Banghay Aralin sa Araling Panlipunan III

Banghay Aralin Sa Araling Panlipunan Iii-PDF Download

  • Date:08 Nov 2019
  • Views:538
  • Downloads:15
  • Pages:66
  • Size:777.35 KB

Share Pdf : Banghay Aralin Sa Araling Panlipunan Iii

Download and Preview : Banghay Aralin Sa Araling Panlipunan Iii


Report CopyRight/DMCA Form For : Banghay Aralin Sa Araling Panlipunan Iii


Transcription:

Banghay Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan III
Pangalawang Markahan
Unang Lingo
Layunin
nasusuri ang impluwensya ng heograpiya sa pagbuo ng sining at kultura
a natutukoy ang impluwensiya ng heograpiya sa pagkakaiba iba ng kultura ng mga
Pilipino sa iba t ibang lugar
b nailalarawan ang pagkakaiba iba ng kultura ng mga Pilipino sa kabila ng
pagkakapareho ng kapaligiran at pinagkukunang yaman at
c nahihinuha ang kahulugan ng kultura na pang aangkop ng tao sa kanyang kapaligiran
man s adaptation to his environment
Paksang Aralin Impluwensya ng Heographiya sa Pagbuo ng Sining at Kultura
Kagamitan
mga larawan construction paper at least one sheet per student
Lapis og erasers Maps of your local area and other city maps
Colored markers or crayons
Pagpapahalaga Igalang sa ibat ibang kulturang Pilipino
Unang Araw
Pamamaraan
Pre assessment refer to LM
Paunang Pagtatasa
Magbigay ng 34 aytem na paunang pagtatasa upang masuri at masukat ang
kaalaman ng mga mag aaral tungkol sa mga kasanayan sa Ikalawang
Baitang Gagawin itong batayan ng guro sa mga tatalakaying leksyon sa
Ikatlong Baitang Sumangguni sa LM pahina
Pangganyak
Ipakita ang larawan ng isang mapa ng Pilipinas
Itanong
Ano ang tatlong panguhahing pulo sa Pilipinas
Ano ang heograpiya
Bakit kailangang pag aralan ang heograpiya ng Pilipinas
Talakayan
Simulan ang klase sa pagpahayag kung anong ibig sabihin ng heograpiya
Sabihan ang bawat mag aaral na gumawa ng neighborhood map na nagpapakita sa lokal
na heograpiya at kultura Kailangang ipakita sa pamamagitan ng simbolo ang mga
geographic features katulad ng simbolo ng gusali bundok bulubundukin parks mall
natural geographic feature at iba pa Ipaalam na ang kanilang bahay ay nasa gitna
Hikayatin na iguhit kung ano ang kanilang makita patungong timog hilaga silangan at
kanluran Ang hindi makabuo ng neighborhood map sa kanilang lugar maaring gawin nila ay
ang neighborhood map sa paligid ng paaralan
Pagtataya
Isalaysay ng mag aaral ang nagawang neighborhood map Ang laki nito ang mga gawain
sa mga taong namumuhay nito at ang uri ng mga gusali
Ikalawang Araw
Panimulang Gawain
Awitin ang Ako ang Pamayanan Hilimuon pa toink
Itanong
Anong ang tinutukoy sa awit
Panlinang na Gawain
Sabihin Dahil nakompleto na ang inyong neighborhood map ang gagawin ninyo ngayon ay
sulatan ng salaysay tungkol sa inyong kapaligiran Ang bawat talata ay nagsasagot sa mga
sumusunod na tanong
a Anong uri ng mga pananim mayroon ang lugar
b Anong uri ng mga gusali Ano ang pagkakaiba sa bawat gusali
c Anong uri ng mga gawin Saan ito nangyayari
d Naiba ba ang inyong paligid simula ng kayo ay nanirahan doon Kung Oo papaano
Ibahagi sa mag aaral ang nagawang mapa at isalaysay sa buong klase At talakayin ang
pagkapareho sa bawat mapa Paano ito nagpapakita sa lokal na kultura Ano ang ibig sabihin
ng kultura Paano na impluwensyahan ang sining at kultura ng bayan
Ikatlong Araw
Balik aral
Balik aralan ang mga salaysay sa mga mag aaral tungkol sa kanilang nagawang mapa kung
paano napaliwanang sa salitang heograpiya at impluwensya ng heograpiya sa kultura ng mga
tao
Kasanayang Pagpapayaman
Hatiin sa apat na pangkat ang klase at bigyan ng activity card Ipasuri ang larawan at
ipasagot ang mga tanong sa bawat activity card
Mga nilalaman sa bawat activity cards
A Larawan ang isang lugar ng nasa lungsod mayroon malalaking gusali malawak na kalsada
mayroong malaking mall at iba pa
Mga tanong
Ano ang nakikita sa ninyo sa larawan
Anong uri ng pamumuhay mayroon ang mga tao dito
Gusto ba ninyong mamumuhay dito
Gumawa ng web diagram
B Larawan ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao at larawan ng mga kapatid nating
Kristyano sa Mindanao
Anong uring lugar mayroon sila
Paano sila nagkakatulad at nagkakaiba Gumawa ng Venn Diagram
C Larawan ng mga kapatid natin na nakatira sa bulubundukin lugar na mayroong sakahan
Suriin mabuti ang larawan
Anong lugar mayroon sila
Anong uring pamumuhay ang mayroon ang mga tao dito
Ano ang kanilang ikinabubuhay
Gumawa ng Jazz chant o kanta tungkol sa pamumuhay sa bukirin
D Larawan na mapalit sa baybayin
Anong uring lugar ang inyong nakikita sa larawan
Ano ang kanilang ikanabubuhay
Gusto ba ninyong mamumuhay dito
Gumawa nga Graphic Organizer
Makikita sa Lugar Uri ng Pamumuhay Pangunahing Produkto

. Banghay Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan III Pangalawang Markahan Layunin Naituturo sa mapang pisikal ng bansa ang kinaroroonan ng mga pangkat entnolingwistiko at etniko ng bansa Natatalakay ang impluwensiya ng heograpiya sa pagkakapangkat pangkat ng mga Pilipino ayon sa wika sining paniniwala at kultura

Related Books