MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4 WARKAH CIKGU ZEERA

Matematik Tambahan Tingkatan 4 Warkah Cikgu Zeera-PDF Download

  • Date:14 Sep 2020
  • Views:1
  • Downloads:0
  • Pages:36
  • Size:747.59 KB

Share Pdf : Matematik Tambahan Tingkatan 4 Warkah Cikgu Zeera

Download and Preview : Matematik Tambahan Tingkatan 4 Warkah Cikgu Zeera


Report CopyRight/DMCA Form For : Matematik Tambahan Tingkatan 4 Warkah Cikgu Zeera


Transcription:

Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tambahan Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah. daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Additional Mathematics terbitan Curriculum. Development Centre Ministry of Education Malaysia Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM,Kementerian Pelajaran Malaysia. Aras 4 8 Blok E9,Kompleks Kerajaan Parcel E,Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. 62604 Putrajaya,Tel 603 88842000 Faks 603 88889917. Laman Web http www moe gov my,Cetakan Pertama 2012. Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum. Curriculum Development Centre 2006, Hak cipta terpelihara Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana mana bahagian teks ilustrasi.
dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara sama ada. secara elektronik fotokopi mekanik rakaman atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis. daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum,Muka surat. RUKUN NEGARA iv,Falsafah Pendidikan Kebangsaan v,Prakata vii. Pendahuluan ix,A1 Fungsi 1,A2 Persamaan Kuadratik 3. A3 Fungsi Kuadratik 5,A4 Persamaan Serentak 7,A5 Indeks dan Logaritma 8. G1 Geometri Koordinat 10,S1 Statistik 13,T1 Sukatan Membulat 15.
K1 Pembezaan 16,AST1 Penyelesaian Segitiga 19,ASS1 Nombor Indeks 20. KP1 Kerja Projek 21,RUKUN NEGARA, BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita cita. hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan. seluruh masyarakatnya memelihara satu cara hidup,demokratik mencipta masyarakat yang adil di mana. kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara. adil dan saksama menjamin satu cara yang liberal, terhadap tradisi tradisi kebudayaannya yang kaya dan. berbagai bagai corak membina satu masyarakat progresif. yang akan menggunakan sains dan teknologi moden, MAKA KAMI rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan.
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita cita. tersebut berdasarkan atas prinsip prinsip berikut,KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN. KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA,KELUHURAN PERLEMBAGAAN. KEDAULATAN UNDANG UNDANG,KESOPANAN DAN KESUSILAAN,Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha. yang berterusan ke arah lebih,memperkembangkan potensi individu secara. menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan,insan yang seimbang dan harmonis dari segi.
intelek rohani emosi dan jasmani,berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan. kepada Tuhan Usaha ini adalah bertujuan,untuk melahirkan warganegara Malaysia yang. berilmu pengetahuan berketerampilan,berakhlak mulia bertanggungjawab dan. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri,serta memberikan sumbangan terhadap. keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
murid dari negara lain dan dalam proses tersebut menjadikan pembelajaran. Sains dan teknologi memainkan peranan kritikal dalam memastikan aspirasi matematik lebih menarik dan menyeronokkan. negara untuk menjadi negara maju tercapai Oleh kerana matematik penting. dalam usaha membentuk pengetahuan saintifik dan teknologi maka wajar. dipastikan pendidikan matematik yang berkualiti disediakan dari peringkat Bermula tahun 2012 Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai bahasa. rendah lagi dan berterusan hingga ke peringkat menengah atas pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik bagi. murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun. berikutnya Penggunaan Bahasa Inggeris dan atau Bahasa Malaysia dalam. Kurikulum matematik di Malaysia bertujuan membentuk pengetahuan dan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah. keupayaan matematik serta sikap positif dalam kalangan murid Selain atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015 iaitu tahun akhir peperiksaan. bertujuan menyediakan murid agar berupaya menghadapi cabaran dalam Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa Langkah ini bertujuan. kehidupan seharian Matematik Tambahan memberi pendedahan kepada membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi. tahap matematik yang lebih tinggi bersesuaian dengan bidang pekerjaan bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains. yang berkaitan dengan sains dan teknologi Seperti mata pelajaran peringkat dan matematik. menengah yang lain Matematik Tambahan turut bertujuan memupuk nilai. murni dan cinta terhadap negara dalam usaha membentuk individu holistik. yang dapat menyumbang terhadap keharmonian dan kemakmuran negara Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan Spesifikasi Kurikulum. serta rakyatnya terjemahan ini Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi tinggi. penghargaan dan ucapan terima kasih, Penggunaan teknologi sangat ditekankan dalam pengajaran dan. pembelajaran sains dan matematik Pengajaran dan pembelajaran Matematik. Tambahan digabungkan dengan penggunaan teknologi seperti Teknologi. Maklumat dan Komunikasi TMK kalkulator grafik dan perisian dinamik. akan memberi lebih ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka dan HAJI ALI BIN AB GHANI AMN. mendalami konsep matematik yang dipelajari Penggunaan teknologi Pengarah. mengasah daya fikir kritis dan kreatif murid apabila murid membina Bahagian Pembangunan Kurikulum. menguji dan membuktikan konjektur Selain itu penggunaan TMK Kementerian Pelajaran Malaysia. menyediakan peluang untuk murid berkomunikasi secara matematik bukan. sahaja di persekitaran mereka malah dengan, PENDAHULUAN utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kemahiran. berkomunikasi secara matematik juga ditekankan dalam pengajaran dan. Masyarakat yang berilmu dan berpengetahuan luas berkeupayaan pembelajaran Matematik Tambahan Semasa murid menerangkan konsep. menggunakan pengetahuan matematik bagi menghadapi cabaran dalam dan juga hasil kerja mereka dibimbing untuk menggunakan istilah dan ayat. kehidupan seharian adalah penting bagi memastikan tercapainya hasrat dan matematik yang betul dan tepat Penekanan kepada komunikasi secara. aspirasi negara untuk menjadi sebuah negara perindustrian Oleh itu usaha matematik membentuk keupayaan murid untuk menterjemahkan sesuatu. harus dipergiatkan bagi memastikan masyarakat mengasimilasikan situasi kepada model matematik dan sebaliknya. pengetahuan matematik dalam kehidupan seharian Murid dididik dari Penggunaan teknologi terutamanya Teknologi Maklumat dan Komunikasi. peringkat awal dengan kemahiran menyelesaikan masalah serta kemahiran TMK amat digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. berkomunikasi secara matematik bagi membolehkan mereka membuat Tambahan Melalui penggunaan teknologi tahap kefahaman murid terhadap. keputusan secara berkesan konsep dapat ditingkatkan melalui stimulus secara visual yang disediakan. Matematik adalah bidang ilmu yang penting dalam menyediakan tenaga serta pengiraan yang kompleks dapat dipermudahkan dengan penggunaan. kerja yang berupaya memenuhi keperluan negara yang progresif Bidang ini kalkulator. merupakan penggerak utama dalam pelbagai pembangunan berkaitan sains Kerja Projek Matematik Tambahan wajib dilaksanakan oleh semua murid. dan teknologi Seiring dengan objektif negara untuk membentuk masyarakat dan ianya bertujuan memberi peluang kepada mereka untuk. yang celik k ekonomi maka kemahiran menjalankan kajian dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di bilik darjah. pembangunan dalam matematik seharusnya dibentuk dan dididik dari kepada situasi sebenar di luar bilik darjah Penerokaan masalah matematik. peringkat sekolah melalui pelaksanaan Kerja Projek ini dapat menggerakkan minda murid. Matematik Tambahan merupakan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menjadikan pembelajaran matematik lebih bermakna dan mencabar. menengah bertujuan memenuhi keperluan murid yang cenderung ke arah mengupayakan murid untuk mengaplikasikan konsep dan kemahiran. bidang sains dan teknologi Oleh itu kandungan Matematik Tambahan telah matematik serta memperkembangkan kemahiran berkomunikasi. diolah supaya mencapai hasrat dan objektif tersebut Sukatan Pelajaran Nilai intrinsik matematik seperti berpemikiran sistematik tepat menyeluruh. Matematik Tambahan telah digubal dengan mengambil kira kandungan mata tekun dan yakin yang disematkan melalui proses pengajaran dan. pelajaran Matematik Beberapa cabang matematik yang baru diperkenalkan pembelajaran menyumbang kepada pembentukan peribadi dan penyemaian. dalam kurikulum ini selaras dengan perkembangan terkini dalam pendidikan sikap yang positif terhadap matematik Di samping itu nilai murni juga. matematik Di samping itu penegasan diberikan kepada heuristik diperkenalkan mengikut konteks di sepanjang pengajaran dan pembelajaran. penyelesaian masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi Matematik Tambahan. membolehkan murid memperoleh keupayaan serta keyakinan menggunakan. matematik dalam situatsi yang baru serta berlainan Penilaian dalam bentuk ujian dan peperiksaan membolehkan tahap. kefahaman dan pencapaian murid diakses Penilaian dalam Matematik. Kurikulum matematik Tambahan menekankan pemahaman konsep dan Tambahan mengambil kira beberapa aspek penting seperti pemahaman. penguasaan kemahiran di mana penyelesaian masalah merupakan fokus. konsep penguasaan kemahiran dan soalan bukan rutin yang memerlukan 4 membuat inferens dan pengitlakan yang munasabah daripada. pengaplikasian pelbagai strategi penyelesaian masalah Penilaian yang maklumat yang diberi. berkesan dan menggunakan pelbagai sumber memberikan maklumat yang 5 menghubungkaitkan pembelajaran matematik dengan aktiviti harian. berguna tentang tahap perkembangan dan progres murid Penilaian secara dan kerjaya. berterusan melalui pengajaran dan pembelajaran seharian membolehkan 6 menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam. guru mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta tahap menterjemahkan dan menyelesaikan masalah kehidupan harian. keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan 7 menghujahkan penyelesaian dalam bahasa matematik yang tepat. Maklumat yang diperolehi melalui respon murid terhadap soalan yang 8 menghubungkaitkan idea matematik dengan keperluan dan aktviti. diajukan hasil kerja kumpulan dan hasil kerja rumah membantu guru dalam manusia. memperbaiki proses pengajaran serta membolehkan persediaan rancangan 9 menggunakan perkakasan dan perisian teknologi untuk meneroka. pengajaran yang lebih berkesan matematik,10 mengamalkan nilai intrinsik matematik. Kurikulum Matematik Tambahan bertujuan mempertingkatkan pengetahuan. dan keupayaan matematik murid secara mendalam agar mereka berupaya ORGANISASI KANDUNGAN. menggunakan matematik secara bertanggungjawab dan berkesan untuk. Kandungan Matematik Tambahan Tingkatan Empat disusun dalam dua. berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dan juga bagi memastikan murid. mempunyai persediaan yang mencukupi untuk melanjutkan pelajaran serta pakej pembelajaran iaitu Pakej Teras dan Pakej Elektif. dapat berfungsi secara produktif dalam kerjaya yang berkaitan dengan sains Pakej Teras adalah wajib dipelajari oleh semua murid dan mengandungi 9. dan teknologi tajuk yang disusun di bawah 5 komponen iaitu. OBJEKTIF Algebra,Kurikulum Matematik Tambahan membolehkan murid. Trigonometri, 1 memperluaskan keterampilan dalam bidang nombor bentuk dan Statistik.
perkaitan serta memperoleh pengetahuan dalam kalkulus vektor dan. pengaturcaraan linear Setiap komponen pengajaran mengandungi tajuk tajuk yang berkaitan. dengan satu cabang matematik Tajuk dalam suatu komponen pengajaran. 2 memperkukuhkan kemahiran penyelesaian masalah, disusun mengikut hierarki supaya tajuk yang mudah dipelajari terlebih. 3 memperkembangkan kebolehan berfikir secara kritis dan kreatif serta dahulu sebelum meneruskan kepada sesuatu tajuk yang lebih kompleks. menaakul secara mantik, Pakej Elekftif terdiri daripada dua pakej iaitu Pakej Aplikasi Sains dan melalui aktiviti yang dijalankan Guru perlu mengenalpasti indikator yang. Teknologi dan Pakej Aplikasi Sains Sosial Murid hanya perlu memilih satu menunjukkan bahawa murid telah mencapai sesuatu hasil pembelajaran. pakej pilihan sahaja mengikut kecenderungan bidang yang ingin diceburi. kelak Dalam lajur Nota perhatian diberikan kepada konsep dan kemahiran. matematik yang lebih khusus Lajur ini mengandungi antara lain perkara. Huraian sukatan pelajaran telah disediakan dalam satu format yang dapat perkara berikut. membantu guru menjalankan pengajaran sesuatu tajuk secara berkesan limitasi dan skop kepada sesuatu tajuk atau hasil pembelajaran. Kandungan sesuatu tajuk telah diolah dalam empat lajur iaitu. Objektif Pembelajaran,notasi dan,Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. Hasil Pembelajaran,PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN,PEMBELAJARAN. Semua konsep dan kemahiran yang hendak disampaikan telah disusun dalam. beberapa unit pembelajaran dan dinyatakan dalam lajur Bidang Proses pengajaran dan pembelajaran dalam kurikululm ini menegaskan. Pembelajaran Unit unit Pembelajaran tersebut telah disusun berdasarkan pembinaan konsep dan penguasaan kemahiran serta pembentukan sikap dan. hierarki iaitu daripada konsep yang mudah kepada yang lebih abstrak nilai positif Selain daripada itu terdapat elemen lain yang perlu diambil kira. dan diserapkan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Lajur Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan. secara terancang Elemen utama yang ditekankan dalam proses pengajaran. contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk kaedah teknik. dan pembelajaran Matematik Tambahan adalah seperti berikut. strategi dan sumber yang berkaitan dengan sesuatu konsep atau kemahiran. Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tambahan Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Additional Mathematics terbitan Curriculum Development Centre Ministry of Education Malaysia Putrajaya BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4 8 Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604

Related Books