HSRUWH gva es

Hsruwh Gva Es-PDF Download

  • Date:23 Jan 2020
  • Views:37
  • Downloads:0
  • Pages:7
  • Size:352.89 KB

Share Pdf : Hsruwh Gva Es

Download and Preview : Hsruwh Gva Es


Report CopyRight/DMCA Form For : Hsruwh Gva Es


Transcription:

Num 7027 20 05 2013 14352,DECRET DECRETO, Article 1 Objecte i mbit d aplicaci Art culo 1 Objeto y mbito de aplicaci n. 1 El present decret t com a objecte regular un sistema de reco 1 El presente decreto tiene por objeto regular un sistema de reco. neixement de l acreditaci de la compet ncia en lleng es estrangeres nocimiento de la acreditaci n de la competencia en lenguas extranjeras. en l mbit de l Administraci del Consell aix com crear i regular la en el mbito de la Administraci n del Consell as como crear y regular. Comissi d Acreditaci de Nivells de Compet ncia en Lleng es Estran la Comisi n de Acreditaci n de Niveles de Competencia en Lenguas. geres Extranjeras, 2 Les entitats i les institucions p bliques i privades de la Comunitat 2 Las entidades e instituciones p blicas y privadas de la comunitat. Valenciana aix com aquelles administracions p bliques de la Comuni valenciana as como aquellas administraciones p blicas de la Comuni. tat Valenciana no dependents del Consell podran acollir se potestativa tat Valenciana no dependientes del Consell podr n acogerse potestati. ment al que disposa el present decret vamente a lo dispuesto en el presente decreto. Article 2 Acreditaci de la compet ncia en lleng es estrangeres a la Art culo 2 Acreditaci n de la competencia en lenguas extranjeras en. Comunitat Valenciana la Comunitat Valenciana, 1 Per a complir l objecte d este decret es crea la Comissi d Acre 1 Para cumplir con el objeto de este decreto se crea la Comisi n de. ditaci de Nivells de Compet ncia en Lleng es Estrangeres Acreditaci n de Niveles de Competencia en Lenguas Extranjeras. 2 En l mbit de l Administraci del Consell es reconeixeran com 2 En el mbito de la Administraci n del Consell se reconocer n. a acreditatius de la capacitaci ling stica i comunicativa en lleng es como acreditativos de la capacitaci n ling stica y comunicativa en. estrangeres els t tols diplomes i certificats expedits per les escoles lenguas extranjeras los t tulos diplomas y certificados expedidos por. oficials d idiomes per les universitats espanyoles que seguisquen el las Escuelas Oficiales de Idiomas por las Universidades espa olas. model d acreditaci d ex mens de l Associaci de Centres de Lleng es que sigan el modelo de acreditaci n de ex menes de la Asociaci n de. d Educaci Superior ACLES aix com tots aquells indicats en l annex Centros de Lenguas de Educaci n Superior ACLES as como todos. d este decret En el cas de les universitats espanyoles i als efectes del aquellos indicados en el anexo de este decreto En el caso de las Uni. que disposa este decret s hi consideraran inclosos els seus respectius versidades espa olas y a los efectos de lo dispuesto en este decreto se. centres d idiomes centres de lleng es i en general tot centre d educa entender n incluidos en estas sus respectivos centros de idiomas cen. ci superior adscrit a aquelles tros de lenguas y en general todo centro de educaci n superior adscrito. a las mismas, 3 El mencionat annex podr ser modificat en el futur a proposta 3 El citado anexo podr ser modificado en el futuro a propuesta. de la Comissi d Acreditaci de Nivells de Compet ncia en Lleng es de la Comisi n de Acreditaci n de Niveles de Competencia en Lenguas. Estrangeres mitjan ant una orde de la conselleria competent en mat ria Extranjeras mediante Orden de la Conselleria competente en materia. d educaci de educaci n, Article 3 Composici organitzaci i funcionament de la Comissi Art culo 3 Composici n organizaci n y funcionamiento de la.
d Acreditaci de Nivells de Compet ncia en Lleng es Estrangeres Comisi n de Acreditaci n de Niveles de Competencia en Lenguas. Extranjeras, 1 La Comissi d Acreditaci de Nivells de Compet ncia en Llen 1 La Comisi n de Acreditaci n de Niveles de Competencia en Len. g es Estrangeres ser un rgan col legiat dependent org nicament de guas Extranjeras es un rgano colegiado dependiente org nicamente de. la conselleria competent en mat ria d educaci el qual disposar del la Conselleria competente en materia de educaci n el cual dispondr. suport t cnic de l rgan directiu d esta conselleria amb compet ncies del apoyo t cnico del rgano directivo de la conselleria con compe. en ensenyaments d idiomes La comissi funcionar en ple sense per tencias en ense anzas de idiomas La Comisi n funcionar en Pleno. ju dels grups de treball que puguen crear se per al millor exercici dels sin perjuicio de los grupos de trabajo que puedan crearse para el mejor. seus fins desempe o de sus fines, 2 L organitzaci i el funcionament de la Comissi d Acreditaci de 2 La organizaci n y funcionamiento de la Comisi n de Acredita. Nivells de Compet ncia en Lleng es Estrangeres es regir pel reglament ci n de Niveles de Competencia en Lenguas Extranjeras se regir por. que aprove el seu ple el reglamento que apruebe el Pleno de la misma. 3 Integren el ple de la comissi 3 Integran el Pleno de la Comisi n. a Presid ncia a Presidencia,b Vicepresid ncies b Vicepresidencias. c Vocalies c Vocal as,d Secretaria d Secretar a, 4 La presid ncia de la comissi ser exercida per la persona titular 4 La Presidencia de la Comisi n ser desempe ada por la persona. de la conselleria competent en mat ria d educaci titular de la Conselleria competente en materia de educaci n. 5 Les vicepresid ncies les exerciran 5 Las Vicepresidencias ser n desempe adas por. a La persona titular de la secretaria auton mica competent en mat a La persona titular de la Secretar a Auton mica competente en. ria d educaci materia de educaci n, b La persona titular de la direcci general competent en mat ria b La persona titular de la Direcci n General competente en materia.
d ensenyaments d idiomes de ense anzas de idiomas, c Un membre del profesiorat representant de les universitats de la c Un miembro del profesorado representante de las Universidades. Comunitat Valenciana pr via designaci pel ple del Consell Valenci de la Comunitat Valenciana previa designaci n por el Pleno del Consejo. d Universitats i de Formaci Superior Valenciano de Universidades y de Formaci n Superior. 6 Les Vocalies les exerciran 6 Las Vocal as ser n desempe ados por. a La persona titular de la subdirecci general amb compet ncies en a La persona titular de la Subdirecci n General con competencias. mat ria d ensenyaments d idiomes en materia de ense anzas de idiomas. b La persona titular de la direcci del servici amb compet ncies en b La persona titular de la Jefatura del Servicio con competencias en. mat ria d ensenyaments d idiomes materia de ense anzas de idiomas. c Cinc vocals designats per la presid ncia entre funcionaris docents c Cinco Vocales designados por la Presidencia entre funcionarios. dels cossos de catedr tics o professors d escoles oficials d idiomes docentes de los cuerpos de catedr ticos o profesores de Escuelas Ofi. catedr tics o professors d Ensenyament Secundari catedr tics o profes ciales de Idiomas catedr ticos o profesores de Ense anza Secundaria. sors titulars de les universitats de la Comunitat Valenciana en les especi catedr ticos o profesores titulares de las Universidades de la Comuni. alitats rees o departaments de lleng es estrangeres o equivalents per tat Valenciana en las especialidades reas o departamentos de lenguas. Num 7027 20 05 2013 14353, a un per ode de dos anys a la finalitzaci del qual podran ser designats extranjeras o equivalentes para un per odo de dos a os a la finaliza. per un nou per ode de dos anys Podr ser revocada la seua designaci ci n del cual podr n ser designados por un nuevo per odo de dos a os. per la presid ncia abans de la finalitzaci del per ode per al qual van ser Podr ser revocada su designaci n por la Presidencia antes de la fina. nomenats quan conc rreguen causes que justifiquen el seu cessament lizaci n del per odo para el que fueron nombrados cuando concurran. de les quals es donar coneixement en el ple de la comissi Cada un causas que justifiquen su cese de las que se dar conocimiento en el. d estos cinc vocals disposar d un suplent designat per la presid ncia Pleno de la Comisi n Cada uno de estos cinco Vocales dispondr de un. de la comissi suplente designado por la Presidencia de la Comisi n. 7 Les funcions de secretaria amb veu i sense vot seran exercides 7 Las funciones de Secretar a con voz y sin voto ser n desempe. per un funcionari o funcion ria de la conselleria competent en mat ria adas por un funcionario o funcionaria de la Conselleria competente en. d educaci designat pel seu titular materia de educaci n designado por su titular. 8 La Comissi d Acreditaci de Nivells de Compet ncia en Llen 8 La Comisi n de Acreditaci n de Niveles de Competencia en. g es Estrangeres es reunir amb car cter ordinari una vegada a l any Lenguas Extranjeras se reunir con car cter ordinario una vez al a o. Aix mateix podr reunir se amb car cter extraordinari quan la presi Asimismo podr reunirse con car cter extraordinario cuando la Presi. d ncia ho establisca d acord amb les necessitats que sorgisquen dencia lo establezca de acuerdo con las necesidades que surjan. Article 4 Funcions de la Comissi d Acreditaci de Nivells de Com Art culo 4 Funciones de la Comisi n de Acreditaci n de Niveles de. pet ncia en Lleng es Estrangeres Competencia en Lenguas Extranjeras. Correspon a la Comissi d Acreditaci de Nivells de Compet ncia Corresponde a la Comisi n de Acreditaci n de Niveles de Compe. en Lleng es Estrangeres tencia en Lenguas Extranjeras. 1 Fixar els criteris adequats per a acreditar en l mbit d aplicaci 1 Fijar los criterios adecuados para acreditar en el mbito de apli. d este decret de conformitat amb el Marc Com Europeu de Refer ncia caci n de este decreto de conformidad con el Marco Com n Europeo. per a les Lleng es la compet ncia en lleng es estrangeres basant se en de Referencia para las Lenguas la competencia en lenguas extranjeras. els certificats i diplomes expedits per universitats i per altres institucions en base a los certificados y diplomas expedidos por las Universidades y. espanyoles i estrangeres por otras instituciones espa olas y extranjeras. 2 Aprovar les propostes d ampliaci del cat leg de t tols diplomes 2 Aprobar las propuestas de ampliaci n del cat logo de t tulos. i certificats que es reconeixeran com a acreditatius de la capacitaci diplomas y certificados que se reconocer n como acreditativos de la. ling stica i comunicativa en lleng es estrangeres recollits en l annex capacitaci n ling stica y comunicativa en lenguas extranjeras recogi. dos en el anexo, 3 Proposar l ampliaci del cat leg de t tols diplomes i certificats 3 Proponer la ampliaci n del cat logo de t tulos diplomas y cer. acreditatius de la capacitaci ling stica i comunicativa a altres lleng es tificados acreditativos de la capacitaci n ling stica y comunicativa a. estrangeres i nivells diferents dels establits en l annex otras lenguas extranjeras y niveles diferentes de los establecidos en el. 4 Establir el tipus de proves adequades per a l obtenci de certifi 4 Establecer el tipo de pruebas adecuadas para la obtenci n de cer. cats de compet ncia en lleng es estrangeres tificados de competencia en lenguas extranjeras. 5 Assessorar els diferents departaments i rgans de la Generalitat 5 Asesorar a los diferentes departamentos y rganos de la Generali. pel que fa a l acreditaci de la compet ncia en lleng es estrangeres aix tat en lo referente a la acreditaci n de la competencia en lenguas extran. com en els possibles processos selectius que es convoquen jeras as como en los posibles procesos selectivos que se convocasen. Article 5 Sistema de reconeixement de la compet ncia en lleng es Art culo 5 Sistema de reconocimiento de la competencia en lenguas. estrangeres extranjeras, 1 La presentaci dels t tols diplomes o certificats acreditatius de 1 La presentaci n de los t tulos diplomas o certificados acreditati. nivells de compet ncia en lleng es estrangeres indicats en este decret vos de niveles de competencia en lenguas extranjeras indicados en este. ser suficient per a l acreditaci del nivell de compet ncia en la llengua decreto ser suficiente para la acreditaci n del nivel de competencia. estrangera corresponent sense necessitat d un altre tr mit administra en la lengua extranjera correspondiente sin necesidad de otro tr mite. tiu administrativo, 2 En tot all que no s opose a normes de car cter b sic este siste 2 En todo aquello que no se oponga a normas de car cter b sico.
ma de reconeixement ser aplicable en els procediments convocats per este sistema de reconocimiento ser de aplicaci n en los procedimientos. l Administraci del Consell quan s exigisquen requisits referents a la convocados por la Administraci n del Consell cuando se exijan requi. compet ncia en lleng es estrangeres o b estos constitu squen algun sitos referentes a la competencia en lenguas extranjeras o bien estos. m rit en les convocat ries corresponents constituyan m rito alguno en las convocatorias correspondientes. 3 Les entitats i institucions p bliques i privades de la Comunitat 3 Las entidades e instituciones p blicas y privadas de la Comuni. Valenciana i les Administracions de la Comunitat Valenciana no depen tat Valenciana y las Administraciones de la Comunitat Valenciana no. dents del Consell podran fer refer ncia en les seues convocat ries al dependientes del Consell podr n hacer referencia en sus convocatorias. que disposa el present decret quan opten per acollir se a all que s hi a lo dispuesto en el presente decreto cuando opten por acogerse a lo. disposa dispuesto en l, DISPOSICIONS ADDICIONALS DISPOSICIONES ADICIONALES. Primera Aprovaci del reglament de funcionament de la comissi Primera Aprobaci n del reglamento de func. dxqshutrghghgrvdq v dodilqdolw dflyghotxdosrgudqvhughvljqdwv shuxqqrxshutrghghgrvdq v 3rgujvhuuhyrfdgdodvhxdghvljqdfly shuodsuhvlgqqflddedqv ghodilqdolw

Related Books