IGNIS Gamma v 2 tmk com pl

Ignis Gamma V 2 Tmk Com Pl-PDF Download

  • Date:22 Feb 2020
  • Views:62
  • Downloads:0
  • Pages:6
  • Size:448.84 KB

Share Pdf : Ignis Gamma V 2 Tmk Com Pl

Download and Preview : Ignis Gamma V 2 Tmk Com Pl


Report CopyRight/DMCA Form For : Ignis Gamma V 2 Tmk Com Pl


Transcription:

PRACA STEROWNIKA, Do rozpalenia w kotle s u y funkcja PRACA R CZNA f W celu uruchomienia PRACY. R CZNEJ nale y nacisn przycisk MENU nast pnie przycisk i na koniec przycisk. Po uruchomieniu podajnika poczeka a w giel znajdzie si w retorcie wy czy podajnik i. rozpali w giel Przy rozpalaniu mo na u ywa dmuchawy reguluj c jej moc w pe nym zakresie. Po rozpaleniu ognia w ca ej retorcie nale y przej do pracy automatycznej Aby to zrobi nale y. nacisn przycisk MENU a nast pnie przycisk START, Stan pracy zmienia si ze STOP na ROZPALANIE Dmuchawa pracuje z maksymaln moc. podajnik pracuje cyklicznie dostarczaj c kolejne porcje paliwa. Po przekroczeniu TEMPERATURY WYGASZANIA M sterownik przechodzi do GRZANIA. Je eli ustawione moce dmuchawy minimalna i maksymalna s r ne w miar zbli ania si do. temperatury ustawionej przez u ytkownika maleje ilo podawanego powietrza oraz paliwa czas pracy. podajnika skraca si automatycznie a przy oddalaniu si od tej temperatury rosn. Je eli temperatura przekroczy nastawion sterownik przechodzi do trybu CZUWANIE W tym. trybie podajnik i dmuchawa pracuj cyklicznie nie dopuszczaj c do wygaszenia ognia Istnieje mo liwo. wy czenia pracy dmuchawy np przy paleniu trocinami. Po obni eniu temperatury kot a sterownik wraca do GRZANIA a je eli temperatura kot a. spadnie poni ej TEMPERATURY WYGASZANIA sterownik przechodzi w stan STOP Sterownik nie. przejdzie w stan STOP je eli od naci ni cia przycisku START nie up yn CZAS ROZPALANIA F. fabrycznie 1 godzina, Prac sterownika mo na zatrzyma w dowolnym momencie przez naci ni cie przycisku. W stanie STOP dmuchawa i podajnik pozostaj wy czone. TEMPERATURY POKOJOWE parametr TEMP POKOJOWE a str 3. Sterownik utrzymuje temperatur pokojow na trzech r nych poziomach nazwanych strefami. strefa dzienna strefa nocna strefa ekonomiczna, Dla ka dej strefy u ytkownik mo e ustawi inn temperatur pokojow Po przekroczeniu. ustawionej temperatury pokojowej pompa c o jest wy czana a sterownik przechodzi w stan. Dla ka dego dnia tygodnia i ka dej godziny mo na przypisa dowoln z tych trzech stref. EDYCJA PROGRAM W STREF CZASOWYCH parametr PROG CZASOWE b str 3. wyb r dnia tygodnia edycja wybranego dnia wyb r godziny. zmiana dnia tygodnia kopiowanie na inny dzie tygodnia zmiana strefy. Pn Pn EDYCJA Pn 7 21 0,KOPIOWANIE,Przytrzymanie klawisza lub.
powoduje prze czanie mi dzy kopiowaniem, Przyk adowy ekran pokazuje e w Pn KOPIOWANIE stref a wyborem godziny. poniedzia ki od godziny NA Wt,000 do 559 ustawiona jest strefa nocna. od 600 do 1959 strefa dzienna zatwierdzenie kopiowania. od 2000 do 2359 strefa ekonomiczna zmiana dnia na kt ry b d skopiowane ustawienia. PRACA POMPY C W U, Pompa c w u za cza si przy temperaturze kot a okre lanej parametrem ZA CZANIE. POMPY CWU H i pozostaje w czona a do osi gni cia na zasobniku c w u temperatury CIEP A. WODA c Kolejne za czenie pompy c w u nast pi po obni eniu si temperatury zasobnika o warto. HISTEREZA CWU I Pompa nie za czy si je eli temperatura kot a nie b dzie wy sza od. temperatury zasobnika o co najmniej 5 C ochrona zasobnika przed wystudzeniem przez zbyt ch odny. ZMIANA USTAWIE, Migaj ce strza ki oraz wskazuj kt rych przycisk w mo na u ywa do poruszania. si po MENU oraz zmiany ustawie, Przyciski i s u do zmiany warto ci parametru i poruszania si po MENU.
Przyciski i s u do poruszania si po MENU, Przycisk s u y do przechodzenia do poprzedniego ekranu a do powrotu do EKRANU. G WNEGO Je eli u ytkownik dokona zmian sterownik zapyta czy zapisa te zmiany. Je eli nie nacisn adnego przycisku w czasie 1 minuty sterownik powr ci do EKRANU G WNEGO. bez zapisywania zmian, U ytkownik ma mo liwo zmiany pozosta ych ustawie po naci ni ciu przycisku MENU. Widok ekranu po naci ni ciu MENU,a wej cie do nastaw temperatur pokojowych dla. poszczeg lnych stref czasowych a TEMP POKOJOWE,strefa dzienna. strefa nocna TEMP 21 0,strefa ekonomiczna 18 0 17 0.
b PROGRAMY CZASOWE, ustawianie stref czasowych dla ka dej godziny dnia tygodnia b PROG CZASOWE. opis w oddzielnym podrozdziale na str 2 EDYCJA,c nastawa temperatury zasobnika c w u. c CIEPLA WODA,d klawisz ekran ustawiania godziny,klawisz zmiana dnia tygodnia d CZAS DZIEN. i ustawianie godzin i minut,i wyb r aktywnego parametru GODZINA MINUTY. e zmiana pory roku,ZIMA sterowanie pompami c o i c w u e PORA ROKU.
LATO sterowanie tylko pomp c w u ZIMA,f w czenie PRACY R CZNEJ. opis w podrozdziale PRACA R CZNA str 4 f PRACA RECZNA. w czenie wy czenie dmuchawy Dmucha 30,w czenie wy czenie nap du podajnika. i zmniejszenie i zwi kszenie mocy dmuchawy Podaje,PRACA R CZNA. Jest to tryb w kt rym u ytkownik ma mo liwo dowolnego za czania i wy czania dmuchawy. oraz podajnika paliwa Jest on potrzebny do rozpalania gdy podajnik limakowy jest pusty Po. nape nieniu zbiornika w glem nale y w czy nap d podajnika a do pojawienia si w gla w retorcie. Nast pnie nale y wy czy nap d podajnika rozpali w giel w retorcie i w czy dmuchaw ustawi jej. dan moc podana na ekranie w procentach, Wyj cie z trybu PRACA R CZNA nast puje przez naci ni cie przycisku MENU. KOLEJNO WYPROWADZE PRZEWOD W,CZUJNIK TEMP KOT A,POMPA ADUJ CA C W U.
CZUJNIK TEMP POKOJOWEJ,CZUJNIK TEMP PODAJNIKA,POMPA OBIEGOWA C O. CZUJNIK TEMP ZASOBNIKA C W U,WY CZNIK TERMICZNY, Firma TMK sp j udziela gwarancji na sterownik IGNIS Gamma przez 3 lata od daty zakupu przez. u ytkownika lecz nie d u ej ni 4 lata od daty produkcji. WARUNKI GWARANCJI, Warunkiem udzielania gwarancji jest stosowanie si do niniejszej instrukcji oraz og lnych zasad. post powania z urz dzeniami elektronicznymi Firma TMK sp j gwarantuje prawid owo wykonania. jako oraz pewno dzia ania sterownika IGNIS Gamma W przypadku zaistnienia niedomaga w pracy. sterownika lub powstania usterek z winy producenta Firma TMK sp j zobowi zuje si do naprawy lub. wymiany sterownika na wolny od wad w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od daty dostarczenia. sterownika osobi cie lub za po rednictwem Poczty Z gwarancji wy czone s awarie powsta e z winy. u ytkownika a w szczeg lno ci spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi wadliwym monta em. zawilgoceniem lub eksploatacj niezgodn z og lnym zasadami eksploatacji urz dze elektronicznych. Gwarancja wa na z dowodem zakupu,DATA SPRZEDA Y,ADRES PRODUCENTA. Firma TMK sp j piecz i podpis sprzedawcy,62 300 Wrze nia.
ul Szosa Witkowska 105,tel fax 61 437 97 60,www tmk com pl DATA PRODUKCJI. IGNIS Gamma v 2 15,TMK Wrze nia,PARAMETRY SERWISOWE. Aby uzyska dost p do tego MENU SERWISOWEGO nale y b d c na G WNYM. EKRANIE nacisn i przytrzyma przez oko o 2 sekundy przycisk MENU. A czas pracy podajnika dla GRZANIA temperatura kot a. poni ej nastawionej A CZAS PRACY,GRZANIE 10 s,B czas przerwy w pracy podajnika dla GRZANIA. B CZAS PRZERWY,GRZANIE 30 s,C czas pracy podajnika i dmuchawy dla CZUWANIA. temperatura kot a powy ej nastawionej C CZAS PRACY. Czas pracy dmuchawy mo e by wyd u ony przez mno nik CZUWANIE 10 s. czasu dmuchania E,D czas przerwy w pracy podajnika i dmuchawy dla.
CZUWANIA D CZAS PRZERWY,CZUWANIE 30 m, E parametr okre laj cy ile razy d u ej od podajnika b dzie. pracowa a dmuchawa podczas CZUWANIA E MNOZNIK CZASU. Jest to czas potrzebny do rozdmuchania ognia po przerwie w DMUCHANIA 2. pracy kot a, F czas od STARTU pracy sterownika w kt rym sterownik. nie b dzie wygasza kot a pomimo spadku temperatury F ROZPALANIE. poni ej TEMPERATURY WYGASZANIA CZAS 60 m,G temperatura za czania pompy c o. G ZA POMPY CO, H temperatura za czania pompy c w u aduj cej zasobnik. ciep ej wody u ytkowej H ZA POMPY CWU, I warto o kt r musi obni y si temperatura zasobnika.
aby w czy a si pompa c w u I HISTEREZA CWU,J priorytet pompy c w u nad pomp c o. J PRIORYTET CWU,K podwy szenie nastawy temperatury kot a w czasie. dogrzewania zasobnika c w u je eli jest za niska K DOGRZANIE CWU. Im wy sza warto tym kr tsze dogrzewanie zasobnika PIEC CWU 10. L maksymalna moc dmuchawy,G rne ograniczenie mocy dmuchawy L MOC DMUCHAWY. M minimalna moc dmuchawy,Dolne ograniczenie mocy dmuchawy M MOC DMUCHAWY. N temperatura poni ej kt rej sterownik wygasi kocio po. up ywie CZASU ROZPALANIA parametr F N WYGASZANIE, O czas wypychania w gla po przekroczeniu temperatury.
alarmowej podajnika parametr P O CZAS ALARMU, Zapobieganie cofni ciu si ognia z kot a do zbiornika w gla PODAJNIKA 5 m. UWAGA Ustawienie parametru na 0 zero spowoduje, wy czenie ochrony i dla wi kszo ci kot w jest zabronione. P temperatura alarmowa podajnika, Po przekroczeniu tej temperatury za cza si podajnik w celu P TEMP ALARMU. wypchni cia ognia z podajnika do kot a PODAJNIKA 100. Zapobieganie cofni ciu si ognia z kot a do zbiornika w gla. R temperatura alarmowa za czania pompy c o w trybie. LATO R ZAL POMPY CO, Po przekroczeniu tej temperatury za cza si pompa c o w TRYB LATO 80. celu ostudzenia kot a,Zapobieganie przegrzaniu si kot a.
S parametr okre laj cy czy po wy czeniu pompy c o w. przypadku osi gni cia przez temperatur pokojow zadan S PODTRZYMANIE. warto kocio dojdzie do nastawionej temperatury kot a i TEMP KOTLA NIE. b dzie j podtrzymywa na wy wietlaczu TAK czy b dzie. w stanie czuwania do momentu w czenia pompy c o na. wy wietlaczu NIE,T przywr cenie ustawie fabrycznych. Sterownik umo liwia powr t do ustawie fabrycznych T UST FABRYCZNE. Po naci ni ciu przycisku nast pi pytanie o potwierdzenie PRZYWROC. Po rozpaleniu ognia w ca ej retorcie nale y przej do pracy automatycznej zmiana dnia tygodnia HISTEREZA CWU I

Related Books