INTSHAYELELO YESISEKO SEBHAYIBHILE Carelinks

Intshayelelo Yesiseko Sebhayibhile Carelinks-PDF Download

  • Date:28 Jun 2020
  • Views:7
  • Downloads:0
  • Pages:92
  • Size:551.62 KB

Share Pdf : Intshayelelo Yesiseko Sebhayibhile Carelinks

Download and Preview : Intshayelelo Yesiseko Sebhayibhile Carelinks


Report CopyRight/DMCA Form For : Intshayelelo Yesiseko Sebhayibhile Carelinks


Transcription:

INDLELA YOKUFUNDA, Olu thotho lwezifundo ezili 12 lwenzelwe ukukunceda uqonde oyena ndoqo. ufundiswa yiBhayibhile kwanendlela onokuthi uxhamle ngayo ubuncwane bokuba. nguMkrestu Uya kuzuza eyona ngenelo inkulu kwezi zifundo ngokuziphinda. phinda kaninzi kwanangokukhangela amabinzana ekuthiwe wajonge eBhayibhileni. Uze uphendule imibuzo ekhethisayo ekupheleni kwesifundo ngasinye ukhangele. kwisifundo ukuba akuqinisekanga ngempendulo Akukho mfuneko yakungxamela. ukuzigqiba izifundo nokuqashisa iimpendulo ulwazi olwaneleyo ulunikwa ukuze. ube nako ukuphendula yonke imibuzo ngokuchanekileyo oluya kukunceda. njengesiseko esihle kwizifundo ezikumgangatho ongentla eziza kulandela. Wakuba ugqibile ukuphendula yonke imibuzo kwizifundo ezili 12 khuphela. iimpendulo zakho kwiphepha lesishwankathelo sempendulo elisembindini wale. ncwadana Xa uzigqibile izifundo thumela iphepha lesishwankathelo kwidilesi. ebonakalisiweyo Sakufumana iimpendulo zakho uya kwabelwa umntu oza. kukufundisa amakishe azibuyisele kuwe kunye nayiphina into ayicebisayo. kwakunye nencwadi Isiseko SeBhayibhile enezifundo ezili 11 emaphepha phantse. ali 359 evula ityeneneze imfundiso yeBhayibhile kuwe. Ukuba uthe waba nawuphina umbuzo ngemiba yeBhayibhile sovuyiswa. kukukunceda ufumane impendulo eBhayibhileni,Izifundo Ezitshayelelayo. Injongo ngezifundo ezitshayelela iSiseko SeBhayibhile kukunceda wena uzifundele. iBhayibhile yakho ngendlela ecwangcileyo Ekupheleni kwezifundo uya kucacelwa. ngundoqo weGospile eyayifundiswa nguYesu Wayalela abafundi bakhe ukuba. baye kushumayela iGospile iindaba ezilungileyo kulo lonke ihlabathi baze. babhaptize amakholwa ngokuwantywilisela emanzini ekufeni kwakhe. naseluvukweni Siyathemba ukuba ekupheleni kwezifundo zakho zale ncwadana. nelandelayo endana uya kuba nako ukuthabatha isigqibo sokukholwa kwiGospile. uze ubhaptizwe Kwesi sigaba okunene usaqala Thandaza kangangoko unako. ukuze uThixo akutyhilele iLizwi lakhe ube nokuliqonda Mxelele ngezinto zonke. ezisebomini bakho ukhangele ukuba uya kukukhokela njani ngeLizwi lakhe ezama. ukukusondeza kuYe, Ekupheleni kwesifundo ngasinye kukho imibuzo Wamkelekile ukuba uhlomele. into ofuna ukuyitsho okanye ubuze imibuzo nakuyiphi imiba yeBhayibhile. Sovuyiswa kukuqhagamshelana nawe ngezo zinto ukuba ubhalela kwidilesi. ekwiphepha elidlulileyo, Kukho izifundo ezili 12 kule ntshayelelo yezifundo Emva kwezi kukho ezili 11. ezinengcombolo ezikwincwadi emaphepha ali 359 ebizwa ngokuthi Isiseko. SeBhayibhile Sakuyithumela kuwe xa uthe wagqiba izifundo ezili 12 Zonke ezi. zinto uzifumana felefele asisokuze sikufune mali siya kuthembisa leyo into. singasokuze sikufonele ngaphandle kokuba uyasicela Ukuba ufuna ukudibana. nomnye wamalungu ethu ukuze nixoxe nceda usixelele kunokwenzeka ukuba. likhona kulo ndawo yakho, Sikukhathalele ngenene yaye sifuna ukukunceda ufumane indawo kuBukumkani.
obungunaphakade bukaThixo apha emhlabeni ekubuyeni kukaYesu Ngoko ke siya. kuthandazela yaye silindele ukufumana iimpendulo zakho kwizifundo okanye into. oyitshoyo ngazo,ISIFUNDO 1,IBHAYIBHILE, IBhayibhile yenza amabango amakhulu Itsho ngokucacileyo ukuba umbhali wayo. nguThixo uMdali welimiweyo Ibanga yaye iveza ukuba uThixo uneenjongo. zakhe yaye ithetha ngegunya Ukuba eli bango alinakuphunyezwa iya kuba ke. iBhayibhile ngamaqhinga amakhulu nawona akhohlakeleyo awakha alahlekisa. uluNtu Ukuba amabango eBhayibhile anokuxhaswa siyakuba sinobona butyebi. bukhulu ehlabathini, IBhayibhile njengeLizwi eliyinyani likaThixo iphethe isitshixo soxolo nolonwabo. Iphendula eyona mibuzo ixakayo ngokubhekiselele kokuthethwa kunye neenjongo. zobukho bethu kwanesiphumo sokugqibela somzabalazo phakathi kokulungileyo. nokungalunganga,MASIWAQWALASELE KUFUPHI AMABANGO AYO. UPawulos ebhala ngeTestamente eNdala uthi Sonke isiBhalo sinefuthe likaThixo. 2 K Timoti 3 v 16 Lonke igama elikuloo nto kwakubhalwe kuyo ekuqaleni. manuscripts labhalwa ngesikhokelo esiNgcwele Umpostile uPetros ugxininisa. kwale nto kaloku udaba lukaThixo aluzanga ngokuzithandela komntu koko abantu. baluthetha udaba lukaThixo beqhutywa lifuthe loMoya oyiNgcwele 2 K Petros 1. Aba bapostile babini babanga ukuba amagunya aNgcwele ngunobangela. wokubhalwa kweTestamente eNdala eyabhalwa kwiinkulungwane phambi kweyabo. imihla Igunya eliNgcwele ngunobangela wemvisiswano epheleleyo yemfundiso. evezwa yiBhayibhile Ababhali babohlulwe ngamaxesha yimfundo imisebenzi. amava kwanezikhundla ekuhlaleni kodwa izibhalo zabo ziyadibana zenze incwadi. enye ehlangeneyo nengqinelanayo,KWAKUTHENI UKUZE IBHAYIBHILE IBHALWE. IBhayibhile isixelela ngendlela uhlanga loluNtu olwathi lwavela ngayo kwanendlela. icebo likaThixo losindiso oluya kukhokelela kuloyiso ekugqibeleni kokulungileyo. phezu kokungalunganga kwanokupheliswa kwalo lonke isuntswana lesono nobubi. Eyona njongo iphambili yeBhayibhile kukwazisa kuhlanga lomntu otshabalalayo le. ndlela yosindiso ngoYesu Krestu ENdala kwaneNtsha iTestamente zidibene. ukubeka uYesu njengokuphela komSindisi woluntu Ezi ke izinto zibhalelwe. ukuze nikholwe ukuba uYesu unguye uKrestu uNyana kaThixo nokuze nithi. nikholwa nibe nobomi ngenxa yegunya legama lakhe Yohane 20 v 31. Kumaphepha eBhayibhile sifumana zonke iimfundiso eziyimfuneko ukukhanyisela. umntu iinkcazelo eziNgcwele ngokulungileyo nokungalunganga kwanoxanduva. lomntu kuThixo nakomnye umntu 2 K Timoti 3 v 15 17. Okokugqibela iBhayibhile sayinikwa ukuze isixelele ngokuthe gabalala ngekamva. ukuze silungiselele ukuza kukaKrestu 2 K Petros 1 v 19. OKUQULATHWE YIBHAYIBHILE, IBhayibhile yingqokelela yeencwadi ezahlulwe zantlu mbini Iincwadi.
zeTestamente eNdala zabhalwa phambi kwexesha likaKrestu nazo iincwadi. zeTestamente eNtsha ezabhalwa emva kwexesha likaKrestu Zingama 66 iincwadi. zizonke Uya kulufumana uluhlu lwazo ngaphambili kwiBhayibhile yakho. Zabhalwa ngababhali abohlukeneyo abamalunga nama 40 kwisithuba sexesha lama. 1 500 eminyaka Zabhalelwa kwiqela lamazwe awohlukeneyo anjengoSirayeli. Jiphutha Itali neBhabhiloni, Zonke iincwadi zidibene ngomxholo omnye othetha nto nye umxholo. wokusetyenzwa kwenjongo kaThixo ngomntu ukusuka ekuqaleni ibhalwe. kwiGenesis ukuya kwixesha lokuba ihlabathi liza kulawulwa yiNkosi kunye. noMthanjiswa wayo uKrestu yaye ke iya kulawula kude kube ngunaphakade. kanaphakade Isityhilelo 11 v 15,ITESTAMENTE ENDALA. Iincwadi zeTestamente eNdala ziphantsi kwezintlu ezine eziphambili. A IINCWADI ZIKAMOSIS, Incwadi yokuqala kuthiwa yiGenesis ethetha ukuthi eyeziqalo Isixelela ngendlela. uThixo awayeqhuba ngayo nabantu bokuqala emhlabeni Kuze kulandele I. Eksodosi iLevitikus iNumeri neDuteronomi Zisixelela ngendlela uThixo awabiza. ngayo u Abraham wenza umnqophiso naye kwanezizukulwana zakhe. wazikhupha eJiphutha waza wazinika umhlaba ekuthiwa ngoku ngowakwaSirayeli. B IINCWADI ZEMBALI, Ezi zisuka kwiNcwadi kaYoshuwa zise kwincwadi ka Esta zibhala imbali. yamaSirayeli okanye amaJuda kwanendlela uThixo awayeqhubisana ngayo nawo. C IINCWADI ZEMIBONGO, Iincwadi zikaYobhi IiNdumiso Imizekeliso Iintshumayeli ne Ingoma Yazo.
Iingoma zazibhalwe ngesiHebhere ulwimi lwamaSirayeli ngohlobo lwemibongo. ziqulathe imfundiso ebalulekileyo ngeendlela zikaThixo ngemvakalelo noxanduva. D IINCWADI ZABAPROFETI, Igama umprofeti lithetha imboni umntu oqondayo okanye onombono ingasikuko. ngeziganeko ezizayo kuphela kodwa kwaneemfuno zikaThixo emntwini Iincwadi. zeziprofeto ezide yeka Isaya uYeremiya no Hezekile zilandelwa liqela lezinye. ezifutshane,ITESTAMENTE ENTSHA,A IINCWADI ZEGOSPILE. Ezi ziingxelo eziNE ezahlukeneyo ngobomi bukaKrestu zibhalwe nguMateyu. uMarko uLuka kwanoYohane ngamnye kubo uxela igospile iindaba ezilungileyo. ngendlela yakhe,B INCWADI EBIZWA NGOKUBA UMSEBENZI WABATHUNYWA. Le yabhalwa nguLuka ixela okwenzekayo emva kokuvuswa kukaYesu Krestu. ekufeni Sixelelwa indlela ekwamiswa ngayo iinkonzo zokuqala njengoko. abapostile babehambisa iindaba ezilungileyo kuwo wonke ummandla. owawulawulwa ngamaRoma, Ezi zabhalwa ngabanye babapostile ukunceda amakholwa okuqala kwiinkonzo. ezincicnci ezigqagqeneyo,D INCWADI YESITYHILELO, Le yayingumyalezo wokugqibela kaYesu enikezelwa ngombono umfanekiso.
kumpostile uYohane,UYESU KRESTU WAYEKHOLELWA KWIGAMA. NGALINYE LETESTAMENTE ENDALA, UYesu Krestu ungoyena usembindini wecebo leBhayibhile yaye ngexesha. lokuzalwa kwakhe iTestamente Entsha yayingekabikho IziBhalo awayezisebenzisa. nawayezifunda yiTestamente eNdala UYesu wayezikholelwa ezi ziBhalo. wayezisekele kuzo iimfundiso zakhe yaye wayezamkela njengegunya. elingenakuphikiswa, Khangela kwezi ndawo uYohane 5 v 46 47 uLuka 24 v 27 uLuka 24 v 44 48. uMateyu 22 v 29 uMarko 7 v 6 13, UYesu uthetha ngo Abraham u Isake uYakobi kunye noSolomoni kwanabanye. abantu abaninzi esifunda ngabo kwiTestamente eNdala yaye usekela imfundiso. yakhe kwinto yokuba abo bantu babekho ngenene yaye yonke iTestamente eNdala. iliLizwi likaThixo,IBHAYIBHILE AYIFUNYANWA IBUBUXOKI.
Yonke inkqubela yengcinga yangoku modern nobuchwepheshe technology. ziyadibana ukubonisa ukuba okubhalwe eBhayibhileni kuyinyani Iintshaba ezininzi. zeBhayibhile kuquka nabantu abakrelekrele kakhulu sele bakhe bazama ukubonisa. ubuxoki bayo kodwa bonke boyisakala Kuba inyaniso ayikwazi ukuziphikisa. sinokulindela ebunyanisweni ukuba iLizwi likaThixo lihambisane nolwazi. lweenzululwazi olujongwayo lubonwe, Obunye ubungqina obungaphezulu ngegunya leBhayibhile yindlela ethe yagcinakala. ngayo kwithuba leenkunlingwane IBhayibhile yakwazi ukumelana ngempumelelo. nayo yonke imizamo yokuyitshabalalisa Yacinezelwa balelwa abantu abaninzi. ukuba babe nayo yatshiswa ngobuninzi bayo yaye iincwadi ezininzi zibhaliwe. ezizama ukuyinyelisa Ayikho enye incwadi eyakha yaphantsi koxinzelelo. oluqhubekeka luzimisele ukuyiphikisa IBhayibhile isemi ayishukunyiswa yaye. Ubudala kakhulu beBhayibhile ukugcinakala kwayo kwanefuthe layo kuluntu. ngamanqaku angena kubethwa ngoyaba Ubungqina obafunyanwa ziinzululwazi. ezigrumbayo archaeology ezifana naba bantu Rawlinson Layard Smith. Woolley noKenyon eJiphutha eNiniva eSiriya eBhabhiloni eUr eLebhanoni. nakwaSirayeli bonke buqinisekisa ngokumangalisayo inyaniso yembali. yeBhayibhile Imiboniso yeeMyuziyam kwihlabathi jikelele ibonisa oku. ngokucacileyo Imibhalo yezizwe ezakha zalwa namaSirayeli iqinisekisa ingxelo. yeBhayibhile ngezi ziganeko amasiko akudala kwanemikhwa yezo ndawo. Ugrumbo ziza zakudala lwanamhlanje luqhubekeka lusongeza izinto ezixhasa. inkolelo yokuba yonke iBhayibhile iyinyani, Nditsho namagxeke abhekiselele kwimikopo yemibhalo egcinwe ngamaJuda. apheliswa kukuba kumana kufunyanwa imibhalo manuscripts yakudala. Kubaluleke kakhulu ukufunyanwa kwe Dead Sea Scrolls ngo 1947 kwaphinda. kongeza ubungqina obubalulekileyo ngokuchaneka kweBhayibhile Le mibhalo. yeminye yokuqala ekhoyo imvelaphi yayo elandwa kwinkulungwane yesibini. phambi kokuzalwa kukaKrestu 2nd Century B C Nangona imidala injalo. utshintsho olwenzekileyo luncinane kakhulu lukupelo kuphela aluchaphazeli. mfundiso isiprofeto okanye amanqaku ngembali, Ngoko ke umsebenzi wabagrumbi ziza zakudala uqinisekisa ngamandla ubunjani. nentembeko yeBhayibhile ukuze ngolo hlobo ubonise ukuba ivele ngefuthe. eliNgcwele,IZIPROFETO ZIBONAKALISA UBUNYANI BEBHAYIBHILE. UThixo ngokwakhe wakhetha iziprofeto njengeyona nto ibalulekileyo yokubonisa. ubukhulu bakhe obungenasiphelo kuyo yonke indalo Isaya 46 v 9 10 Isaya 42 v 9. IBhayibhile kumaxesha amaninzi ithetha ngeziganeko eziya kwenzeka kumakhulu. eminyaka ezayo KuMateyu 2 v 2 kubhalwe ukuba izilumko zamadoda zafika. eJerusalem zabuza ukuba Uphi na lo kumkani wamaYuda uzelweyo Akubuza. uHerode kubabingeleli abakhulu lo mbuzo kwangoko baphendula bathi. EBhetelehem kwaJuda kuba kumakhulu khulu eminyaka ngaphambili. kwaprofetwa ngale nto kwenye yeencwadi zeTestamnente eNdala Mika 5 v 2. Ukongeza kwiziprofeto ngoYesu Krestu kukho ezininzi ezibhekiselele kwizizwe. zakudala ngakumbi amaJuda Uninzi lwezizwe zakudala zanyamalala kwimibandela. yehlabathi kodwa iBhayibhile yathi amaJuda aya kusinda AmaJuda asasinda. unanamhla nangona zininzi iinzame zokuwatshabalalisa Jeremiya 30 v 10 11. Ukuba iBhayibhile ibiphuma nje emntwini nakuliphi na ithuba ezimbalini. amabango ayo ngesele efunyenwe ebubuxoki AmaJuda asekhona unangoku. elizweni lawo lakwaSirayeli ikomkhulu laso yiJerusalem. IBhayibhile isinika izizathu zako konke oku Oku kubonisa ngamandlakazi ukuba. iBhayibhile inefuthe eliNgcwele kwaye oko akunampazamo. ISISHWANKATHELO SEZINYE IZIZATHU ZOKUKHOLELWA UKUBA. IBHAYIBHILE INEFUTHE, 1 Ukuhlangana komyalezo wayo nangona ibhalwe liqela lababhali.
bebhala ngamaxesha awohlukeneyo,2 Ummangaliso wokusinda kwayo ekutshatyalalisweni. 3 Ubungqina obufunyenwe ngabagrumbi ziza, 4 Ukuzalisekiswa kweziprofeto zeBhayibhile eminye imizekelo iya. kunikezelwa kwizifundo ezilandelayo,IIMEKO EMAZIBEKHONA XA UFUNDA. Ukuze siyiqonde iBhayibhile uYesu wathi kufuneka sifundiseke okwabantwana. abancinane Mateyu 11 v 25 Kufuneka sifune ukufumana inyaniso nobulumko. beLizwi likaThixo Izafobe Imizekeliso 2 v 3 6 Kufuneka sikholwe ukuba. uThixo uya kusivuza ekufuneni kwethu Hebhere 11 v 6 Kufuneka sizimisele. ukububeka ubomi bethu phantsi kwemithetho kaThixo, UYesu wathi Hayi uyolo lwenu xa nithe nawulandela lo mzekeliso Yohane 13 v. 17 yaye Asingabo bonke abathi kum Nkosi Nkosi abaya kubuxhamla. ubuncwane bokulawulwa nguThixo kuphela ngabayenzayo intando kaBawo. oseZulwini Mateyu 7 v 21 UMpostile uPawulosi wabhala wathi Lusebenzeni. INTSHAYELELO YESISEKO SEBHAYIBHILE Okuqulathiweyo 1 IBhayibhile 2 UThixo 3 ICebo neeNjongo zikaThixo 4 Ukufa 5 IZithembiso zikaThixo 6 INkosi uYesu Krestu 7 ISithembiso sikaThixo kuDavide 8 Uvuko lukaYesu 9 Ukubuya kukaYesu Krestu 10 Iindaba ezilungileyo 11 UBhaptizo 12 UBukumkani bukaThixo Le ncwadana inikezelwa felefele ukushumayela kwilizwe ngokubanzi iindaba ezilungileyo

Related Books