Meta Analisis sa Pagsusuri ng Maiikling Kwento sa mga

Meta Analisis Sa Pagsusuri Ng Maiikling Kwento Sa Mga-PDF Download

  • Date:28 Jan 2020
  • Views:367
  • Downloads:3
  • Pages:7
  • Size:618.71 KB

Share Pdf : Meta Analisis Sa Pagsusuri Ng Maiikling Kwento Sa Mga

Download and Preview : Meta Analisis Sa Pagsusuri Ng Maiikling Kwento Sa Mga


Report CopyRight/DMCA Form For : Meta Analisis Sa Pagsusuri Ng Maiikling Kwento Sa Mga


Transcription:

Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research Vol 2 No 5 October 2014. Cuizon R I Meta Analisis sa Pagsusuri ng Maiikling Kwento sa mga Tesis at Disertasyon. different studies for a review It should be a sumusunod kalagayan ng mga mambabasa Maaari ding. systematic as primarily research and should may biglang makita sa gagawing sistema ng pagsusuri. interpret the results of individual studies in the mabubuo ang mga mas maliliit o malalaki pang sistema. context of distributions of findings partially May pagpapangkat pangkat pag iipun ipon ng mga. determined by study characteristics sistema Ang sistemang ito ay maaaring hierarchical. methodology and partialy random He laid out macro micro o micro macro ang pagkakaayos na sa. the following guidelins for a meta analysis ibang salita tinawag na kategorya Ito y pag uuri uri ng. procedure finding studies screening studies mga bagay pahayag at elementong nakita sa pagsusuri. describing study features describing outcomes ng akda Villafuerte 2000. measuring study findings and analyzing results Ang aplikasyon nito sa pagtuturo dapat ang guro ay. magtataglay ng di birong katangian nang sa ganoon, Ninais ang pagbabago sa paraang pagtuturo at mapalawak at maihatid nang lubusan ang kaalamang. mapaunlad ang pagsusuri at pamimili ng uring ibabahagi Ang isang mabuting guro ay dapat magbigay. maikling kwento na gagamitin ng mga guro sa silid ng ibayong panahon at konsern sa mga pagbabagong. aralan bilang lunsaran nang sa ganoon may kamalayan estratehiya at mabisang kagamitan May kaugnay ito sa. ang mga kabataan sa mga pangyayari mula sa lokal pahayag ni Buensuceso 1989 kinakailangang kasabay. tungo sa global ng mga pagbabago ng panahon ang mga makasining na. Kaya ito y isang daan o behikulo na nagbukas sa pagtuturo Ang bisa ng prosesong pagtuturo pagkatuto. puso t isipan ng mananaliksik na kailangan susuriing ay maunlad sa dahilan ng tamang paggamit ng. muli ang mga pinaag aralan partikular sa paraan sa kagamitang pampagtuturo Dapat maging masigasig ang. pagpili paraan sa pag aanalisa ng maiikling kwento sa guro kung paano at kailan gagamitin nang tama ang. mga tesis at disertasyon sa pamaraang meta analisis mga ito Dagdag pa nina Abad at Ruedas 1996 isang. Mula sa pamaraang meta analisis pinagtuunang katotohanan na walang kagamitang pampagtuturong. pansin ang pagsusuri ng mga kaanyuan tulad ng makapagpapalit sa isang mabuting guro na gumagamit. paglalahad ng suliranin metodolohiya paglalahad at ng mga kagamitang pampagtuturo tungo sa mabisang. pagpapakahulugan ng mga datos natuklasan pagkatuto ng mga mag aaral. konklusyon implikasyon at rekomendasyon Dito Kaya isa ito sa pinakadahilan sa ginawang meta. makikita ang isang larawan ng isang bagay o kaya y analisis na pagsusuri ng maikling kwento sa mga tesis at. tala sa mga bahaging pinag aaralan Magreresulta ito ng disertasyon Ang kalalabasan ng pagsusuri ay. isang kahihinatnan ayon sa pagkakatulad pagkakaiba pagbabatayan sa paggawa ng isang patnubay sa. at kabuluhan ng mga elementong sinuri Ang pagsusuri ng maikling kwento. pagkakatulad ay isang proseso na tinutukan ang, pagkahawig o pagkapareho ng mga teorya katangian II LAYUNIN. kriteya sa pagpili ng paksa at kaalaman sa mga bahagi Layunin sa pag aaral na ito ang pamamaraan sa. ng tesis at disertasyon Tinutukan din ang pagkakaiba pagsusuri ng ng mga pinag aralang maiikling kwento sa. sa paglalahad mga paraan ng pagkabuo proseso at mga tesis at disertasyonng mga piling SUCS mula. instrumento lugar seleksyon ng paksa at bahagi kung 2000 2010 Tiniyak ang mga sumusunod Kaanyuan ng. may labis o kulang Mondale 1995 At ang iba t ibang pag aaral ng tesis at disertasyon sa pagsusuri. kinahinatnan ayon sa kabuluhan ay tingnan din kung ng maikling kwento ayon sa suliranin metodolohiya. anumang maibigay makuha at maidulot ng pag aaral paglalahad at interpretasyon ng mga datos natuklasan. para sa tao sa kalikasan sa pamilya at sa lipunan at konklusyon at rekomendasyon Mga kahinatnan. Masasabi na ang paggamit ng meta analisis ay ayon sa pagkakatulad pagkakaiba at kabuluhan at ang. batayang maganda kung ito ay nagdudulot ng Emerging kategoriya at tema. kabuluhan sa mga nakikinig at mambabasa o, manonood Ang mga kabuluhang ito patungkol sa III METODOLOHIYA. buhay na maaaring makalantad ng pahayag o pahiwatig Ang Qualitative Research Method ang ginamit. sa isang pagsusuri ito ang tema Tema o paksang diwa sa pananaliksik sa paraan kontent analisis Sa. ang mabubuo mula sa pagsusuri na maaaring nagsasaad pamamaraang ito malalaman ang karaniwang. ng katotohanang panlahat na maging basehan gabay ng kaanyuan kahinatnan ng mga pag aaral gaya sa. mga kalagayang pang edukasyon kalagayang pagkakatulad pagkakaiba at kabuluhan ng mga pinag. pampamahalaan sa pagpakabuhay ng tao at sa mga,P ISSN 2350 7756 E ISSN 2350 8442 www apjmr com. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research Vol 2 No 5 October 2014. Cuizon R I Meta Analisis sa Pagsusuri ng Maiikling Kwento sa mga Tesis at Disertasyon. aralang maikling kwento sa mga tesis at disertasyon kahinatnan sa pagkakaiba pagkakatulad at kabuluhan. bilang kagamitan sa ginawang pananaliksik kaugnayan at mayroon bang kategorya o tema batay sa. Nagsarbey sa kilalang institusyon ng Cebu City na mga salik nabanggit sa itaas na inilahad ng bawat tesis. nag oofer ng M A at Ed D na nagpakabalubhasa ng at disertasyong inaanalisa at sinuri Dey 1993. Filipino Pinasok ang gradwadong librari ng Cebu Matapos napili ang mga tesis at disertasyon na. Normal University CNU Cebu Southwestern siyang pinagkunan ng mga datos masusing pagbasa at. University CSU Cebu Technology University pag unawa sa bawat bahagi at mga mahahalagang. CTU Misamis University MU Saint Columban elemento ng mga pag aaral Binuo ang isang komite na. College SCC at Unibersidad ng Pilipinas Cebu UP kinabilangan ng apat na mga gurong nagturo sa. Cebu tersyarya dalawang gradwado sa Ed D at M A, Binasa ang mga bahaging suliranin metodolohiya graduate at may karanasan sa pagtuturo ng.
paglalahad at Interpretasyon ng mga datos natuklasan pananaliksik at panunuring pampanitikan Sila ang. konklusyon at rekomendasyon ng mga pinag aralang tumulong sa pagsusuri at pag analisa ng mga pinag. maiikling kwento sa mga tesis at disertasyon Ang aralang maiikling kuwento sa tesis at disertasyon. Cebuano Folktales sa Pagkatuto ng Kaalaman Binigyan sila ng kopya ng pag aaral at pinabasa nang. Saloobin at Kasanayan sa Panitikan ni Acopiado masinsinan upang maging balido ang ginawang. Teresita F Cebu Technology University Mga pananaliksik. Konseptong Feminismong Napapaloob sa mga Sa unang pagkikita binuhos sa pag analisa sa. Maikling Kwento ni Duarte Dorelie J Cebu Normal bahaging suliranin at metodolohiya Isang matriks ang. University Mga Instrukturang Linggwistika na ginamit at maingat na itinala ang buod ng mga suliranin. Napapaloob sa mga Piling Maikling Kwento na at metodolohiya sa bawat pag aaral Dito napansin ang. Nagwagi ng Gantimpala Palanca ni Seiga Loridel A parsyal ng pagkakaiba pagkakatulad ng mga pag aaral. Cebu Normal University Isang Pagsusuring Kritikal sa ng maikling kwento sa mga tesis at disertasyon Dito rin. Limang Piling Maikling Kwento sa Cebuano ni nakita ang angkop at nararapat na desinyo na. Macan Romeo S Cebu Normal University Isang mapagkunan ng tumpak na idea para sa mga datos. Pagsusuring Pampanitikan ng mga Piling Maikling Pagkalipas ng isang linggo muling nagtipon ang. Kwento na Nagwagi sa Gawad Carlos Palanca 1950 komite at sinuri ang bahaging paglalahad at pagsusuri. 1989 ni Desierto Erlinda G Cebu Normal University ng mga datos Napagkasunduan ng komite na ang. Masusing Pagsusuri sa mga Piling Maikling Kwento ni mahalagang bahagi ng paglalahad at pagsusuri ang. Genoveva Edroza Matute Ang Implikasyon sa dapat maitala sa matriks dahil sa napakahaba nito. Pagtuturo ng Kahalagahang Pangkatauhan sa Ang huling naitala sa matriks ay ang buod ng. Kolehiyo ni Amargo Josefina Cebu Technology natuklasan konklusyon at rekomendasyon. University Isang Pagsusuri sa Ilang Piling Tilamsik ng Sa pamamagitan ng instrumentong meta analisis. Diwa ni Fransisco Soc Rodrigo at Ilang Implikasyon sinimulang sinuri ang bawat datos na naitala sa matriks. sa Pagtuturo ng Panitikang Pilipino Pantersyarya ni ang nakuha mula sa iba t ibang tesis at disertasyon. Geronimo Luzviminda G Southwestern University Nagkaroon ng group focus discussion at feedbacking sa. Pagsusuri ng mga Kahalagahang Pangkatauuhang positibo at negatibong napansin ng komete Sinimulan. Napapaloob sa Limang Maikling Kwento ni Genoveva ang pag alam sa pagkakaiba pagkakatulad at ang. Edroza Matute Taong Panuruan 1998 1999 ni Macol kabuluhan nito sa akademya at sa mga mag aaral sa. Vilma R Cebu Normal University Larawang Diwa klase Sa pamamagitan ng matriks madaling magamit. ng Kababaihan sa mga Piling Maikling Katha ni ang meta analisis sa pagpapalabas ng tema at kategorya. Liwayway Arceo ni Amores Riza Y Misamis ng bawat pag aaral. University at Estilong Pampanitikan ng mga Piling, Kwento ni Genoveva E Matute ni Brazil Melodina IV PAGLALAHAD NG RESULTA. Saint Columban College Inilahad dito ang resulta ng pagsusuri ng iba t ibang. Mula sa kwalitatibong perspektiv isang matriks na kaanyuan ayon sa suliranin metodolohiya paglalahad. naglalaman ng mga salik ang ginamit sa pagsusuri ng at interpretasyon ng mga datos ng mga pinag aralang ng. suliranin metodolohiya paglalahad at interpretasyon ng maiikling kwento Sa kabuuan may apat na magkaibang. mga datos natuklasan konklusyon at rekomendasyon konsepto ang sinuri sa mga pinag aralang maiikling. Ang matriks na ito ay nagsilbing batayan upang kuwento sa mga tesis at disertasyon. malaman ng mga mambabasa ang kaanyuan,P ISSN 2350 7756 E ISSN 2350 8442 www apjmr com. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research Vol 2 No 5 October 2014. Cuizon R I Meta Analisis sa Pagsusuri ng Maiikling Kwento sa mga Tesis at Disertasyon. Ang Talahanayan 1 ay naglalahad ng mga Ang pang apat na konsepto ay ang pagsusuri ng. konseptong sinuri ayon sa kaanyuan ng suliranin mga gramatikang aspeto ng maiikling kwento Ang. konseptong ito ay nagpatotoo sa sinabi ni Remoto, Talahanayan 1 Mga konseptong sinuri ayon sa 1994 na ang maiikling kwento ay maaring susuriin sa. kaanyuan ng suliranin aspetong linggwistika Karamihan sa kwentong ginamit. Pagsusuri ng mga Suliranin ay nagwagi sa Palanca Award Tiniyak kung ang mga. 1 Mga katangian o elemento ng maiikling 40 talata mula sa mga piling maiikling kwento ay. kwento napalooban ba ng tama at angkop na paggamit ng. 2 Mga kahalagahang pangkatauhan ng 30 istrukturang pansintaksis at istrukturang. maiikling kwento pangmorpolohiya, 3 Mga larawang diwa at konsepto ng mga 20 Ang talahanayan 2 ay nagpapakita sa mga. tauhang babae metodolohiyang ginamit sa pag aaral ng maiikiling. 4 Mga gramatikang na aspeto ng maiikling 10 kwento ss tesis at disertasyon. Sa konseptong katangian o elemento ng maiikling Talahanayan 2 Pagsusuri ayon sa kaanyuan ng. kuwento ang mga sinuri rito ay ang katangiang metodolohiya. masisinag sa 19 Cebuano Folktales ayon sa kagamitan Metodolohiya. tono matalinghagang paglalarawan simbolo tauhan Desinyo ng pag aaral. tagpuan banghay o aksyon tema ang katangian ayon Kwalitatibo 80. sa punto de vista bisang pang emosyunal istilo ng Kwalitatibo kwantitatibo 20. pagsasalaysay at paningin Paraan sa pagpili ng maiikling kuwento ayon. Ang konseptong ginamit sa pagsusuri ay patotoo rin may akda bilang instrument sa pag aaral. ito sa sinabi ni Villafuerte 2000 na sa pagsusuri ng Maiikling kwento na sinulat ng iisang awtor 50. maiikling kwento dapat suriin ang elementong taglay Maiikling kwento na sinulat ng ibat ibang awtor 50. nito tauhan tagpuan banghay tunggalian simbolo kuwentong nagwagi sa Gawad Palanca 20. pahiwatig at pahayag nagpili na maiikling kuwento mula sa tribung 20. Ang ikalawang konsepto ay ang mga Cebuano, kahalagahang pangkatauhan na may tatlongpong pag aaral sa maiikling kwento sa teknikal na 10.
bahagdan 30 ang nahikayat tingnan ito Sinuri ang aspeto. layunin ng edukasyon gaya ng promote nationalism Paraan sa paglikom ng datos. respect of family respect and love of countrymen may Diretsahang Pagsusuri 50. layuning matauhan magkamalay mahawaan at maging Talatanungan 30. huwaran sa mga kabataan at mambabasa Naglalayong FGD 10. magamit at maiaplay ang mga pagpapahalaga sa araw Tseklis 10. araw na pagtahak pagtanggap ng hamon sa paglinang Paraan sa pag analisa ng datos. ng mga kakayahan at indibidwal na interes sa mga Kontent analisis 90. karanasan at pagbibigay pagpapahalaga at kabuluhan Gramatikal analisis 10. Ang pangatlong konsepto na sinuri ay ang Napag alaman na lahat ay nasa deskriptibong. larawang diwa ng mga tauhang babae sa kwento pananaliksik ngunit nagkaiba sa disenyong ginamit. Ang mga kwentong makabanghay kwentong Nanguna ang kwalitatibong kontent analisis na may. pangkapaligiran kwentong pangkatutubong kulay at walo 80 sa mga paksang elemento kahalagahang. kwentong pangkaisipan ang ginamit at pag aplay ng pangkatauhan teknikal na aspeto at larawang diwa ng. teoryang feminismo sa mga piling kwento upang mga kababaihan Kwantitabo sa mga pag aaral na. mapalitaw ang papel ng mga kababaihan kung ito y aspetong linggwistika na ginamit ang talatanungan at. tradisyunal o debelopmental na imahen Nakita ang tseklis sa pagkuha ng datos. konsern sa kapwa mga kababaihan gustong ipaglaban Sa paraan ng pagpili ng kanilang instrumento may. ang karapatan may kakayahan gustong ipamulat sa lima o 50 pag aaral na nagpili ng iisa lang. Meta Analisis sa Pagsusuri ng Maiikling Kwento sa mga Tesis at Disertasyon Filipino Pinasok ang gradwadong librari ng Cebu Normal University

Related Books