Handleiding Citrix com

Handleiding Citrix Com-PDF Download

  • Date:29 Jul 2020
  • Views:5
  • Downloads:3
  • Pages:28
  • Size:1.20 MB

Share Pdf : Handleiding Citrix Com

Download and Preview : Handleiding Citrix Com


Report CopyRight/DMCA Form For : Handleiding Citrix Com


Transcription:

Inhoudsopgave,1 INLEIDING 3,2 INLOGGEN 3,2 1 WACHTWOORD WIJZIGEN 4. 3 PERSOONLIJKE DOCUMENTEN 5,3 1 UPLOADEN VAN DOCUMENTEN 7. 3 2 DELEN VAN EEN FOLDER MET PERSOONLIJKE DOCUMENTEN 8. 4 OVERLEGGEN 9,5 RAADPLEGEN VAN AGENDA S 11, 5 1 KOPPELEN VAN PERSOONLIJKE DOCUMENTEN BIJ EEN AGENDAPUNT 12. 5 2 PERSOONLIJKE BUNDEL GENEREREN 13,5 3 BEHEREN VAN EEN AGENDA 13. 6 ZOEKEN 14,7 CONFIG 14,7 1 ORGANISATIE 15,7 2 VOORZITTER 16.
7 3 LOCATIE 17,7 4 AGENDATYPE 17,7 4 1 VASTE AGENDAPUNTEN 18. 7 4 2 INSTELLEN VAN RAADPLEEG EN OF BEHEERRECHTEN 19. 7 5 GROEPEN 20,7 6 GEBRUIKER 21,7 6 1 INSTELLEN VAN EEN ALGEMENE GEBRUIKER 24. 8 AGENDA S 24,8 1 ONDERHOUD AGENDA 25,8 2 AGENDASTUKKEN EN AGENDA 25. 8 2 1 OPMAKEN VAN DE AGENDA 27, 8 2 2 VERPLAATSEN OF VERHUIZEN VAN EEN AGENDAPUNT 27. 8 3 PUBLICEREN 28,Handleiding iBabs Pro webomgeving pagina 2 van 28.
1 Inleiding, Vanuit de website http www ibabs eu kan toegang worden verkregen tot de afgeschermde. raadpleeg en beheeromgeving van iBabs Gebruikers die niet de beschikking hebben over een. mobiel device waarop iBabs ge nstalleerd is kunnen op deze wijze beschikken over de gegevens. die naar iBabs zijn ontsloten op bijvoorbeeld een laptop of desktop computer. Tevens kunnen gebruikers met beheerrechten in deze omgeving de gegevens invoeren en beheren. die naar iBabs ontsloten kunnen worden,2 Inloggen, Klik op de knop rechts bovenin de website om onderstaand inlogscherm weer te. Vul uw inloggegevens in en klik op Inloggen, Wanneer u het veld Wachtwoord onthouden aanvinkt worden de inloggegevens gedurende een. periode van 7 dagen bewaard op uw computer en hoeft u binnen dat tijdvak niet opnieuw in te. Indien u uw wachtwoord vergeten bent klik dan op de link Wachtwoord vergeten en vul in het. scherm dat volgt de naam van de site en uw emailadres in en klik op de knop Versturen. U krijgt dan per email instructies toegezonden waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen. Op basis van uw inloggegevens wordt bepaald met welke rechten u toegang krijgt raadpleger of. Handleiding iBabs Pro webomgeving pagina 3 van 28, Het linkerdeel van het scherm bestaat uit een navigatiemenu dat menu wordt opgebouwd op. basis van de rechten die aan u toegekend zijn Wanneer u alleen raadpleegrechten heeft bestaat. het menu uit de menuopties Persoonlijke documenten Overleggen en een opsomming van de. gremia waarvan u gegevens mag raadplegen die zijn ontsloten naar iBabs. Wanneer u beheerrechten heeft treft u in dat menu naast de hiervoor genoemde menuopties de. menuoptie Config waaronder de beheeractiviteiten vallen Boven het navigatiemenu treft u een. link waarmee u terug kunt keren naar het vorige scherm wanneer u zich in een van de submenu s. Het rechterdeel van het scherm presenteert de gegevens die zijn opgevraagd op basis van een. keuze in het menu Standaard wordt een chronologisch overzicht getoond van alle reguliere. vergaderingen en niet reguliere overleggen die gepland staan vanaf de datum die gekozen is in het. veld Geselecteerde datum, Door aanklikken van de knop Overleg toevoegen kunt u direct een nieuw overleg aan het overzicht.
toevoegen zie verder Overleggen, In de grijze balk boven dit rechterdeel wordt bijgehouden op welke plaats u zich bevindt in de. applicatie het pad en kunt u door aanklikken van n van de vorige stappen in dit pad terugkeren. naar een vorig scherm, Helemaal links bovenin het scherm treft u de knop Loguit waarmee u uitlogt. U kunt te allen tijde naar dit startscherm terugkeren door linksboven het iBabs logo aan te klikken. 2 1 Wachtwoord wijzigen, Elke iBabs gebruiker heeft de mogelijkheid het wachtwoord aan te passen waarmee hij zij inlogt. Aanklikken van de knop Profiel in het iBabs overzichtscherm laat de gegevens zien van de. ingelogde gebruiker,Handleiding iBabs Pro webomgeving pagina 4 van 28. Om het wachtwoord te wijzigen vult u in de velden Wachtwoord en Wachtwoord opnieuw het. nieuwe wachtwoord in klik op Opslaan om deze wijziging te bevestigen. Er vindt controle plaats op de sterkte van het wachtwoord wanneer dit te zwak is kunnen de. gegevens niet worden opgeslagen, Een wachtwoord dient te voldoen aan de volgende regels.
1 hoofdletter,1 kleine letter,1 symbool uit de reeks. De totale lengte moet minimaal 8 karakters zijn, n b denkt u er om dat u de velden eerst leegmaakt voordat u een nieuw wachtwoord invoert. 3 Persoonlijke documenten, Naast gegevens die door de agendabeheerders van verschillende gremia naar iBabs worden. ontsloten heeft elke gebruiker de beschikking over een persoonlijke folderstructuur waarin. documenten kunnen worden geplaatst Het beheer van die persoonlijke folderstructuur en het. plaatsen van documenten in die folders kan zowel vanuit iBabs op een mobiel device als de. website plaatsvinden, Klik op Persoonlijke documenten om uw folderstructuur weer te geven in het menu. Handleiding iBabs Pro webomgeving pagina 5 van 28, Klik in het menu op een folder om de beheermogelijkheden van die folder weer te geven in dit.
voorbeeld is Submap aangeklikt, In het veld Foldernaam onder het kopje Folder kunt u de naam van de folder wijzigen. Onder het kopje Subfolders treft u een overzicht van alle subfolders die zijn aangemaakt en kunt u. de omschrijving van de subfolders aanpassen, Voor het aanmaken van een nieuwe subfolder klikt u op de link Folder toevoegen In het overzicht. wordt een lege regel toegevoegd waarin u de naam van de nieuwe subfolder kunt invoeren. Klik op Opslaan om wijzigingen in de folderstructuur te bewaren. Een subfolder kan worden verwijderd door op het knopje te klikken Bij verwijderen van een. subfolder worden ook alle onderliggende documenten verwijderd. Handleiding iBabs Pro webomgeving pagina 6 van 28,3 1 Uploaden van documenten. Onder het kopje Folderdocumenten treft u een overzicht van alle documenten die geupload zijn. naar de folder, Van elk document kunt u de omschrijving aanpassen standaard wordt de naam van het bestand. getoond dat geupload is inclusief de extensie Aan de rechterkant is de bestandsgrootte vermeld. en kan het document door middel van het knopje uit de folder worden verwijderd. n b u verwijderd hiermee alleen het geuploade bestand. Voor het uploaden van een document klik u op de link Upload nieuwe bestanden om het. uploadcomponent weer te geven, Klik op Add Files om het verkennerscherm weer te geven waarmee u naar de gewenste.
documenten kunt zoeken in uw netwerk U kunt op deze wijze een lijst samenstellen van alle. documenten die u wilt uploaden, Klik vervolgens op Start Upload om een kopie te maken van alle bestanden in de lijst vanaf de. bronlocatie deze worden dan geupload naar de folder. Bestanden die worden geupload naar een folder blijven hun originele bestandsformaat houden. bijvoorbeeld een document dat in Excel gemaakt is wordt als Excel document beschikbaar op uw. mobiele device zodat u het daarop nog kunt bewerken mits de benodigde software ge nstalleerd. is op het mobiele device, Wanneer u het veld Converteer bestanden naar PDF aanvinkt voordat u documenten gaat. uploaden zullen de bestanden tijdens het uploaden naar pdf worden geconverteerd. Handleiding iBabs Pro webomgeving pagina 7 van 28, n b niet alle bestandsformaten kunnen worden geupload alleen bestandsformaten m b t. documenten of afbeeldingen zijn toegestaan zoals Word Excel en Powerpoint documenten of jpg. Specifiek kunt u bestanden uploaden met n van de volgende extensies. pdf doc docx docm xls xlsx xlsm csv ppt pptx pptm rtf txt mht tif tiff jpg jpeg. gif bmp png en wmf, Wanneer u een emailbericht als document wilt uploaden dient u het emailbericht vanuit uw. mailprogramma op uw PC op te slaan als pdf of mht bestand en vervolgens te uploaden. De maximale grootte van een bestand dat geupload kan worden is 50MB Megabyte. 3 2 Delen van een folder met persoonlijke documenten. Onder het kopje Geautoriseerde gebruikers heeft u de mogelijkheid om de folder met persoonlijke. documenten te delen met andere gebruikers, Klik op het knopje naast Klik voor medewerkers om een overzicht te tonen van alle iBabs.
gebruikers, Plaats een vinkje in n van de kolommen links naast de gebruikers met wie u de folder wilt delen. en klik op Opslaan, Wanneer bij een gebruiker View is aangevinkt heeft deze gebruiker raadpleegrechten voor de. documenten die in de gedeelde folder zijn geplaatst Heeft u de kolom Edit aangevinkt dan heeft. de gebruiker ook rechten om documenten in de gedeelde folder te plaatsen te bewerken en te. verwijderen,Handleiding iBabs Pro webomgeving pagina 8 van 28. De gebruikers met wie u de folder gedeeld heeft zien deze terug in Persoonlijke documenten. onder Gedeelde folders Gedeelde folders worden in het menu met cursieve tekst weergegeven. met daarbij vermeld wie de eigenaar van de folder is. n b u kunt alleen folders delen van het niveau subfolder direct onder de hoofdfolder Wanneer. onder een subfolder folders zijn aangemaakt niveau subsubfolder dan worden deze ook gedeeld. 4 Overleggen, Elke gebruiker heeft in de webomgeving de mogelijkheid een niet regulier overleg in te voeren en. kan daarbij documenten voor dit overleg ontsluiten naar iBabs Door het toevoegen van. genodigden bij het overleg krijgen ook zij de documenten naar hun iBabs omgeving ontsloten. Zowel de initiatiefnemer van het overleg als de genodigden vinden het overleg onder het menu. Overleggen alsmede in het chronologisch overzicht in het startscherm. Klik op Overleggen om een lijst weer te geven van alle overleggen die u heeft ingevoerd of. waarvoor u bent genodigd, Klik op Toevoegen voor het aanmaken van een nieuw overleg.
Vul in de velden Titel Locatie Datum Aanvangstijd Eindtijd en Toelichting de betreffende. gegevens in, Klik op de knop naast Genodigden voor het weergeven van een gebruikerslijst In deze lijst worden. alleen de gebruikers getoond die u op basis van uw instellingen in het gebruikerbeheer mag. uitnodigen op deze wijze,Handleiding iBabs Pro webomgeving pagina 9 van 28. Let op Elke genodigde is geautoriseerd om de gegevens van het overleg aan te passen. U kunt een gebruiker uitnodigen door het plaatsen van een vinkje in de kolom View bij de. betreffende gebruiker, U kunt een filter op de lijst instellen waarmee de lijst kleiner wordt door de naam van de gebruiker. in het tekstveld in te geven en te klikken op Zoek Door aanklikken van Annuleren wordt de. volledige lijst weergegeven, Bij het overleg kunt u ook documenten ontsluiten klik op Upload nieuwe bestanden om het. uploadscherm voor documenten weer te geven De werking van het uploadscherm is nader. beschreven in Uploaden van documenten, Documenten die bij een overleg worden geupload worden automatisch omgezet naar pdf en.
onder het kopje Documenten zichtbaar, In dit overzicht kunt u de naamgeving van de documenten aanpassen en ook de volgorde. aanpassen middels het ingeven van een volgnummering Een document verwijderen bij een. overleg doet u door aanklikken van het knopje, Klik op Opslaan om uw invoer te bewaren met Annuleren worden de velden geleegd en de. ingevoerde gegevens niet opgeslagen, Wanneer u een overleg wilt aanpassen of verwijderen klikt u in het menu op het overleg dat u wilt. n b de invoer van een overleg vanuit de webomgeving staat los van overleggen die vanuit b v een. agenda in Outlook Notes of Groupwise worden verstuurd Het overleg wordt ook niet in de. betreffende agenda geregistreerd Dientengevolge is het ontsluiten van een overleg vanuit de. webomgeving niet beperkt door eventuele restricties van Outlook Notes of Groupwise m b t. bestandsgrootte, Handleiding iBabs Pro webomgeving pagina 10 van 28. 5 Raadplegen van agenda s, De agenda s van reguliere vergaderingen worden door agendabeheerders in iBabs ingevoerd De.
applicatie of agendabeheerders beheren welke gebruikers agenda s van een bepaald gremium. mogen raadplegen, Voor het raadplegen van een agenda van een reguliere vergadering klikt u in het navigatiemenu. op de omschrijving van het gewenste gremium In het submenu dat volgt klikt u het jaartal aan en. in het volgende scherm de vergaderdatum, Bovenin de agenda kan een bestand zichtbaar zijn met de naam Agendabundel Dit is een pdf. bestand waarin alle documenten van de agenda zijn samengevoegd voorzien van een indexpagina. n b dit bundelbestand is alleen zichtbaar wanneer de agendabeheerder bij publiceren van de. agenda ervoor gekozen heeft ook een bundelbestand te ontsluiten. Bij een agendapunt kunnen verschillende iconen zichtbaar zijn. wanneer dit icoon bij een agendapunt wordt getoond is het agendapunt als vertrouwelijk punt. gemarkeerd door de agendabeheerder Het agendapunt met bijbehorende documenten is dan. alleen zichtbaar in de agenda bij gebruikers die vertrouwelijke informatie mogen raadplegen. aanklikken van dit icoon bij een agendapunt opent een tekstveld waar u aantekeningen kunt. invoeren Deze aantekeningen zijn ook zichtbaar wanneer u dit icoon aantikt bij het agendapunt op. uw mobiele device In ditzelfde veld worden ook aantekeningen zichtbaar die u op uw mobiele. device bij het agendapunt heeft ingevoerd De kleur van het icoon wijzigt naar rood wanneer. Handleiding iBabs Pro webomgeving pagina 11 van 28. aantekeningen bij een agendapunt zijn ingevoerd Klik op de knop Opslaan onder aan de agenda. om uw aantekeningen te bewaren, dit icoon geeft aan dat het betreffende document annotaties bevat die u zelf op uw mobiele. device heeft gemaakt Wanneer u het icoon aanklikt wordt een overzicht van die aantekeningen. Handleiding iBabs Pro webomgeving pagina 10 van 28 Let op Elke genodigde is geautoriseerd om de gegevens van het overleg aan te passen U kunt een gebruiker uitnodigen door het plaatsen van een vinkje in de kolom View bij de betreffende gebruiker U kunt een filter op de lijst instellen waarmee de lijst kleiner wordt door de naam van de gebruiker in het tekstveld in te geven en te klikken

Related Books