ESTRAT GIES PER PREVENIR ELS RESIDUS

Estrat Gies Per Prevenir Els Residus-PDF Download

  • Date:29 Jun 2020
  • Views:4
  • Downloads:0
  • Pages:56
  • Size:1.23 MB

Share Pdf : Estrat Gies Per Prevenir Els Residus

Download and Preview : Estrat Gies Per Prevenir Els Residus


Report CopyRight/DMCA Form For : Estrat Gies Per Prevenir Els Residus


Transcription:

PRESENTACI, L Ajuntament de Barcelona s part activa en el comprom s ciutad per la sostenibilitat La Guia del. consumidor 10 estrat gies per prevenir els residus s fruit del treball conjunt dels agents socials involucrats. en la producci i gesti de residus l Ajuntament els consumidors i el comer per oferir una eina til. destinada al foment del consum responsable, La Guia proposa petits canvis als nostres h bits quotidians que poden fer disminuir els residus que. produeix cada persona cada fam lia Alguns dels consells de la Guia ja els practicaven els nostres pares. i els nostres avis Les formes de consum van canviar per influ ncia d un model de creixement econ mic. que ara veiem que no s tan avan at com es creia, La Guia proposa unes pautes de consum m s racionals No es tracta de tornar al passat ben al contrari. Una ciutat amb menys residus s una ciutat m s sostenible m s moderna amb m s futur La Guia ens. ajudar a fer aquesta ciutat,Jordi Hereu,L Alcalde de Barcelona. Un dels principals problemes ambientals de les nostres societats desenvolupades s la creixent producci. de residus El seu tractament te un impacte en el medi ambient i tots els sistemes tenen elevats costos. ambientals i econ mics en forma de consum energ tic de contaminaci de s ls o d emissions. contaminants A la nostra ciutat cada barcelon genera 1 5 kg per persona i dia de residus. Per aix l Agenda 21 de Barcelona fixa com un dels seus objectius disminuir la producci de residus i. augmentar la seva recollida selectiva Tot i els aven os que hem experimentat en la ciutat l objectiu. necessari s reduir la quantitat de residus que produ m s el que s anomena l estrat gia de prevenci. Menys residus vol dir menys impacte I molts residus s n innecessaris L inter s general s en aquest. cas la protecci del nostre medi ambient local i global. Aquesta Guia aposta per un consum fet de forma meditada assenyada seguint la normativa vigent i que. sent til i benefici s per al consumidor i l usuari tamb ho sigui per a la nostra societat Per aix la Guia. presenta 10 estrat gies que ens ajudaran a canviar els nostres h bits de compra i d s dels productes. i tamb ens informa i ens condueix cap a iniciatives i adreces tils Treballar per produir menys residus. s avan ar cap a una forma de vida que t mes cura de la natura i s m s sostenible. Francesc Narv ez Imma Mayol Montserrat Torrent, Regidor de Serveis Urbans i Tercera Tinent d Alcalde de Barcelona Directora de l Organitzaci de.
Manteniment de Barcelona Consumidors i Usuaris de Catalunya. PRODUCTES I ELS,ENVASOS MILLOR 2,REUTILITZABLES COMPREM. AMB EL M NIM,INTRO p g 14,L ENV S QUE,SIGUI F CILMENT. RECUPERABLE I AMB,POCS IMPACTES,AMBIENTALS,3 ASSOCIATS. EL CONSUM ALLARGUEM L S DELS,IMMATERIAL LA VIDA DELS PRODUCTES. UNA NOVA FORMA PRODUCTES T XICS I,DE CONSUM p g 26.
PERILLOSOS,p g 22 p g 34,4 EL PAPER,ESTALVIEM LO,L ETIQUETA ADRECES. ECOL GICA 10 D INTER S,LA GARANTIA p g 50,p g 38 COMUNIQUEM. LES NOSTRES,PREFER NCIES,S F CIL p g 46,DONAR LA VOLTA. ALS RESIDUS AMB EL TEST,IMAGINACI ETS UN,CONSUMIDOR DE. ELS RESIDUS, INTRO El gran augment de deixalles dom stiques a les.
llars catalanes ha esdevingut un greu problema, en els ltims anys Aquest fet es deu entre d altres. coses al canvi d h bits i de les pautes de producci. i consum Aquestes accions encara que no ho,sembli tenen repercussions sobre l entorn i una. de les m s evidents s la generaci de residus,Comprar aliments a granel o evitar la compra de. productes envasats s cada vegada una tasca m s,rdua per al consumidor en el comer actual. Transportar la compra amb cistells carros o,cabassos sempre ha estat una bona manera d evitar.
l s de bosses de pl stic i embolcalls innecessaris. per sembla que s imposa el costum de ficar les,compres en bosses de pl stic o anar amb el cotxe. a comprar Aquests aspectes ens porten a un,consum excessiu de residus i recursos que entre. tots hem d intentar prevenir i cal apostar,definitivament per un consum m s responsable. i sostenible,Tamb caldria afegir que han proliferat els. productes o envasos d un sol s i el consumidor, cada vegada m s identifica la qualitat i la higiene.
del producte amb l exist ncia d env s i el seu tipus. Tot aix per s n nom s alguns exemples de,com les nostres accions quotidianes poden. repercutir en la generaci de residus urbans Se n,podrien trobar molts m s. A Barcelona podem observar que en els ltims,anys s ha incrementat la generaci de residus. urbans per habitant i dia que ha passat dels 1 46,kg hab dia del 1999 als 1 52 kg ha dia del 2004. residus urbans generats per,habitant i dia a Barcelona.
Font Agenda 21 de Barcelona,kg hab dia,99 00 01 02 03 04. Els residus urbans per s n nom s una part dels La coneguda llei de les tres erres Reduir. residus que es generen amb l s o consum dels Reutilitzar i Reciclar ve regida per una jerarquia. recursos De fet se n generen en totes les fases que s. de la vida til d un producte extracci processat,transformaci fabricaci etc. En aquest sentit l any 1994 Schmitdt Bleek va, introduir el concepte de motxilla ecol gica per REDUIR. explicar la intensitat de materials per unitat de, servei o dit d una altra manera la quantitat de PREVENCI. material que s utilitza durant tot el cicle de vida. dels productes Aix per exemple una safata de REUTILITZAR. til ler de mig quilo t una motxilla ecol gica,d aproximadament dos quilos s a dir els.
moviments de materials necessaris per la seva RECICLAR. fabricaci oscil len al voltant dels dos quilos Una. safata de coure amb les mateixes dimensions pot,tenir una motxilla de mitja tona Un raspall de. dents 1 5 kg un tel fon m bil 75 kg i un ordinador. personal 1 500 kg La prevenci de residus es d na tant en la reducci. de la generaci de residus en origen com en la,reutilitzaci dels productes o les deixalles El. reciclatge s l ltima opci ja que ni s possible,reciclar el 100 de les deixalles ni els processos. LA PREVENCI DE RESIDUS que necessita s n del tot innocus ambientalment. A m s el reciclatge necessita molta energia aigua,i altres mat ries primeres per portar se a terme. La prevenci de residus es pot definir com la,reducci de la quantitat i de la toxicitat per al.
medi ambient dels residus generats en el proc s,de producci i en els estadis de venda distribuci. s i eliminaci dels productes Tenint en compte, aquesta definici es pot dir que hi ha dos tipus AQUESTA GUIA. de prevenci de residus, La quantitativa que fa refer ncia a la reducci La Guia del consumidor 10 estrat gies per. en pes volum o nombre d unitats prevenir els residus s una guia d educaci. La qualitativa que persegueix reduir determinats ambiental que pret n donar unes pautes als. tipus de residus considerats perillosos o que ciutadans per col laborar en la prevenci dels. plantegen determinats problemes residus municipals i aix fer un consum m s. responsable, La pol tica de residus actual de la Uni Europea Hi trobareu recomanacions classificades en 10. es basa en el concepte anomenat jerarquia de estrat gies o grans blocs tem tics i un conjunt. residus Segons aquesta jerarquia idealment caldria d adreces web i dades de contacte que us poden. evitar la generaci de residus i en el cas que no ser tils en el cas que estigueu interessats a. pugui ser caldr a reutilitzar los reciclar los o ampliar informaci D aquesta manera encara us. recuperar los Aix doncs segons aquesta pol tica ser m s f cil prevenir els residus. val m s intentar que els residus no vagin a Finalment trobareu un test en qu podreu veure. l abocador L abocador s la pitjor de les opcions fins a quin punt sou uns consumidors de residus. per al medi ambient ja que comporta la p rdua o m s aviat practiqueu un consum m s. de recursos responsable,ELS PRODUCTES I,ELS ENVASOS.
REUTILITZABLES, Els productes i envasos d un sol s tenen un temps de vida molt curt ja. que r pidament deixen de ser tils i esdevenen per tant un residu Molts. d ells tenen hom legs que s n reutilitzables i que per tant poden contribuir. a la prevenci de residus,TRIEM ELS ENVASOS RETORNABLES. El sistema de dip sit devoluci i retorn consisteix OBLIDEM NOS DE LES BOSSES. a pagar un dip sit en concepte de l env s del, producte que s adquireix un cop s ha consumit DE PL STIC. es retorna l env s al comer i es recupera el,Les bosses de pl stic que ens donen. gratu tament a la majoria dels comer os molt,Tot i que aquest sistema estava molt est s fa uns.
sovint van a parar a la brossa i representen un,anys l oferta de productes retornables s cada. percentatge molt important del total,cop m s baixa i es limita a algunes marques de. dels residus dom stics,cervesa refrescos i aigua,Generalment els envasos retornables els podem. Prevenir aquest tipus de residus s,En algunes bodegues petits comer os i. ben f cil s tan simple com anar,supermercats,a comprar amb.
En algunes m quines de vending que acostumen,El carret de la compra. a tenir al costat una m quina on retornar l ampolla. El cistell o el cab s,de vidre i recuperar el dip sit Les bosses. Una bossa de roba,La coixinera de pa de pl stic, En la distribuci de begudes a domicili la majoria suposen el 22. Bosses de pl stic,d empreses que ofereixen aquest servei venen. resistents en volum de l, l aigua envasada en garrafes de vidre o de pl stic.
i ampolles de cervesa i de refresc retornables,i reutilitzables nostres. Caixes de cartr escombrarie,A bars i restaurants en molts d aquests. establiments s ofereixen begudes envasades en,ampolles retornables Tinguem ho en compte a. l hora de decidir l env s en qu volem que Per cada. ens els serveixin ja que si optem pels ampolla de vidre. envasos retornables estarem retornable que,fomentant el sistema de El 50 del volum de. devoluci i retorn la brossa s n residus reutilitzem evitem. innecessaris i f cilment el consum de 40,evitables tetrabrics.
e s c o l a e l en una,nar a morza na,Pe r a por tar l es a o e n u. po d e n r o b,b o s s e nyola e,car ma ei qu,m s r e mamb les. tenim m p ra nen,S i n o or tar la co que ens do em. tran s de pl s t ic d o n,em les sos,bosse tiga reutilitzer a altres u. a la bo r o p,otigue adal,les al b a de N,p a n y l l e s de.
n t la cam es am po plais,D u ra l es,lliurar venils o na. podem entitats ju enen amb u,cava espr s les v,que d t ben fica i t. finalita o t i g u e r s de,a l b l s i s t e m a lls. P r e g u c t e s a m b n S n aq u,p r o d u r e t o r. devolunen el distin,seg e ompr,f e r u n a civa molt.
m de lt er na l s,S i h e tant una a s i al cistel es. impor ca al cab artr o caix,pr cti caixes de c tic. portarbles de pl s,cada ciutad,genera 1 52kg,de deixalles. Hi ha comer os,supermercats,EROSKI que,ofereixen com a. alternativa al,client la compra,reutilitzables i,reciclades 11.
ELS PATS AMB EL M NIM RESIDU, Cada cop s m s habitual fer servir els dies de Si no hi ha m s remei que fer ne servir procurem. cada dia tovallons de paper i paper de cuina en sempre que siguin recarregables. ocasions m s excepcionals com quan tenim molts, convidats tamb es tendeix a comprar plats Les piles contenen subst ncies molt contaminants. coberts gots i tovalles d usar i llen ar mercuri cadmi n quel de manera que si en. disminu m el consum reduirem la quantitat de, Es tracta de productes que si b s n pr ctics residus d aquest tipus que es generin i a la vegada. comporten una gran generaci de residus que es la seva toxicitat. pot evitar fent el petit esfor d utilitzar draps de. cuina i baietes tovallons i tovalles de roba i els. coberts d acer i la vaixella de cer mica o de vidre. Si patim per si es poden trencar els plats o els,gots podem comprar ne de pl stic i reutilitzables. Si no tamb podem llogar los,La vaixella de cer mica vidre o de pl stic.
reutilitzable,Coberts de metall Ca,Gots de vidre o de pl stic reutilitzables a Ca. Tovalles i tovallons de roba es r,Baietes i draps m. Vaixella d un sol s,Coberts d un sol s,Gots d un sol s. Tovalles i tovallons de paper,ALTRES FORMES D EVITAR ELS. PRODUCTES I ENVASOS D UN SOL S,Paper de cuina,Utilitzant mocadors de roba una bona manera.
de prevenir els residus s fer servir mocadors de,roba en comptes dels de paper. Fent servir l MP3 i els llapis de mem ria USB, FEM SERVIR PRODUCTES per gravar can ons o documents Tamb podem. utilitzar CD i DVD regravables que tot i ser m s,RECARREGABLES. cars que els d un sol s s n f cilment amortitzables. Hi ha una bona i molt diversa oferta de productes Utilitzant productes que tinguin recanvis com. recarregables al mercat que va des de piles a per exemple neteja vidres ambientadors o. portamines encenedors subratlladors plomes matamosquits. cintes correctores o maquinetes d afaitar i raspalls. de dents amb cap al substitu ble Amb l s de bolquers reutilitzables per als. nadons existeixen bolquers parcialment i, Quan comprem un aparell que funcioni amb ntegrament reutilitzables s higienitzen despr s. energia val la pena que optem per aquells que es de cada s En algunes ciutats europees s ha. poden connectar a la xarxa el ctrica que tinguin implantat amb xit un servei de recollida i neteja. dispositius solars o que funcionin sense piles dels bolquers. Per aix l Agenda 21 de Barcelona fixa com un dels seus objectius disminuir la producci de residus i augmentar la seva recollida selectiva Tot i els aven os que hem experimentat en la ciutat l objectiu necessari s reduir la quantitat de residus que produ m s el que s anomena l estrat gia de prevenci Menys residus vol dir menys impacte I molts residus s n innecessaris

Related Books