ADRESATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN COMISARULUI DESEMNAT

Adresate De Parlamentul European Comisarului Desemnat-PDF Download

  • Date:14 Sep 2020
  • Views:1
  • Downloads:0
  • Pages:19
  • Size:294.96 KB

Share Pdf : Adresate De Parlamentul European Comisarului Desemnat

Download and Preview : Adresate De Parlamentul European Comisarului Desemnat


Report CopyRight/DMCA Form For : Adresate De Parlamentul European Comisarului Desemnat


Transcription:

ameliorare trebuie s fie adecvate i propor ionate i trebuie s examin m modul n care. acestea pot fi utilizate n UE se desf oar deja o serie de activit i de cercetare legate de. noile tehnici de ameliorare i va trebui s analiz m toate elementele de prob disponibile Voi. lucra ndeaproape cu comisara pentru s n tate i cu Parlamentul European n acest sens. 1 2 Agricultura familial ce m suri concrete ve i lua pentru a preveni acapararea. terenurilor i care este pozi ia dumneavoastr fa de compromisul la care s a ajuns n. COMAGRI cu privire la plafonare i la plata redistributiv. Ca parte a propunerii sale pentru politica viitoare Comisia a propus men inerea. instrumentului esen ial menit s fac din agricultur o surs de venit durabil pentru. comunitatea noastr agricol i m refer aici la pl ile directe. Majoritatea acestui ajutor pentru venit este acordat fermelor familiale n fapt ast zi 72. din totalul pl ilor directe sunt destinate fermelor familiale profesionale de dimensiuni medii. cu suprafe e ntre 5 i 250 ha care exploateaz 2 3 din suprafa a agricol a UE. Cu toate acestea o pondere semnificativ i n cre tere a sprijinului pentru venit este captat. de exploata iile agricole de dimensiuni foarte mari de peste 250 ha care exploateaz. aproximativ 30 din terenurile agricole ale UE dar care nu reprezint dec t pu in peste 1. din num rul total al fermelor, Aceast situa ie a provocat ngrijor ri i ar putea pune n pericol legitimitatea i credibilitatea. PAC n r ndul cet enilor UE De asemenea ea afecteaz eficien a principalului nostru. instrument de politic de sprijin deoarece fermele mari beneficiaz de economii de scar i. de o mai mare flexibilitate n gestionare, Drept urmare Comisia a propus introducerea unei serii de instrumente i de mecanisme. importante care vizeaz mbun t irea distribuirii i direc ion rii sprijinului ntre beneficiarii. Ele se refer n principal la introducerea obligatorie a urm toarelor elemente. o plat redistributiv complementar pentru durabilitate destinat fermelor mici i. mijlocii care urmeaz s fie definit de statele membre aceast plat redistributiv care. este deja pus n aplicare n 10 state membre s a dovedit eficient n redistribuirea sprijinului. de la fermele mai mari c tre fermele mai mici ntr un context UE n care veniturile cresc n. medie odat cu dimensiunea fermei, un mecanism de reducere a pl ilor i de plafonare cu o reducere progresiv a pl ilor. directe ncep nd de la nivelul de 60 000 EUR i o plafonare de la 100 000 EUR Aceste cifre. au fost propuse pentru a aduce o schimbare real n distribuirea sprijinului pentru venituri. ntruc t un num r de aproximativ 30 000 de ferme beneficiaz n prezent de sume de peste. 100 000 EUR ceea ce nseamn c o propor ie de sub 0 5 din popula ia sprijinit absoarbe. peste 15 din sprijinul direct Consider c o revizuire ascendent a acestor praguri ar reduce. semnificativ eficacitatea mecanismului i ar pune sub semnul ntreb rii relevan a acestuia. Trebuie s adaug c statele membre vor fi de asemenea obligate s direc ioneze sprijinul. c tre cei care au cu adev rat nevoie de el adic fermierii autentici sau cu alte cuvinte cei. care depind n principal de agricultur pentru a i c tiga existen a Este esen ial ca aceasta s. r m n o obliga ie pentru toate statele membre pentru a mbun t i percep ia public n. leg tur cu PAC i cu performan ele sale Acest lucru ar trebui s mpiedice i acordarea de. sprijin pentru venit unor entit i a c ror activitate principal nu este agricultura i care nu au. nevoie de el n detrimentul celor care ar avea nevoie de sprijinul respectiv. Statele membre pot folosi totodat a a numitele pl i de sume forfetare pentru a simplifica. via a micilor fermieri i pentru a se asigura c ace tia ob in o sum care i ajut s devin mai. competitivi n pofida dimensiunii lor, n fine doresc s reamintesc faptul c statele membre vor trebui ca parte a planurilor lor. strategice s stabileasc un obiectiv n ceea ce prive te redistribuirea c tre fermele mai mici. ferme cu dimensiuni sub medie Realizarea acestui obiectiv va fi monitorizat ndeaproape. ca parte a exerci iului anual de evaluare a performan ei pe care Comisia l a propus pentru. viitoarea PAC Astfel statele membre i vor concepe strategia de interven ie folosind. instrumentele pe care tocmai le am descris pentru a se asigura c i ndeplinesc obiectivul. Sunt la curent cu propunerea f cut n COMAGRI referitor la plafonare i anume o reducere. obligatorie ncep nd de la 100 000 EUR renun area la plafonare i la rata de reducere Sunt. de asemenea con tient de controversele pe care aceast propunere le a provocat cu ocazia. discu iilor Consider c plafonarea obligatorie vine clar n beneficiul fermelor familiale iar. aceast chestiune este dup cum ti i una dintre principalele mele priorit i. O pia func ional a terenurilor este esen ial pentru p strarea modelului european de. agricultur dar reglementarea transferului de terenuri nu este o competen conferit Uniunii. ea r m n nd n sarcina statelor membre n conformitate cu tratatul Terenurile agricole sunt. recunoscute ca fiind un activ limitat i special Prin urmare n aproape toate statele membre. exist dispozi ii legislative n vigoare pentru a asigura gestionarea adecvat a terenurilor. pentru a evita specula iile excesive cu terenuri agricole i pentru a combate concentrarea. propriet ii n cazul terenurilor agricole Consider n continuare importante problemele. privind concentrarea terenurilor i v pot asigura c func ionarea pie elor funciare va continua. s fie monitorizat ndeaproape de c tre Comisie, 1 3 Inovare ne pute i spune n ce domenii concrete vede i un poten ial de inovare n.
sectorul agricol, O problem general legat de inovare este aceea c cuno tin ele deja disponibile nu sunt. suficient de utilizate sau de utilizabile de c tre comunitatea agricol Fermierii trebuie s i. asume noile tehnologii noile modele de afaceri i noile forme de cooperare PAC poate aduce. o contribu ie substan ial n acest sens pun nd fermierii n centrul procesului de inovare Un. instrument eficace este Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea i. durabilitatea agriculturii PEI AGRI PEI AGRI a finan at deja peste 1 200 de grupuri. opera ionale n ntreaga UE n peste 90 din aceste grupuri fermierii sunt prezen i i joac. un rol esen ial n dezvoltarea de inova ii care pot fi deveni imediat opera ionale n domenii ce. includ gestionarea apei i a solului controlul d un torilor i al bolilor calitatea alimentelor. competitivitatea lan urilor valorice eficien a energetic i multe altele Promovarea inov rii. prin instrumente precum PEI este esen ial pentru ca fermierii i silvicultorii europeni s fac. fa provoc rilor viitoare i pentru a i ajuta s i mbun t easc productivitatea rezilien a i. durabilitatea, Un alt domeniu important care va avea un poten ial enorm de inovare este cel al digitaliz rii. agriculturii internetul obiectelor agricultura de precizie El are poten ialul de a ncuraja. durabilitatea sectorului i a ntregului lan valoric de la produc ie la consum Inovarea n. economia circular va contribui la mbun t irea utiliz rii resurselor naturale reutilizarea. de eurilor etc i la ncurajarea cre terii economice n mediul rural cu activit i i afaceri. noi n particular dezvoltarea de noi utiliz ri ale biomasei cu ajutorul bioeconomiei ofer. fermierilor oportunit i de a integra noi lan uri de valoare cum ar fi energia regenerabil. noile materiale din surse biologice i de a i spori veniturile Inova ii precum. agrosilvicultura pot aduce avantaje multiple fermierilor un control mai bun al bolilor sau un. venit suplimentar din exploatarea lemnului de exemplu favoriz nd n acela i timp. atenuarea schimb rilor climatice stocarea carbonului i adaptarea la acestea mbun t irea. microclimatului Inova iile asistate de digitalizare n biocontrolul d un torilor i al bolilor ar. trebui s permit i reducerea utiliz rii pesticidelor chimice n sectorul agricol. Diseminarea cuno tin elor se bazeaz pe generarea de cuno tin e n cadrul urm torului CFM. Comisia a propus un buget de 10 miliarde de euro pentru cercetarea n sectoarele agriculturii. alimentelor i resurselor naturale cu un accent specific pe cercetarea n domeniul solurilor. Rezultatele cercet rii i inov rii sunt ncurajatoare dar solicit ajutorul dumneavoastr pentru. a le disemina n UE De fiecare dat c nd a vizita un stat membru a dori s includ n. programul meu un eveniment legat de cercetarea i inovarea n sectorul agricol. 2 1 Unul dintre principiile fondatoare ale PAC este asigurarea unui nivel de trai echitabil. pentru agricultori Cum ve i asigura distribuirea echitabil a pl ilor PAC n cadrul. urm toarei reforme a PAC pentru a ndeplini acest principiu n special v ve i lua. angajamentul de a sprijini convergen a deplin a pl ilor pe hectar n statele membre n. urm toarea perioad de programare in nd cont de faptul c pl ile divergente n statele. membre se bazeaz pe date istorice dinainte de 2003 c nd pl ile erau decuplate i prin. urmare nu pot fi justificate, Sunt favorabil realiz rii n timp util a convergen ei interne depline. Sunt con tient c subzist diferen e la nivelul pl ii de baz pe hectar ntre fermierii din. acela i stat membru Unele dintre aceste diferen e sunt pe deplin justificate i vor putea fi. justificate i cu ocazia implement rii propunerii Comisiei deoarece nu to i fermierii dintr un. stat membru se confrunt cu acelea i situa ii agronomice i socioeconomice n acest context. Comisia a propus ca toate statele membre s aib op iunea de a diferen ia nivelul sprijinului. de baz ntre grupuri de teritorii care se confrunt cu condi ii agronomice sau socioeconomice. n sistemul actual din cele 18 state membre care acord plata de baz folosind drepturi de. plat 7 vor continua s de in drepturi bazate par ial pe referin e de produc ie istoric la. sf r itul acestui an ca urmare a reformei din 2013 Comisia propune impunerea unei. convergen e suplimentare a valorii drepturilor cu o int minim de 75 din valoarea medie. pentru toate drepturile din acela i stat membru sau acela i grup de teritorii p n cel t rziu n. 2026 Aceasta este o int minim toate statele membre pot opta pentru o convergen intern. deplin la nivelul statului membru sau al grupului de teritorii Aceast obliga ie este. combinat cu cerin a de a stabili o valoare maxim pentru toate drepturile pentru a elimina. definitiv valorile nejustificat de ridicate care de i n mod marginal continu s existe n. unele state membre, Obliga iile minime men ionate ar trebui privite n contextul mai larg al propunerii Comisiei. ca fiecare stat membru s i planifice strategia de interven ie pentru toate instrumentele. inclusiv pentru sprijinul direct pe baza propriei analize SWOT pentru fiecare dintre cele 9. obiective specifice i pentru nevoile rezultate Acest lucru se aplic n egal m sur tuturor. obiectivelor specifice inclusiv celor de sprijinire a veniturilor viabile realizate de ferme i a. rezilien ei la nivelul ntregii Uniuni pentru sporirea securit ii alimentare Spre deosebire de. sistemul actual statele membre trebuie s justifice cuantumurile sprijinului pe care. inten ioneaz s l acorde i sub form de ajutor pentru venitul de baz Decizia de a men ine. anumite diferen e individuale bazate pe referin e istorice ar trebui s rezulte din acest proces. de evaluare i s fie justificat Ea va fi supus aprob rii Comisiei. 2 2 Pentru a putea sus ine i men ine bugetul PAC n viitor ce ini iative inten iona i s. adopta i n cadrul mandatului dumneavoastr pentru a v asigura c agricultorii care. primesc pl i PAC se implic n ac iuni semnificative pentru a aborda problema rezisten ei la. antimicrobiene RAM i pentru a r spunde preocup rilor privind bun starea animalelor. legate de cre terea intensiv, Bun starea animalelor este foarte important pentru mine Inten ionez s fac mai multe n.
leg tur cu acest subiect dar mpreun cu fermierii nu mpotriva lor Este o problem la care. voi lucra ndeaproape cu comisara pentru s n tate, Politica actual precum i propunerea privind viitoarea PAC condi ioneaz pl ile de sprijin. printre alte elemente de respectarea legisla iei alimentare generale a UE prin mecanismul. de ecocondi ionalitate condi ionalitate viitoare Acest mecanism impune printre altele. asigurarea respect rii legisla iei privind medicamentele de uz veterinar i furajele. medicamentate, Propunerea privind viitoarea PAC include de asemenea implementarea strategiei privind un. plan de ac iune european O singur s n tate One Health mpotriva rezisten ei la. antimicrobiene COM 2017 339 n cadrul serviciilor de consiliere agricol SCA Prin. SCA statele membre vor trebui s asigure consultan fermierilor pentru a i ajuta s n eleag. obiectivele i s ndeplineasc cerin ele legisla iei UE. Sunt preocupat de domeniile critice de punere n aplicare a normelor actuale privind. bun starea animalelor n UE unul dintre ele este utilizarea pe scar larg a derog rii de la. mutilare n cazul porcinelor n particular n ceea ce prive te codotomia care trebuie. abordat Trebuie s asigur m transpunerea directivelor UE n legisla ia na ional La fel de. important este i faptul c fermierii au nevoie de ncurajare Cu ajutorul PAC putem oferi. sprijin pentru instruire consultan i investi ii i n consecin putem mbun t i modul n. care sunt crescute animalele domestice, Exist o leg tur ntre nivelul de bun stare a animalelor i necesitatea utiliz rii sistematice a. antibioticelor la animalele de ferm O gestionare adecvat n scopul mbun t irii ambelor. aspecte necesit eforturi suplimentare din partea fermierilor care trebuie s fie sprijinite Voi. acorda o aten ie deosebit acestui aspect pe parcursul mandatului meu. agrosilvicultura pot aduce avantaje multiple fermierilor un control mai bun al bolilor sau un venit suplimentar din exploatarea lemnului de exemplu favoriz nd n acela i timp atenuarea schimb rilor climatice stocarea carbonului i adaptarea la acestea mbun t irea microclimatului Inova iile asistate de digitalizare n biocontrolul d un torilor i al bolilor ar trebui

Related Books