Farmakologiopgave i praktik 3 SOSU H

Farmakologiopgave I Praktik 3 Sosu H-PDF Download

  • Date:08 Aug 2020
  • Views:3
  • Downloads:0
  • Pages:5
  • Size:395.95 KB

Share Pdf : Farmakologiopgave I Praktik 3 Sosu H

Download and Preview : Farmakologiopgave I Praktik 3 Sosu H


Report CopyRight/DMCA Form For : Farmakologiopgave I Praktik 3 Sosu H


Transcription:

Opgaverne er opbygget af, En generel del der omhandler lovgrundlaget for social og sundhedsassistentens arbejde med. farmakologi og medicinh ndtering, En specifik del der retter sig mod den medicinske behandling hos en udvalgt borger. P dagogiske overvejelser i forhold til samarbejdet med borgeren og eventuelle p r rende. Som dokumentation af opgaven udarbejder eleven et skriftligt dokument i skriftst rrelse 12 med en. linjeafstand p 1 5 Opgaven m fylde ca 4 5 sider i opgaveskabelonen svarende til 16 044 18 244. anslag med mellemrum inklusiv den trykte tekst i skabelonen Opgaveskabelonen starter p side 3 ved. overskriften Farmakologi og medicinh ndtering opgave Sp rgsm lene besvares i skabelonen hvor. felternes st rrelse kan tilpasses besvarelsen Besvarelsen udarbejdes elektronisk. Tilrettel ggelse af arbejdet med opgaverne, F r praktikstart introducerer skolen eleverne til farmakologiopgaven. I samarbejde med praktikstedet udv lger eleven en borger patient i et tv rsektorielt forl b samt to. pr parater fra borgerens patientens medicinske behandling Det m ikke v re intraven se injektioner. Praktikstedet vejleder eleverne individuelt eller i gruppe til den enkelte opgave Herefter udarbejder eleven. en individuel besvarelse Det anbefales at arbejdet med opgaven str kker sig over en uge Det anbefales. ligeledes at den enkelte elev i slutningen af perioden har en dag til at udarbejde den skriftlige besvarelse. Efterf lgende deler eleven sin viden og refleksioner i forbindelse med opgaven med praktikstedet. Praktikstedet giver eleven en mundtlig tilbagemelding der kan underst tte elevens videre arbejde med. farmakologi og medicinh ndtering, P3 Beskriv kort hvad du har arbejdet med p skolen og i tidligere praktikker af relevans for. farmakologiopgaven,Side 2 af 5, Farmakologi og medicinh ndtering for social og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen.
Godkendt i det Regionale Praktik Udvalg august 2018. Den generelle del Social og sundhedsassistentens pligter og ansvarsomr de i forhold til. patientsikkerhed og kvalitetssikring ved overgange. P3 Hvilken betydning har sundhedsaftaler for social og sundhedsassistentens arbejde i forbindelse med. farmakologi og medicinh ndtering i interne og tv rsektorielle overgange. P3 Hvordan bidrager nationale og lokale vejledninger instrukser og retningslinjer til at social og. sundhedsassistenten kan koordinere medicinh ndtering i en tv rsektoriel overgang. P3 Hvordan bidrager du som social og sundhedsassistent til patientsikkerhed ved delegation og. opgaveoverdragelse i forbindelse med farmakologi og medicinh ndtering. P3 Hvilke metoder og redskaber bruger du som social og sundhedsassistent for at sikre kvalitet i den. professionelle kommunikation i forbindelse med farmakologi og medicinh ndtering. P3 Unders g hvilke former for UTH og n rh ndelser i forhold til medicinh ndtering der eventuelt. finder sted ved sektorovergange interne overflytninger p praktikstedet. P3 Hvordan arbejder kommunen og praktikstedet med at l re af og forebygge UTH i forbindelse med. medicinh ndtering,Side 3 af 5, Farmakologi og medicinh ndtering for social og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen. Godkendt i det Regionale Praktik Udvalg august 2018. Den specifikke del Farmakologi og medicinh ndtering til en udvalgt borger patient. P3 Beskriv kort borgerens patientens og dennes tilstand og symptomer der danner grundlag for den. medicinske behandling, P3 Inds t en oversigt over borgerens patientens medicin med tydeligg relse af de udvalgte pr parater. i vedh ftede bilag 1 Se nedenst ende eksempel p udfyldelse af medicinskema. Medicinskema eksempel p udfyldelse, Ord Handels Form Styrke Ordi An Indikation 8 12 17 21 P Bem rk. Sep navn neret tal N ning,navn dosis, 09 01 18 Furosomid Tablet 40 mg 40 mg 2 demer i UE 1 1 Indtages p. Hexal x2 under stk stk tom mave,C03CA01 Ekstremitet mindst 0 5.
er time f r et,m ltid eller, P3 Beskriv de udvalgte pr paraters farmakodynamik herunder virkning bivirkninger interaktioner. kontraindikationer og dispenseringsformer, P3 Hvilke observationer er relevante i forhold til borgerens patientens sygdom tilstand og behandling. med de udvalgte pr parater, P3 Hvordan dokumenterer du som social og sundhedsassistent observationer og handlinger i. forbindelse med medicinh ndtering hos den udvalgte borger patient. Side 4 af 5, Farmakologi og medicinh ndtering for social og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen. Godkendt i det Regionale Praktik Udvalg august 2018. P3 Hvad skal social og sundhedsassistenten v re opm rksom p i forbindelse med medicinh ndtering. herunder administration dispensering dosering hygiejne og arbejdsmilj. P3 Vis hvordan du som social og sundhedsassistent kontrollerer medicindoseringen ved hj lp af. beregninger af fx styrke og m ngde af de udvalgte pr parater. Den afsluttende del Samarbejde med og inddragelse af borgeren patienten. P3 Beskriv borgerens patientens fysiske og psykosociale foruds tninger for at samarbejde om. medicinh ndteringen, P3 Hvilke sygeplejefaglige p dagogiske og etiske refleksioner g r du i forhold til at samarbejde med.
borgeren patienten om den ordinerede behandling og medicinh ndtering. P3 Hvilke refleksioner g r du dig i forhold til at inddrage borgerens patientens p r rende netv rk i. medicinh ndteringen,Side 5 af 5, Farmakologi og medicinh ndtering for social og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen. Godkendt i det Regionale Praktik Udvalg august 2018. Farmakologi og medicinh ndtering for social og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Godkendt i det Regionale Praktik Udvalg august 2018 Den specifikke del Farmakologi og medicinh ndtering til en udvalgt borger patient P3 Beskriv kort borgerens patientens og dennes tilstand og symptomer der danner grundlag for den medicinske behandling Skriv her P3 Inds t en oversigt over

Related Books