Chemipro Acid P3 ultrasil 73

Chemipro Acid P3 Ultrasil 73-PDF Download

  • Date:31 May 2020
  • Views:21
  • Downloads:0
  • Pages:13
  • Size:1.04 MB

Share Pdf : Chemipro Acid P3 Ultrasil 73

Download and Preview : Chemipro Acid P3 Ultrasil 73


Report CopyRight/DMCA Form For : Chemipro Acid P3 Ultrasil 73


Transcription:

Veiligheidsinformatieblad,004 020 4 004 021 2 Chemipro Acid. P3 ultrasil 73,RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren. Waarschuwingszinnen R35 Veroorzaakt ernstige brandwonden. Veiligheidsaanbevelingen S2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en. deskundig medisch advies inwinnen, S36 37 39 Draag geschikte beschermende kleding handschoenen en een. beschermingsmiddel voor de ogen het gezicht, S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts. raadplegen indien mogelijk hem dit etiket tonen,2 3 Andere gevaren.
Overige gevaren die niet Niet van toepassing,leiden tot classificatie. RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen. 3 2 Mengsels,Classificatie, Product Identificatie 67 548 EEG Verordening EG nr Type. ingredi ntennaam mogelijkheden 1272 2008 CLP, Citroenzuur EG 201 069 1 10 20 Xi R36 Eye Irrit 2 H319 1. CAS nr 5949 29 1, L melkzuur EG 200 018 0 5 10 Xi R41 R38 Skin Irrit 2 H315 1. CAS nr 50 21 5 Eye Dam 1 H318, Alkylarylsulfonzuur REACH 01 3 5 Xn R22 Acute Tox 4 H302 1.
2119490234 40,EG 287 494 3 C R34 Skin Corr 1B H314. CAS nr 85536 14 7 Eye Dam 1 H318,Zie rubriek 16 voor Zie Rubriek 16 voor de. de volledige tekst volledige tekst van de,van de R zinnen die S zinnen die hierboven. hierboven worden staan vermeld, Er zijn geen additionele ingredi nten aanwezig die voor zover bekend bij de leverancier en in de van toepassing zijnde. concentraties geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of het milieu en op grond daarvan in deze sectie. moet worden vermeld, 1 Stof ingedeeld met een gezondheids of milieugevaar.
2 Stof met een werkplaats blootstellingslimiet, 3 Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening EG nr 1907 2006 Bijlage XIII. 4 Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening EG nr 1907 2006 Bijlage XIII. Arbeidshygi nische blootstellingsgrenzen indien beschikbaar zijn weergegeven in rubriek 8. RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen,4 1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen. Oogcontact Raadpleeg onmiddellijk een arts Spoel de ogen onmiddellijk met ruime. hoeveelheden water waarbij u de boven en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze Blijf ten minste 15 minuten. spoelen Brandwonden door chemicali n moeten onmiddellijk door een arts worden. Datum van uitgave Revisie 21 september 2011 2 13,datum 2 13. Korspelsesteenweg 86 B 3581 Beverlo Belgium,Tel 32 0 11 40 14 08 Fax 32 0 11 34 73 59. sales brouwland com www brouwland com,Veiligheidsinformatieblad.
004 020 4 004 021 2 Chemipro Acid,P3 ultrasil 73,RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen. Inademing Raadpleeg onmiddellijk een arts Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten. rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt Als vermoed wordt dat nog. steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of. onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen Als de pati nt niet ademt. onregelmatig ademt of als zich ademhalingsstilstand voordoet dient kunstmatige. beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel Dit kan. gevaarlijk zijn voor degene die mond op mondbeademing toepast Plaats in stabiele. zijligging en roep onmiddelijk medische hulp in indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven Maak strakzittende kleding los zoals een. overhemdboord das riem, Huidcontact Raadpleeg onmiddellijk een arts Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid. water Verwijder verontreinigde kleding en schoenen Was verontreinigde kleding. alvorens die opnieuw te gebruiken Blijf ten minste 15 minuten spoelen. Brandwonden door chemicali n moeten onmiddellijk door een arts worden. behandeld Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik. Inslikken Raadpleeg onmiddellijk een arts Spoel de mond met water Kunstgebit indien. aanwezig verwijderen Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in. een houding die het ademen vergemakkelijkt Zet niet aan tot braken tenzij medisch. personeel aangeeft dat dit wel moet Indien de persoon moet braken houdt het. hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt Brandwonden. door chemicali n moeten onmiddellijk door een arts worden behandeld Geef een. bewusteloos iemand nooit iets via de mond Plaats in stabiele zijligging en roep. onmiddelijk medische hulp in indien de persoon bewusteloos is Zorg dat. luchtwegen vrij blijven Maak strakzittende kleding los zoals een overhemdboord. Bescherming van eerste Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of. hulpverleners in geval van onvoldoende training Als vermoed wordt dat nog steeds dampen. aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke. ademhalingsapparatuur dragen Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond op. mondbeademing toepast Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u. die uittrekt of draag handschoenen, 4 2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten. Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid, Oogcontact Zeer corrosief voor de ogen Veroorzaakt ernstige brandwonden. Inademing Kan gassen dampen of stof afgeven die zeer irriterend of corrosief zijn voor de. ademhalingswegen, Huidcontact Zeer corrosief voor de huid Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Inslikken Kan brandwonden aan mond keel en maag veroorzaken. Tekenen symptomen van overmatige blootstelling, Oogcontact Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn. Inademing Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn. irritatie van de luchtwegen, Huidcontact Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn. pijn of irritatie,blaarvorming kan voorkomen, Inslikken Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn. maagpijnen,Datum van uitgave Revisie 21 september 2011 3 13. datum 3 13,Korspelsesteenweg 86 B 3581 Beverlo Belgium.
Tel 32 0 11 40 14 08 Fax 32 0 11 34 73 59,sales brouwland com www brouwland com. Veiligheidsinformatieblad,004 020 4 004 021 2 Chemipro Acid. P3 ultrasil 73,RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen, 4 3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling. Opmerkingen voor arts Behandel symptomatisch Waarschuw onmiddellijk een arts het Nationaal. Vergiftigingen Informatie Centrum NL of het Anti gifcentrum BE als grote. hoeveelheden ingenomen of ge nhaleerd zijn, Specifieke behandelingen Geen specifieke behandeling. RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen,5 1 Blusmiddelen.
Geschikte blusmiddelen Bij brand waternevel mist schuim droge chemische stof of koolzuurgas gebruiken. Ongeschikte blusmiddelen Geen bekend, 5 2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt. Risico s van de stof of het Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Gevaarlijke Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn. verbrandingsproducten kooldioxide,koolmonoxide,5 3 Advies voor brandweerlieden. Speciale In geval van brand isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het. voorzorgsmaatregelen incident te verwijderen Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op. voor brandbestrijders persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Speciale beschermende Brandweerlieden dienen de juiste beschermingsmiddelen te dragen. uitrusting voor,brandweerlieden, RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het. 6 1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen beschermde uitrusting en noodprocedures. Voor andere personen dan Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of. de hulpdiensten in geval van onvoldoende training Evacueer omringende gebieden Zorg dat. onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt Raak gemorst materiaal niet. aan en loop er niet doorheen Adem damp of mist niet in Zorg voor voldoende. ventilatie Draag het daartoe geschikte ademhalingsmasker bij onvoldoende. ventilatie Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Voor de hulpdiensten Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product lees. dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte. materialen Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygi nische. maatregelen, 6 2 Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in. Milieuvoorzorgsmaatregelen contact komt met bodem waterwegen afvoerleidingen en riool Informeer de. betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild riolering. waterwegen bodem of lucht, 6 3 Insluitings en reinigingsmethoden en materiaal.
Datum van uitgave Revisie 21 september 2011 4 13,datum 4 13. Korspelsesteenweg 86 B 3581 Beverlo Belgium,Tel 32 0 11 40 14 08 Fax 32 0 11 34 73 59. sales brouwland com www brouwland com,Veiligheidsinformatieblad. 004 020 4 004 021 2 Chemipro Acid,P3 ultrasil 73, RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het. Gering morsen Verdun met veel water Absorbeer met een inert materiaal en plaats in een. geschikte afvalcontainer, Uitgebreid morsen Vermijd toegang tot riolen waterwegen kelders of gesloten ruimten Neem gemorst.
preparaat op met niet brandbare absorberende materialen bijvoorbeeld zand aarde. vermiculiet of diatomee naarde en doe dit in een afvoercontainer in. overeenstemming met de plaatselijke voorschriften zie rubriek 13 Het. gemorste gelekte materiaal kan worden geneutraliseerd met natriumcarbonaat. natriumbicarbonaat of natriumhydroxide, 6 4 Verwijzing naar andere Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. rubrieken Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling. RUBRIEK 7 Hantering en opslag, De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek. 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruikspecifieke informatie die gegeven wordt in de. Blootstellingscenario s, 7 1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel. Beschermende Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan zie rubriek 8 Zorg dat het. maatregelen product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt Adem damp of mist. niet in Niet innemen Wanneer het materiaal bij normaal gebruik gevaarlijk is voor. de luchtwegen mag het uitsluitend worden gebruikt met ofwel afdoende ventilatie. ofwel geschikte ademhalingsapparatuur Bewaren in de originele verpakking of in. een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal goed gesloten. houden wanneer het niet in gebruik is Gescheiden houden van basische stoffen. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn Verpakking niet. hergebruiken, Advies inzake algemene In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt opgeslagen of verwerkt moet eten. arbeidshygi ne drinken en roken verboden worden Werknemers moeten hun handen en gezicht. wassen alvorens te eten drinken en roken Verwijder verontreinigde kleding en. beschermingsmiddelen voordat u kantines e d binnengaat Zie ook Rubriek 8 voor. aanvullende informatie over hygi nische maatregelen. 7 2 Voorwaarden voor een Bewaren tussen de volgende temperaturen 0 tot 40 C 32 tot 104 F Opslaan in. veilige opslag met inbegrip overeenstemming met de plaatselijke regelgeving Opslaan in oorspronkelijke. van incompatibele verpakking beschermd tegen direct zonlicht op een droge koele goed. producten geventileerde plaats verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te. worden zie rubriek 10 en voedsel en drank Gescheiden houden van basische. stoffen Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen. rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen Niet opslaan in verpakkingen. zonder etiket Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te. 7 3 Specifiek eindgebruik,Aanbevelingen Niet van toepassing.
Oplossingen specifiek Niet van toepassing,voor de industri le sector. Datum van uitgave Revisie 21 september 2011 5 13,datum 5 13. Korspelsesteenweg 86 B 3581 Beverlo Belgium,Tel 32 0 11 40 14 08 Fax 32 0 11 34 73 59. sales brouwland com www brouwland com,Veiligheidsinformatieblad. 004 020 4 004 021 2 Chemipro Acid,P3 ultrasil 73, RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling persoonlijke.
bescherming, De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek. 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruikspecifieke informatie die gegeven wordt in de. Blootstellingscenario s,8 1 Controleparameters,Beroepsmatige blootstellingslimieten. Product ingredi ntennaam Grenswaarden voor blootstelling. Geen blootstellingslimietwaarde bekend,DEL s Derived Effect Levels afgeleide effectdoses. Geen DNEL s beschikbaar, PEC s Predicted Effect Concentrations voorspelde effectconcentraties. Geen PNEC s beschikbaar,8 2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling.
Geschikte technische Wanneer door de handelingen van de gebruiker stof rook gas damp of nevel. beheersmaatregelen ontstaat gebruik dan een gesloten installatie lokale afzuiging of andere technische. controlemiddelen om beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of. MSDS 004 020 4 004 021 2 Chemipro Acid Chemipro Acid P3 ultrasil 73 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Productnaam P3 ultrasil 73 Conform Verordening EG nr 1907 2006

Related Books