Instrukcja Smartwatch Q18

Instrukcja Smartwatch Q18-PDF Download

  • Date:03 Dec 2019
  • Views:58
  • Downloads:0
  • Pages:6
  • Size:291.71 KB

Share Pdf : Instrukcja Smartwatch Q18

Download and Preview : Instrukcja Smartwatch Q18


Report CopyRight/DMCA Form For : Instrukcja Smartwatch Q18


Transcription:

1 Po czenie Bluetooth z Telefonem, Aby rozpocz korzystanie ze smartwatcha w trybie asystenta Bluetooth nale y. wej w menu zegarka nast pnie Bluetooth Opcje Zasilanie Power oraz. Widoczno Visibility musz by w czone, Po czenie Bluetooth musi by r wnie w czone i aktywne na smartfonie z. kt rym parujemy zegarek W menu ustawie Bluetooth smartfona zegarek. powinien by widoczny jako Q18 lub Smart watch na tym etapie nale y. sparowa zegarek ze smartfonem, Po zako czeniu parowania oba urz dzenia powinny ze sob wsp pracowa. Poprawno po czenia mo na atwo sprawdzi wykonuj c po czenie z innego. telefonu na telefon do kt rego zosta pod czony smartwatch. W momencie po czenia przychodz cego zegarek powinien zacz dzwoni. umo liwi odbi r po czenia oraz pe ni funkcj zestawu g o nom wi cego. Je li tak nie jest nale y ponownie sprawdzi poprawno po czenia Bl uetooth. mi dzy zegarkiem a smartfonem, Nast pnie mo na przyst pi do instalacji aplikacji wspomagaj cej na smartfonie. W sklepie Google Play jest dost pnych wiele tego typu aplikacji jednak. polecamy korzystanie z BT Notification Aby j pobra nale y w sklepie. Google Play wpisa BT Notification, Po zainstalowaniu jednej z powy szych aplikacji nale y j uruchomi i po czy.
si z wcze niej sparowanym zegarkiem oraz zezwoli na przesy anie i. synchronizowanie powiadomie Push na zegarek W menu aplikacj i jest. mo liwo wyboru kt re powiadomienia maj by przesy ane na zegarek SMS. Whatsapp Messenger Facebook Viber Instagram E Mail itd. 2 KARTA SIM,Korzystanie z funkcji,samodzielnego telefonu. wymaga zainstalowania w,zegarku karty SIM,W tym celu delikatnie zdejmij. klapk kt ra znajduje si na,spodzie koperty zegarka i. ostro nie wyjmij bateri,Pod bateri znajduj si dwa,gniazda SIM oraz. W kart MicroSIM do,gniazda SIM i zabezpiecz metalowym zatrzaskiem.
W bateri i za klapk, Po w czeniu zegarka karta SIM zostanie automatycznie wykryta i je li. jest zablokowana kodem PIN trzeba b dzie go wpisa na ekranie. Zegarek nie posiada blokady SIMLock wi c dzia a z kartami ka dego. Teraz po wykonaniu po czenia na numer telefonu przypisany do. zainstalowanej karty SIM zegarek zadzwoni a rozmowy odbywa si. b d za pomoc wbudowanego g o nika oraz mikrofonu, Smartwatch w tym trybie pozwala r wnie na odbieranie i wysy anie. wiadomo ci SMS, Aby zainstalowa w zegarku kart pami ci nale y wykona dok adnie te. same czynno ci co w przypadku instalacji karty SIM. Kart MicroSD pojemno max 32GB instalujemy w gnie dzie. znajduj cym si obok gniazda karty SIM wsuwaj c j zgodnie z. Po uruchomieniu zegarka zawarto karty pami ci b dzie widoczna w. aplikacji Mened er plik w,3 Szybki kurs obs ugi zegarka. Przej cie na nast pn stron wykonujemy przesuwaj c palcem. po ekranie w lewo, Powr t do ostatniej strony poprzez przesuwanie palcem po.
ekranie w prawo wej cie do powiadomie poprzez,przesuni cie z g ry na d a powr t na ekran g wny. przesuni ciem z do u do g ry, Ruch nale y wykona zdecydowanie zbyt kr tkie przesuni cie. zegarek wyeliminuje traktuj c je jako b d,4 Ekran zegara. Sposoby ustawiania zegarka, Metoda 1 W czy zegarek kiedy zegarek wy wietla ekran zegara prosz. nacisna ekran na rodku nast pnie wybieramy ten wygl d kt ry nam. najbardziej odpowiada, Metoda 2 W czy zegarek Menu g wne main menu ustawienia setting.
ustawienia zegara clock setting ustawienia menu trybu uspienia standby. menu display odblokowa wyb r unlock selection wybra wygl d zegara. jaki si nam podoba,5 Zmiana j zyka na Polski,Aby zmieni j zyk zegarka nale y wej w. Ustawienia Setting Ustawienia Zegarka Phone Setting. J zyk Language J zyk Polski OK, Ab y przywr ci zegarek do ustawie fabrycznych nale y przej w. Ustawienia Restore Setiing Kod 1122,Rozwi zywanie problem w. 1 Nie da si w czy, Je li smartwatch nie chce si w czy upewnij si e bateria jest na adowana. W tym celu pod cz zegarek za pomoc do czonego kabla USB do. uruchomionego komputera lub jakiejkolwiek adowarki USB na minimum 20. minut Je li w tym czasie zegarek nie wyka e adnych objaw w dzia ania. spr buj pod czy adowanie innym kablem USB do innego r d a pr du Je li. to nie pomaga bateria lub zegarek s prawdopodobnie niesprawne. 2 Nie da si po czy z telefonem, Je li na li cie widocznych urz dze Bluetooth w smartfonie nie wida zegarka.
upewnij si e w ustawieniach zegarka po czenie Bluetooth jest w czone. oraz ustawione na Widoczny Je li smartfon nadal nie widzi zegarka spr buj. odnale smartfon z poziomu zegarka W tym celu otw r z w zegarku menu. Bluetooth i u yj funkcji Znajd urz dzenie Search new device lub My. 3 Bateria kr tko trzyma, Bateria w tego typu zegarkach powinna wytrzyma od rana do wieczora przy. normalnym rednim u ytkowaniu Je li T w j zegarek ro z adowuje si du o. wcze niej mo e to oznacza uszkodzon bateri Nale y jednak pami ta e. intensywne u ywanie zegarka zw aszcza po czenia telefoniczne mocno. skraca czas pracy na baterii Bateria b dzie si r wnie roz adowywa bardzo. szybko je li zegarek b dzie wykorzystywany w trybie samodzielnego telefonu. karta SIM a zasi g sieci b dzie s aby Wymusza to na zegarku cz ste. wyszukiwanie sieci GSM co powoduje bardzo szybkie roz adowanie baterii. Informacja dla u ytkownik w o pozbywaniu si urz dze elektrycznych i. elektronicznych dotyczy gospodarstw domowych,Przedstaw iony symbol umieszczony na produktach. lub do czonej do ich,dokumentacji infor muje e niespraw nych urz dze. elektrycznych lub,elektronicznych nie mo na wyrzuca raz em z. odpadami gospodarczymi,Pr aw id ow e post pow anie w razie konieczno ci.
pozbycia si urz dze,elektrycznych lub,elektronicznych utylizacji pow t rnego u ycia lub. podzespo w polega na przekazaniu urz dzenia do,wyspecjalizow anego punktu. zbi rki gdz ie b dzie przyj te bezp atnie,W niekt rych krajach. U ytkownicy w krajach Unii Europejskiej, W razie konieczno ci pozbycia si urz dze elektrycznych lub elektronicznych. skontaktow a si z najbli szym punktem sprzeda y lub z dostaw c. kt rzy udziel dodatkow ych informacji, Pozbywanie si odpad w w krajach poza Uni Europejsk.
Taki symbol jest w a ny tylko w Unii Europejskej W razie potrzeby pozbycia si niniejszego produktu. prosimy skontaktow a si z lokalny mi w adzami lub ze sprzedaw c celem uzyskania infor macji o. praw id ow ym sposobie post pow ania,KA3MARKET Przemys aw Wojtczyk. Ul Owsiana 8 10 m 2,25 725 Kielce,NIP 657 257 10 05. Tel 48 576 955 444,www ka3mar ket pl, Produkt mo na odda lokalnemu dystrybutorow i podczas zakupu innego urz dzenia. Pr aw id ow a utylizacja urz dzenia umo liw ia zachow anie cennych zasob w i unikni cie negatyw nego. wp yw u na zdrow ie i rodow isko kt re mo e by, zagro one przez nieodpow iednie post pow anie z odpadami Szczeg ow e informacje o najbli szym. punkc ie zbi rki mo na uzyska u w adz lokalnych, Niepraw id ow a utylizacja odpad w zagro ona jest karami przew idzianymi w odpow iednich.
1 Po czenie Bluetooth z Telefonem Aby rozpocz korzystanie ze smartwatcha w trybie asystenta Bluetooth nale y wej w menu zegarka nast pnie Bluetooth

Related Books