T TA CHUD T TA

T Ta Chud T Ta-PDF Download

  • Date:28 Jul 2020
  • Views:7
  • Downloads:0
  • Pages:111
  • Size:997.26 KB

Share Pdf : T Ta Chud T Ta

Download and Preview : T Ta Chud T Ta


Report CopyRight/DMCA Form For : T Ta Chud T Ta


Transcription:

BOHAT T TA CHUD T TA,Co bohat u svoje d ti a chud a st edn vrstvy ne. Robert T Kiyosaki,Sharon L Lechter, Robert T Kiyosaki Sharon L Lechter C P A BOHAT T TA CHUD T TA. Z anglick ho origin lu,Rich Dad Poor Dad,p elo il Turija Kempe. Sazba PRAGMA,Grafick prava Gabriela Novotn,Vydalo nakladatelstv PRAGMA. V Hodkovi k ch 2 20 147 00 Praha 4, 1997 by Robert T Kiyosaki and Sharon L Lechter PRAGMA 2001 ISBN 80 7205 822 3.
Kapitola prvn,Bohat t ta chud t ta,Kapitola druh,Lekce prvn Bohat nepracuj pro pen ze. Kapitola t et,Lekce druh Pro vyu ovat finan n gramotnosti. Kapitola tvrt,Lekce t et Hle te si sv ho,Kapitola p t. Lekce tvrt Historie dan a moc korporac,Kapitola est. Lekce p t Bohat pen ze vytv ej,Kapitola sedm,Lekce est Pracuj aby ses u il nepracuj pro pen ze.
Kapitola osm,P ekon n p ek ek,Kapitola dev t,Kapitola des t. St le v m to nesta,Jak zaplatit vysoko kolsk vzd l n. Za n te jednat,O autorech, Tato kniha je v nov na v em rodi m na cel m sv t nejd le it j m u itel m d t te. Je tu pot eba, P ipravuje kola d ti na skute n sv t Piln se u dostane dobr zn mky a najde. si dob e placen zam stn n s mnoha v hodami k vali moji rodi e Jejich ivotn m. c lem bylo zajistit vysoko kolsk vzd l n m sest e a mn abychom m ly nejlep anci. usp t v ivot Kdy jsem kone n v roce 1976 dostala diplom vystudovala jsem s. vyznamen n m etnictv na Florida State University byla jsem jedna z nejlep ch ve. t d uskute nil se sen m ch rodi Byl to nejv t sp ch v jejich ivot V souladu s. jejich mistrovsk m pl nem jsem z skala zam stn n ve velk etn firm a t ila se na. dlouhou kari ru a brzk odchod do d chodu, M j man el Michael el podobnou cestou Oba jsme poch zeli z tvrd pracuj c ch rodin.
se skromn mi prost edky ale se silnou pracovn etikou Michael tak vystudoval s. vyznamen n m a to hned dvakr t poprv jako in en r a podruh jako pr vn k Presti n. pr vnick firma z Washingtonu kter se specializuje na patentov z kony ho rychle. p ijala jeho budoucnost vypadala slibn kari rov postup byl jasn definov n a brzk. odchod do d chodu zaru en, A koliv jsme ve sv ch povol n ch byli sp n nedopadlo to p esn tak jak jsme. o ek vali Oba jsme n kolikr t zm nili zam stn n v dy k tomu byly dobr d vody. ale dn pl ny pokud se t k d chodu Na e finan n zaji t n do d chodu rostou jen. d ky na im osobn m vklad m, S Michaelem m me p kn man elstv a t i p ekr sn d ti Kdy p i tyto dky dv. jsou na vysok kole a jedno pr v za n st edn kolu Utratili jsme spoustu pen z na. to aby na e d ti z skaly nejlep dostupn vzd l n, Jednou v roce 1992 se syn vr til ze koly dom a otr ven protestoval Pro m m. v novat sv j as studiu p edm t kter nikdy ve skute n m ivot nevyu iji. Bez p emy len jsem odpov d la Proto e se nedostane na vysokou kdy nebude. m t dobr zn mky, Stejn budu bohat odpov d l a u na v ku p jdu nebo ne. Kdy nevystuduje vysokou kolu nedostane dobrou pr ci reagovala jsem s. obavami a mate skou starostlivost A kdy nebude m t dobrou pr ci jak si mysl e. M j syn se u kl bl a m rn znud n pomalu zavrt l hlavou Podobn rozhovory jsme u. m li n kolikr t Sklonil hlavu a zakroutil o ima M slova mate sk moudrosti znovu. A koliv byl chytr a c lev dom byl v dy slu n a uctiv mlad mu. Mami za al a cht l abych si vyslechla jeho p edn ku Bu dne n Koukni se. kolem sebe Nejbohat lid nejsou bohat proto e jsou vzd lan Pod vej se na. Michaela Jordana a Madonnu Dokonce i Bill Gates kter nedokon il Harvard zalo il. Microsoft nyn je nejbohat m lov kem v Americe a je mu kolem t ic tky Jak si. baseballov nadhazova vyd l v v c ne ty i miliony dolar ro n p esto e byl. ozna en za ment ln posti en ho, Dlouho jsme ml eli Za alo mi sv tat e jsem d vala sv mu synovi stejn rady jak.
jsem dost vala od sv ch rodi Sv t kolem n s se zm nil ale rady ne. Ani dobr zam stn n ani dobr zn mky ji dnes nezaji uj sp ch a zd se e si. toho krom na ich d t nikdo nev iml, Mami pokra oval nechci pracovat tak tvrd jako ty nebo t ta Vyd l v te hodn. pen z a bydl me ve velk m dom pln m hra ek Kdy se budu dit tvoj radou skon m. jako ty budu pracovat v c a v c budu platit v c dan a nakonec skon m v dluz ch. Neexistuje dn pracovn jistota v m v echno o downsizingu Ze t hlov n tj. sni ov n po tu zam stnanc a zjednodu ov n podnikov struktury aby se zv ila. v roba a r st produktivity a zvy ov n efektivity Tak v m e vysoko kol ci dnes. vyd l vaj m n ne kolik jsi vyd l vala ty kdy jsi vy la vysokou kolu Pod vej se na. doktory Nevyd l vaj zdaleka tolik kolik si vyd l vali d ve V m e d chod mi nezajist. ani st t ani zam stnavatel Pot ebuji nov odpov di, M l pravdu Pot eboval nov odpov di stejn jako j Rady m ch rodi kter mo n. platily pro lidi narozen p ed rokem 1945 mohou m t katastrof ln dopad pro ty kdo se. narodili do dne n ho rychle se m n c ho sv ta Dnes u nemohu d tem jednodu e ci. Cho te do koly u te se abyste m li dobr zn mky a najd te si dobrou a jistou. V m e mus m hledat nov zp sob jak vzd l vat sv d ti. Jako matka a etn jsem m la obavy e d ti ve kole dost vaj velmi m lo finan n ho. vzd l n Mnoz mlad lid dnes maj kreditn karty d ve ne dokon st edn kolu i. kdy se nikdy neu ili o pen z ch a investic ch nebo nedej bo e aby v d li jak na. kreditn kart funguj roky z rok Jednodu e e eno bez finan n gramotnosti a. znalosti jak pen ze funguj nejsou p ipraveni st t tv v tv sv tu kter na n ek. sv tu ve kter m se zd raz uje utr cen p ed spo en m. Kdy se m j nejstar syn jako novope en vysoko kol k beznad jn zadlu il d ky. sv m kreditn m kart m nejen e jsem mu je pomohla zni it ale tak jsem za ala hledat. program kter by mi pomohl vzd l vat moje d ti ve finan n ch z le itostech. Jednou vloni mi man el zavolal z kancel e M m tady n koho s k m by ses m la. setkat Jmenuje se Robert Kiyosaki Je to obchodn k a investor a p i el sem aby si. nechal patentovat jak si vzd l vac produkt Mysl m si e m to co hled. P esn to co jsem hledala, Na m ho man ela Mikea ud lala nov vzd l vac hra CASHFLOW kterou Robert. Kiyosaki vyv jel takov dojem e za dil abychom se oba z astnili zkou ek prototypu. Proto e to byla vzd l vac hra zeptala jsem se tak sv devaten ctilet dcery kter. pr v za ala chodit na m stn vysokou kolu jestli by se i ona cht la p idat Souhlasila. Testu se z astnilo kolem patn cti lid rozd len ch do t skupin Mike m l pravdu Byl. to p esn takov vzd l vac produkt jak jsem hledala Ale m lo to jeden h ek. Vypadalo to jako barevn hra Monopoly s velkou elegantn oble enou krysou. uprost ed av ak na rozd l od Monopoly tam byly dv dr hy jedna uvnit a jedna vn. C lem hry bylo dostat se z vnit n ho okruhu tomu Robert kal krys z vod na vn j. dr hu neboli rychlodr hu Robert k val e rychlodr ha zn zor uje innosti bohat ch. lid ve skute n m ivot,Robert n m pak vysv tlil co je krys z vod. Kdy se pod v te na ivot pr m rn vzd lan ho tvrd pracuj c ho lov ka existuje. zde podobn cesta Ratolest se narod a jde do koly Py n rodi e jsou astn proto e. jejich d t vynik dost v dobr zn mky a je p ijato na vysokou kolu Absolvent vysok. koly mo n pokra uje d l a pak p esn jako naprogramovan hled jistou a zaru enou. pr ci nebo kari ru Mo n se stane doktorem pr vn kem vstoup do arm dy nebo. pracuje jako st tn zam stnanec Obvykle za ne vyd l vat pen ze kreditn karty se. houfn dostav a za ne nakupovat pokud ji neza al, D tko m pen ze na utr cen nav t vuje r zn m sta kde vysed vaj mlad lid jemu.
podobn setk vaj se s dal mi lidmi d vaj si sch zky a n kdy se vdaj nebo se o en. ivot je kr sn proto e dnes jak mu i tak eny pracuj Dva p jmy jsou par da Mlad. man el se c t sp n jejich budoucnost je slibn a tak se rozhodnou koupit si d m. auto televizi jezdit na dovolenou a m t d ti Mal drobe ek na sebe nenech dlouho. ekat Pot eba pen z je enormn astn p r se rozhodne e jejich kari ra je ivotn. d le it za nou pracovat je t v c a hledaj pov en Pov en p ijde a stejn tak. druh d t a pot eba v t ho domu Pracuj je t v c stanou se lep mi zam stnanci. je t odevzdan j mi Mo n si najdou druh zam stn n S rostouc m p jmem jde. nahoru i jejich da ov skupina da z nemovitosti na jejich nov velk d m da. soci ln ho zabezpe en a v echny ostatn dan Dostanou svou velkou v platu a div se. kam zmizely v echny pen ze Investuj do n jak ch pod lov ch fond Zalo si spo iteln. kn ku a potraviny nakupuj na kreditn karty Jejich d tem je nyn kolem 5 6 let a. pot eba odkl dat pen ze na jejich vysokou kolu roste stejn jako nutnost et it na. Tato astn dvojice kter se narodila p ed 35 lety je nyn chycena v krys m z vod. a do konce sv ch pracovn ch dn Pracuj pro majitele spole nosti ve kter jsou. zam stn ni pracuj pro vl du t m e odv d j dan a pracuj pro banku t m e spl cej. hypot ku a spl tky z kreditn ch karet, Potom porad d tem aby se piln u ily m ly dobr zn mky a na ly si dobrou pr ci. nebo zvolily kari ru D ti se o pen z ch nenau nic mo n jen n co od lid kte. profituj z jejich naivity Cel ivot t ce d ou Proces se opakuje v dal tvrd pracuj c. generaci Tomu se k krys z vod, Jedin zp sob jak se dostat z krys ho z vodu je dok zat svou zb hlost jak v. etnictv tak v investov n dalo by se ci ve dvou nejh e zvladateln ch p edm tech. Jako autorizovanou etn kdysi pracuj c pro jednu z osmi nejv t ch etn ch firem. m p ekvapilo e Robert u inil v uku t chto dvou t mat z bavnou a vzru uj c Proces. byl tak dob e zamaskov n e zat mco jsme se piln sna ili dostat z krys ho z vodu. v bec jsme nepozorovali e se u me, Testov n produktu se brzy zm nilo v z bavn odpoledne s mou dcerou kdy jsme se. bavili o v cech o nich jsme nikdy p edt m nemluvili Pro m etn bylo snadn hr t. hru kter vy adovala v sledovku a bilanci M la jsem proto as pomoci sv dce i a. ostatn m hr m u m ho stolu s koncepty kter m nerozum li Vyhr la jsem a jako. jedin z cel zku ebn skupiny jsem se toho dne dostala z krys ho z vodu ven Dostala. jsem se ven b hem 50 minut i kdy hra pokra ovala skoro t i hodiny. U m ho stolu sed li bank podnikatel a po ta ov program tor Velice m. znepokojovalo jak m lo tito lid v d o etnictv nebo investov n o oborech tak. d le it ch pro jejich ivoty Zaj malo m jak si organizuj sv finan n z le itosti ve. skute n m ivot Pochopila bych pro moje devaten ctilet dcera n emu nerozum. ale toto byli dosp l lid nejm n dvakr t tak sta, Pot co jsem se dostala z krys ho z vodu jsem pozorovala dal dv hodiny svou. dceru a ty vzd lan bohat lidi jak vrhaj kostkou a posunuj sv figurky I kdy jsem. m la radost e se v ichni tolik nau znepokojovalo m jak m lo tito dosp l v d o. z kladech jednoduch ho etnictv a investov n D lalo jim pot e pochopit vztah mezi. jejich v sledovkou a bilanc Kdy nakupovali a prod vali sv aktiva d lalo jim probl m. si uv domit e ka d transakce m e ovlivnit jejich m s n tok pen z P em lela jsem. kolik milion lid tam venku ve skute n m sv t finan n z pas jen proto e se. nenau ili tyto p edm ty, D ky bohu e to berou jako legraci a jsou uneseni touhou vyhr t kala jsem si Kdy.
Robert skon il sout dovolil n m abychom mezi sebou patn ct minut prob rali a. kritizovali CASHFLOW, Podnikatel u m ho stolu nebyl spokojen Hra se mu nel bila Nic z toho nemus m. zn t tvrdil hlasit Najmu si etn bank e a advok ty aby mi o t chto v cech ekli. Na to Robert odpov d l V iml jste si e existuje mnoho etn ch kte nejsou. bohat A bank advok t makl a obchodn k s nemovitostmi Hodn toho v d a. z velk asti to jsou chyt lid ale v t ina z nich nen bohat Jeliko na e koly. nevyu uj to co v d bohat nech me si radit od t chto lid Ale jednou a pojedete. autem do pr ce a dostanete se do dopravn z cpy uvid te vedle sebe napravo sv ho. etn ho uv zn n ho ve stejn z cp Pod v te se nalevo a uvid te sv ho bank e To. by v m m lo n co napov d t, Ani na po ta ov ho program tora neud lala hra dojem Mohu si koupit software. kter m to nau, Av ak s bank em to pohnulo Studoval jsem etnictv ve kole ale nikdy jsem. nev d l jak to pou t ve skute n m ivot Te to v m Mus m se dostat z krys ho. Nejv c se m v ak dotkly post ehy m dcery Byla to legrace ekla Hodn jsem se. nau ila o tom jak pen ze funguj a jak investovat, Potom dodala Te v m e si mohu vybrat zam stn n kv li pr ci kterou chci d lat a. ne kv li jistot v hod m nebo v i platu Jestli si osvoj m to co tato hra u m u. svobodn jednat a studovat co chci m sto abych studovala n co proto e. zam stnavatel vy aduje ur it pracovn schopnosti Kdy se to nau m nemus m m t. stejn obavy jako v t ina m ch spolu k e nese enu pr ci nebo nebudu m t soci ln. zabezpe en, Nemohla jsem z stat a pohovo it si s Robertem kdy jsme hru dohr li ale domluvili.
jsme se e se setk me pozd ji a prodiskutujeme cel projekt V d la jsem e chce. pou t hru k tomu aby pomohl lidem k finan n vynal zavosti a cht la jsem vyslechnout. jeho dal pl ny, N sleduj c t den jsme s man elem pozvali Roberta a jeho enu na ve e i A koliv to. bylo na e prvn spole n setk n c tili jsme se jako bychom se znali l ta. Zjistili jsme e m me mnoho spole n ho Probrali jsme mnoho t mat od sportu p es. restaurace a k soci ln ekonomick m ot zk m Mluvili jsme o m n c m se sv t Str vili. jsme spoustu hodin diskuz o tom jak m lo Ameri an jestli v bec n jac si et na. st Tak jsme se bavili o t m zbankrotovan m stavu soci ln ho zabezpe en a. zdravotnictv Bude se po m ch d tech cht t aby platily d chod 75 milion m baby. boomer Baby boomers Ameri t ob an narozen v pov le n e zv en. porodnosti v obdob 1946 1960 Zaj malo n s jestli si lid uv domuj jak je riskantn. z viset na d chodov m programu, Roberta nejv c tr pil zv t uj c se rozd l mezi t mi co maj a t mi co nemaj nic jak v. Americe tak na cel m sv t Jako samouk kter se s m vypracoval na podnikatele. Jmenuje se Robert Kiyosaki Je to obchodn k a investor a p i el sem aby si nechal patentovat jak si vzd l vac produkt Mysl m si e m to co hled P esn to co jsem hledala Na m ho man ela Mikea ud lala nov vzd l vac hra CASHFLOW kterou Robert Kiyosaki vyv jel takov dojem e za dil abychom se oba z astnili zkou ek prototypu Proto e to byla

Related Books