Sala kahle mama. Yimina indodakazi yakho,uNokuthula,Ibhalwe ngu S Khuluse.
1 1 Phendula uthi IQINISO noma AMANGA, 1 1 1 UDolly noNtombi bazofunda e UCT ngonyaka ozayo 1. 1 1 2 Ngamantombazane kuphela okukhulunywa ngawo kule ncwadi 1. 1 2 Bhala izinto ezimbili ezijabulisa uNokuthula ngokufunda eWits ngonyaka. 1 3 Ukuphi ubaba kaNokuthula 1,1 4 UNokuthula ufunda kusiphi isifundazwe 1. 1 5 Bhala lezi zifundo ezilandelayo ngesiZulu,1 5 1 Geography 1. 1 5 2 Mathematics 1, 1 6 Bhala umqondofana waleli gama elilandelayo Impendulo isencwadini. amalanga 1, 1 7 Bhala umqondophika waleli gama elilandelayo Impendulo isencwadini.
1 8 Tomula igama esigabeni sesi 5 elisho umntwana oyedwa kubo 1. 1 9 Yikuphi okuhle okuhlanganisa uNokuthula nabangane bakhe 1. 1 10 Uyavuma noma uyaphika ukuthi uNokuthula ungumfundi ozethembayo. Sekela impendulo yakho ngamaphuzu amabili 2, 1 11 Ngumbono noma yiqiniso ukuthi uNokuthula unothando olukhulu. lukamama wakhe Sekela impendulo yakho ngamaphuzu amabili 2. 1 12 Ukuba wena ubungumama kaNokuthula ubungamshiya yini umntwana. wentombazane yedwa ekhaya Sekela impendulo yakho ngamaphuzu. 1 13 Kubalulekile ukuba nobudlelwane obuhle phakathi komntwana nomzali. wakhe Sekela loku ngamaphuzu amabili 2,IEB Copyright 2017 PHENYA IKHASI. NATIONAL SENIOR CERTIFICATE ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA IPHEPHA I Ikhasi lesi 4 kwayi 14. Funda le ndatshana elandelayo bese uphendula imibuzo. Ballito Matric Pens Down,Inthanethi www google co za. Abazali abaningi abasakujabuleli ukuvumela abantwana babo baye kule micimbi yabafundi. abaqede ukubhala ukuhlolwa kukamatikuletsheni Bakholwa ukuthi ziningi izinto ezimbi. ezenziwa ngabafundi kule micimbi Ezinye zalezi zinto ukuphuza utshwala ukusebenzisa. izidakamizwa ukubhema ugwayi njll, Mina ngangingaphuzi ngafunda utshwala kule phathi emva kokubhala umatric wami ngo. 2012 kusho uBen owayefunda kwesinye sezikole ezizimele sakwaZulu Natali. Abafundi abaningi baya kulezi zindawo bahlangane nezimbila zithutha Ngo 2014. kwashona abafundi abathathu eRichards Bay kuwo umcimbi ofana nalo waseBallito. Kwaba khona ukuxabana kwabafundi base beyagwazana Kwaba buhlungu kubazali. ikakhulukazi ngoba bobathathu abazali babengathandi ukuthi abantwana babo baye kulo. mcimbi Bonke laba bazali babindwa yisidwa uma bethola lezi zindaba ezibuhlungu. Umbuzo omkhulu ukuthi kufanele yini ukuthi le micimbi iqhubeke Isiza ngani Ingayekwa. kanjani Iyiphi into engenziwa ukuze kuphephe kule micimbi. 2 1 Bhala izindawo ezimbili ezibhalwe endabeni lapho kwenziwa le micimbi. kamatikuletsheni 1,2 2 Iba nini onyakeni le micimbi 1.
IEB Copyright 2017, NATIONAL SENIOR CERTIFICATE ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA IPHEPHA I Ikhasi lesi 5 kwayi 14. 2 3 Qondanisa isaga ku A nencazelo ku B,2 3 1 Ukuhlangana nezimbila a Ukuhlangana nomuntu. zithutha uhleke,2 3 2 Ukubindwa yisidwa b Ukudla ummbila kakhulu. c Ukuphelelwa ngamagama,ozowakhuluma,d Ukubhekana nenkinga. 2 4 Ngombono wakho kufanele le micimbi iqhubeke yenziwe Sekela. impendulo yakho ngamaphuzu amabili 2,Buka lesi sithombe bese uphendula imibuzo.
IsiZulu Soqobo Ibanga 12 p 253, 3 1 Bangaki abantu abakulesi sithombe Bhala ngamagama 1. 3 2 Amazwi kababa asibonisani ngaye 1, 3 3 Ukuba wena uyilo baba bewungenzani ukuxazulula lesi simo Bhala kube. Amamaki angama 30,IEB Copyright 2017 PHENYA IKHASI. NATIONAL SENIOR CERTIFICATE ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA IPHEPHA I Ikhasi lesi 6 kwayi 14. ISIQEPHU B UKUFINGQA, Funda le ngxoxo bese uyifingqa ngamagama angama 60 kuya kwangama 70. Bhala amaphuzu AMAHLANU,Ingxoxo phakathi kwekhansela nelunga lomphakathi.
UKhumalo Sawubona Mnumzane Smith, UKhansela Yebo Mnumzane Khumalo Wangivakashela ekuseni kangaka. Ngingakusiza ngani, UKhumalo Asilalanga ebusuku Mnumzane Smith Kugcwele amanzi lonke igceke. lami nangaphandle emgwaqweni, UKhansela Kwenzekeni Mntungwa Kubuza uSmith ekhombisa ukwethuka. okukhulu Amanzi aphuma kumpompi noma kuqhume ipayipi. UKhumalo Lawa manzi abonakale emuva kwesiphepho Ngibona sengathi kuqhume. ipayipi Mnumzane Awukho umpompi ovuzayo leaking ekhaya lami. noma kwamakhelwane, UKhansela Kusho ukuthi inkulu inkinga ngalawa manzi Esigcemeni ward 3 nabo. bebekhala ngenkinga efanayo Kubona ke akugcinanga lapho Nogesi. wabo ubunenkinga enkulu Ngesizathu sokuthi umkhandlu wethu. usebenzela abantu sikwazile ukubasiza ngokushesha okukhulu. Kuyangijabulisa Khumalo ukuthi uphuthume uzobika le nkinga yakho. UKhumalo Siyawubonga umsebenzi wenu Khansela, UKhansela Ziningi impela izinkinga kulezi zinsuku Khumalo Abasesigcemeni 5 izolo.
bebezobika udaba lwemizi engenelwe yizigebengu Komunye umuzi. zithathe izimoto ezimbili ngezibhamu,IEB Copyright 2017. NATIONAL SENIOR CERTIFICATE ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA IPHEPHA I Ikhasi lesi 7 kwayi 14. UKhumalo Sesiphila ngeNkosi nje Khansela kulezi zinsuku Kule nkinga yethu okubi. ukuthi amanzi awasaphumi ezindlini zethu manje Asikwazi ukupheka. ukugeza nokuwasha izimpahla, UKhansela Mhh Ngiyezwa Mntungwa Ngicela usibhale phansi lesi sikhalo sakho. Ngizosifaka ohlwini lwezikhalo ezisheshayo Umthetho omusha uthi. zonke izikhalo kufanele zibhalwe phansi ukuze kube nobufakazi. UKhumalo Ngizokwenza njalo Mnumzane Ngizoyibhala incwadi ngaphambi. kokushona kwelanga namhlanje, UKhansela Kuhle lokho Khumalo Phuthuma umndeni nomphakathi ungahlali. UKhumalo Ngicela ukubuza ke Mnumzane Smith Ukulungiswa kwalesi simo. kuzohlala kulinde le ncwadi engizoyibhala Uma ngiyiqeda kusasa kusho. ukuthi amanzi azovuza kuze kube kusasa, UKhansela Hhayi Khumalo Uthe wena uzoyibhala incwadi lingakashoni nje. Ngesikhathi nje ngiyithola ngizobe sengithumela abantu bazolungisa. UKhumalo Khansela Ngicela uthumele abantu manje Washo ngezwi eliphakeme. Incwadi izolandela kamuva Le nto oyishoyo ayinangqondo Sir. UKhansela Ngokwethuka Kulungile Khumalo ngizobathumela manje Bazosebenza. ubusuku bonke Mntungwa Ungakhathazeki, UKhumalo Ngibonga kakhulu Mnumzane Smith Nami sengizobatshela abantwana.
ekhaya ngoba bakhathazeke kakhulu Wasukuma wahamba uKhumalo. IsiZulu Sethu Ibanga 12 p 274,Iqhaza lalaba bantu emphakathini. Ezinye izinkinga kulo mphakathi,Imbangela yenkinga. Isixazululo,Okuzobhekwa,Sebenzisa amagama akho,Sebenzisa imisho egcwele. Sebenzisa ulimi oluhle,Bhala ngamaphuzu UNGABHALI isigaba. Bala bese ubhala INANI lamagama owasebenzisile,Ingqikithi 5.
Ukuhleleka kahle ngamaphuzu 1,Inani lamagama 1,Amamaki angama 10. IEB Copyright 2017 PHENYA IKHASI, NATIONAL SENIOR CERTIFICATE ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA IPHEPHA I Ikhasi lesi 8 kwayi 14. ISIQEPHU C IZINKONDLO,Inkondlo efundwe ekilasini, Funda le nkondlo engezansi bese uphendula imibuzo ezolandela. 1 Izinyembezi zigcwal amehlo,2 Ulimi lugcwal umlomo. 3 Kuth angimbongoze njengembongolo,4 Uma ngibuka le ndundum ekumbozile.
5 Isisindo say ungathi siphezu kwami,6 Kwala ngithi ngiyazibamba zimane zizehlele. 7 Zehle mi,8 Umfanekiso wakh awuphel engqondweni,9 Ngikhumbula phansi kwesihlahla. 10 Uhlez ukhinindel abazukulu ngezakudala,11 Nabo basamangele ukuthi wayaphi. 12 Ebunzini kubo ngiyawubona lowo mbuzo,13 Ngingakawuphenduli zimane zizehlele. 14 Zehle mi,15 Ofakazi bathi wawuhlonipha lo mhlaba.
16 Sethemba nakwelizayo koba njalo,17 Uhambe kahle ke Themba lami. 18 Uliphakamis igama lami lapho kokhokho,19 Ungiphahlekele nelawu engongena kulo. 20 Mhlazane ngafika kulelo zwe,uK Mthembu,5 1 Bhala isihloko sale nkondlo 1. 5 2 Yiliphi izwe okukhulunywa ngalo emgqeni wama 20 1. 5 3 Amagama asemgqeni we 12 asitshelani ngesimo sabazukulu Khetha. kulezi zimpendulo,Bayajabula Badidekile Balambile 1. 5 4 Sifenqo sini esitholakala emgqeni wesi 3 1, 5 5 Tomula umugqa estanzeni sokuqala ochaza ukuthi akukhulumeki 1.
5 6 Bhala isifundo esitholakala kule nkondlo 1,IEB Copyright 2017. NATIONAL SENIOR CERTIFICATE ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA IPHEPHA I Ikhasi lesi 9 kwayi 14. Funda lezi zinkondlo ezilandelayo bese uphendula imibuzo elandelayo. Inkondlo A Inkondlo efundwe ekilasini,NGEMUKELE NGINJE. 1 Baba ngemukele nginje,2 Xolela ubuwula bami,3 Xolela ukudl impundu kwami. 4 Xolela ubumpumputhe bami,5 Xolela ubuthulu bami,6 Xolela ubumungulu bami. 7 Ngingowakho nginjengoba nginje,8 Baba ngemukele nginjengoba nginje.
9 Thethisa owami unembeza,10 Thethisa amaphupho ami. 11 Thethelela labo abangilethayo,12 Thethelela labo abangikhulisayo. 13 Uma kwabanjengami ngokubanje ngingemukeleki,14 Uwena ke owonayo ngakho awemukeleki. uM S S Gcumisa,Inkondlo B Inkondlo efundwe ekilasini. IMPANDE YESONO,1 Onezay izindodl uth akanayo,2 Ongenay uyifuna ngoshova konayo.
3 Nom engayisebenzelang uyayifuna,4 Nonay igcwel amasak uyayifuna. 5 Inamandl aqhumis amafindo,6 Amafind emshad athekezelweyo. 7 Agqabuk izifociya zisale phansi,8 Izingane ezizelweyo zisale phansi. 9 Nabathi basebenzel imiphefumulo,10 Baphefumulela kuyo ibe ngeyabo. 11 Bath akunikelelwe imiphefumulo,12 Nasebezophumula ilindelwe neyabo.
13 Uyeza umuhla wokuphela,14 Kuyophelela khona ukuhlakanipha. uM S S Gcumisa,IEB Copyright 2017 PHENYA IKHASI, NATIONAL SENIOR CERTIFICATE ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA IPHEPHA I Ikhasi lesi 10 kwayi 14. 6 1 Enkondlweni A imbongi ikhuluma no Baba Ngubani lo Baba 1. 6 2 Khetha igama elilungile, Enkondlweni A imbongi iyacula iyathandaza iyafundisa 1. 6 3 Enkondlweni A emgqeni we 11 ngobani laba imbongi ekhuluma ngabo 1. 6 4 Enkondlweni A chaza lawa magama alandelayo,6 4 1 isimungulu 1. 6 4 2 impumputhe 1, 6 5 Ngokwenkondlo B yini impande yesono okukhulunywa ngayo 1.
6 6 Veza umqondo wenkondlo B Bhala amaphuzu amabili Zama. ukusebenzisa amagama akho 2, 6 7 Chaza kahle ukuthi ithini imbongi emgqeni wesi 9 nowe 10 enkondlweni B 1. 6 8 Ngobani laba asebezophumula emgqeni we 12 enkondlweni B 1. 6 9 Qhathanisa lezi zinkondlo A no B ngaphansi kwalezi zihlokwana bese. uchaza kahle,6 9 1 Umoya wenkondlo 2, 6 9 2 Uhlobo lwenkondlo ngokwesakhiwo sangaphandle 1. 6 9 3 Indikimba 2,IEB Copyright 2017, NATIONAL SENIOR CERTIFICATE ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA IPHEPHA I Ikhasi lesi 11 kwayi 14. Inkondlo engafundwanga ekilasini, Funda le nkondlo engezansi bese uphendula imibuzo ezolandela. THEMBA LAMI,1 Themba lami,2 Wena uyikho konke kimi.
3 Kuwe ngibona ikusasa lempilo yami,4 Kuwe ngibona uyise waba. 2012 kusho uBen owayefunda kwesinye sezikole ezizimele sakwaZulu Natali Abafundi abaningi baya kulezi zindawo bahlangane nezimbila zithutha Ngo 2014

Related Books