COALA NA IONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

Coala Na Ional De Studii Politice I Administrative-PDF Download

  • Date:31 Mar 2020
  • Views:26
  • Downloads:0
  • Pages:10
  • Size:855.70 KB

Share Pdf : Coala Na Ional De Studii Politice I Administrative

Download and Preview : Coala Na Ional De Studii Politice I Administrative


Report CopyRight/DMCA Form For : Coala Na Ional De Studii Politice I Administrative


Transcription:

8 Realiza i un text de 1 2 pagini cu titlul Statul i dezvoltarea economiei rom ne ti n. secolul al XX lea av nd n vedere, dou urm ri ale Primului R zboi Mondial care impuneau implicarea. statului n dezvoltarea economic, o ini iativ a statului pentru protejarea economiei rom ne ti preciza i o. alt viziune economic opus celei men ionate, prezenta i dou deosebiri ntre rolul statului rom n p n n 1947 i dup. aceast data, 9 Elabora i un text de 1 2 pagini despre Rom nia n rela iile interna ionale n perioada. 1918 1940 pe baza urm torului plan, prezentarea unui obiectiv de politic extern a Rom niei n perioada.
interbelic, men ionarea a dou alian e regionale la care a participat Rom nia ntre. anii 1918 1939, prezentarea rela iilor Rom niei cu Uniunea Sovietic. men ionarea unei cauze care a determinat izolarea Rom niei la nceputul. celui de al Doilea R zboi Mondial, men ionarea teritoriilor rom ne ti ocupate n anul 1940. 10 Citi i cu aten ie textul de mai jos, Art 1 Grecia Rom nia Turcia i Iugoslavia i garanteaz mutual siguran a tuturor. fruntariilor lor balcanice, Art 2 naltele P r i Contractante se oblig s se sf tuiasc asupra m surilor de luat n.
fa a unor mprejur ri ce ar putea atinge interesele lor a a cum sunt definite prin prezentul. acord Ele se oblig s nu ntreprind nici o ac iune politic fa de orice ar balcanic. nesemnatar a prezentului acord f r avizul mutual prealabil i s nu ia nici o obliga ie. politic fa de orice alt ar balcanic f r consim m ntul celorlalte P r i. Contractante,Pactul n elegerii Balcanice, Pornind de la textul dat r spunde i urm toarelor cerin e. a Preciza i anul semn rii Pactului, b Men iona i pe scurt tratatele ncheiate de Rom nia n perioada interbelic cu. statele nvecinate, c Men iona i pe scurt principalele coordonate ale politicii externe rom ne ti n. perioada interbelic, 11 Prezenta i principalele evolu ii din Rom nia postbelic. 12 Realiza i un text de 1 2 pagini cu titlul Sovietizarea Rom niei av nd n vedere. o cauz intern i una extern a instaur rii comunismului. o m sur economic i una ideologic de inspira ie sovietic. dou atitudini de distan are fa de Uniunea sovietic. 13 Realiza i un text de 1 2 pagini cu tema Rom nia de la supunere la emancipare n. timpul R zboiului Rece dup urm toarea structur, o consecin a celui de al Doilea R zboi Mondial pentru Rom nia.
dou metode de integrare a Rom niei folosite de URSS una economic i. una militar, un fapt istoric ce demonstreaz alinierea politicii externe rom ne ti la. interesele sovietice, dou acte de politic extern ale Rom niei cu un larg ecou interna ional. care eviden iaz o distan are fa de Moscova, dou cauze ale izol rii diplomatice a Rom niei dup 1985. 14 Citi i cu aten ie textul de mai jos, n ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit n deplin n elegere cu poporul meu. c nu este dec t o singur cale pentru salvarea rii de la o catastrof total ie irea. noastr din alian a cu puterile Axei i imediata ncetare a r zboiului cu Na iunile Unite. Na iunile Unite ne au garantat independen a rii i neamestecul n treburile noastre. interne Ele au recunoscut nedreptatea dictatului de la Viena prin care Transilvania ne a. fost r pit,Proclama ia Regelui Mihai c tre ar, Pornind de la textul dat r spunde i urm toarelor cerin e.
a Preciza i cu ce prilej a fost difuzat aceast proclama ie. b Men iona i pe scurt succesiunea istoric a evenimentelor care au dus la difuzarea. acestei proclama ii, c Men iona i pe scurt consecin ele evenimentului la care se refer proclama ia. 15 Citi i cu aten ie textul de mai jos,Dragi tovar i cet eni ai rii Rom ne ti. P trunderea trupelor celor cinci ri socialiste n Cehoslovacia constituie o mare gre eal. i o primejdie grav pentru pacea n Europa pentru soarta socialismului n lume Este de. neconceput n lumea de azi ca state socialiste s ncalce libertatea i independen a altui. stat Nu exist nici o justificare nu poate fi acceptat nici un motiv de a admite pentru o. clip numai ideea interven iei militare n treburile unui stat socialist fr esc. Cuv ntarea lui Nicolae Ceau escu la mitingul de la Bucure ti 21 august. Pornind de la textul dat r spunde i urm toarelor cerin e. a Preciza i n ce an s a produs evenimentul la care face referire textul. b Preciza i pe scurt ce a determinat interven ia trupelor Tratatului de la Var ovia n. Cehoslovacia, c Men iona i pe scurt care a fost atitudinea Rom niei fa de aceast interven ie i. ce consecin e a avut aceasta, 16 Analiza i romanitatea rom nilor n viziunea istoricilor. 17 Realiza i un text de 1 2 pagini despre originea i continuitatea rom nilor. 18 Pornind de la afirma ia Ideea romanit ii rom nilor este una din ideile fundamentale. care privesc istoria rom nilor redacta i un text n care s utiliza i dou argumente n. sprijinul sau mpotriva afirma iei de mai sus, 19 Prezenta i principalele evenimente care au avut loc n rile Rom ne n anul 1848.
20 Prezenta i unirea Principatelor Rom ne din anul 1859 i domnia lui Alexandru Ioan Cuza. 21 Analiza i prima parte a domniei lui Carol I i cucerirea Independen ei Rom niei. 22 Citi i cu aten ie textul de mai jos, Domnilor i Camera i Senatul au recunoscut c suntem n stare de r zboi au. recunoscut c suntem dezlega i de leg turile noastre cu nalta Poart i c acele leg turi. sunt rupte mai nt i de c tre nalta Poart Aceste dou voturi au hot r t situa iunea i nu. mai aveau nevoie de un comentariu mai mare n stare de r zboi cu leg turile rupte ce. suntem Suntem independen i suntem na iune de sine st t toare A adar domnilor. deputa i nu am nici cea mai mic ndoial i fric de a declara n fa a Reprezenta iunii. Na ionale c noi suntem o na iune liber i independent. Discursul lui Mihail Kog lniceanu n Parlament, Pornind de la textul dat r spunde i urm toarelor cerin e. a Preciza i c nd a fost rostit acest discurs, b Men iona i pe scurt principalele evenimente care ilustreaz participarea armatei. rom ne la R zboiul de Independen, c Men iona i pe scurt principalele demersuri diplomatice rom ne ti pentru. cucerirea independen ei,23 Citi i cu aten ie textul de mai jos.
Art 43 naltele p r i contractante recunosc independen a Rom niei leg nd o de. condi iunile expuse n urm toarele dou articole, Art 44 Libertatea i practica exterioar a oric rui cult vor fi asigurate supu ilor. p m nteni ai statului rom n precum i str inilor i nu se va pune nici un fel de piedic. at t organiza iei ierarhice a diferitelor comunit i religioase c t i raporturilor acestora cu. capii lor spirituali, Art 45 Principatul Rom niei retrocedeaz M S mp ratului Rusiei por iunea teritoriului. Basarabiei desp r it de Rusia n urma tratatului de la Paris din 1856. Tratatul de pace de la Berlin, Pornind de la textul dat r spunde i urm toarelor cerin e. a Preciza i anul semn rii tratatului, b Men iona i pe scurt succesiunea istoric a evenimentelor care au dus la semnarea. tratatului, c Preciza i cine era principele Rom niei n momentul semn rii tratatului.
24 Realiza i un text de 1 2 pagini cu tema Pozi ia Rom niei fa de Primul R zboi Mondial. av nd n vedere, obiectivele politicii externe rom ne ti la sf r itul secolului al XIX lea i. nceputul secolului al XX lea,pozi ia Rom niei fa de r zboi n anul 1914. ncheierea Conven iei politice i militare cu Antanta. 25 Citi i cu aten ie textul de mai jos, I Rusia Fran a Anglia i Italia garanteaz integritatea teritorial a regatului Rom niei. n ntinderea frontierelor sale, II Rom nia se oblig s declare r zboi i s atace Austro Ungaria n condi iile stabilite. prin conven ia militar, III Rusia Fran a Anglia i Italia recunosc Rom niei dreptul de a anexa teritoriile.
monarhiei Austro Ungare prev zute i hot rnicite n art 4. IV Rom nia se va bucura de acelea i drepturi ca i alia ii s i n tot ce prive te. preliminariile tratativele de pace ca i discutarea chestiunilor care vor fi supuse hot r rii. conferin ei de pace,Tratatul de alian din 4 17 august 1916 ncheiat. ntre Rom nia Rusia Fran a Anglia i Italia, Pornind de la textul dat r spunde i urm toarelor cerin e. a Preciza i care erau teritoriile locuite de rom ni din componen a monarhiei Austro. Ungare revendicate de statul rom n, b Men iona i pe scurt succesiunea istoric a integr rii Rom niei n sistemele de. alian e premerg toare Primului R zboi Mondial, c Men iona i pe scurt care au fost consecin ele semn rii Tratatului de alian. 26 Realiza i un text de circa o pagin n care s identifica i i s prezenta i o constant a. politicii externe a Rom niei n timpul Primului R zboi Mondial. 27 Prezenta i evenimentele importante ale procesului de realizare a Rom niei Mari. 28 Citi i cu aten ie textul de mai jos, n numele poporului Basarabiei declar Republica Democratic Moldoveneasc.
Basarabia n hotarele sale dintre Prut Nistru Dun re i Marea Neagr i vechile grani e. cu Austria rupt de Rusia acum o sut i mai bine de ani din trupul vechii Moldove n. puterea dreptului istoric i a dreptului de neam pe baza principiului ca popoarele singure. s i hot rasc soarta lor de azi nainte i pentru totdeauna se une te cu mama sa. Declara ia politic 27 martie 9 aprilie 1918, Pornind de la textul dat r spunde i urm toarelor cerin e. a Numi i institu ia reprezentativ a poporului Basarabiei care a emis aceast. Declara ie politic, b Men iona i pe scurt succesiunea istoric a evenimentelor care au dus la. adoptarea Declara iei politice,c Numi i regele Rom niei din anul 1918. 29 Citi i cu aten ie textul de mai jos, Ast zi c nd dup sfor ri i jertfe uria e din partea Rom niei i a puternicilor i. nobililor ei alia i s au ntronat n lume principiile de drept i umanitate pentru toate. neamurile cel dint i g nd al Bucovinei desrobite se ndreapt c tre regatul Rom niei. de care ntotdeauna am legat n dejdea desrobirii noastre. Drept aceea noi ntrup nd suprema putere a rii i fiind singurii cu puterea. legiuitoare n numele suveranit ii na ionale hot r m. Unirea necondi ionat i pe vecie a Bucovinei n vechile ei hotare p n la Ceremu. Colacin i Nistru cu Regatul Rom niei, Declara ia de unire a Bucovinei cu Rom nia 28 noiembrie 1918.
Pornind de la textul dat r spunde i urm toarelor cerin e. a Numi i institu ia reprezentativ a poporului Bucovinei care a emis aceast. Declara ie de unire, b Men iona i pe scurt succesiunea istoric a evenimentelor care au dus la. elaborarea Declara iei de unire,c Numi i regele Rom niei din anul 1918. 30 Citi i cu aten ie textul de mai jos, Pe temeiul dreptului firesc c fiecare na iune poate dispune hot r singur i liber de. soarta ei un drept care este acum recunoscut i de c tre guvernul ungar prin propunerea. de armisti iu a monarhiei na iunea rom n din Ungaria i Ardeal dore te s fac uz de. acest drept i reclam n consecin i pentru ea dreptul ca liber de orice nr urire str in. s hot rasc singur plasarea ei ntre na iunile libere precum i stabilirea leg turii de. coordonare a ei cu celelalte na iuni libere, Declara ia Comitetului executiv al Partidului Na ional Rom n 29 septembrie 1918. Pornind de la textul dat r spunde i urm toarelor cerin e. a Numi i adunarea plebiscitar unde s a decis unirea Transilvaniei cu Rom nia i. preciza i data la care aceasta a avut loc, b Men iona i pe scurt succesiunea istoric a evenimentelor care au dus la.
elaborarea Declara iei i la convocarea adun rii plebiscitare. c Numi i regele Rom niei din anul 1918, 31 Elabora i un text de 1 2 pagini n care s argumenta i de ce odat cu secolul al XVIII. lea problema originii popoarelor devine una politic. 32 Analiza i autonomiile locale din spa iul rom nesc secolele IX XVIII. 33 Prezenta i Domnia n rile Rom ne secolele XIV XVIII. 34 Analiza i Voievodatul i Principatul n Transilvania secolele IX XVIII. 35 Analiza i diploma ia i conflictele n Evul Mediu rom nesc. 36 Analiza i diploma ia i conflictele n secolul al XVI lea Preciza i principalele aspecte. ale domniei lui Mihai Viteazul, 37 Realiza i un text de 1 2 pagini cu tema Raportul dintre domnie i boieri n rile Rom ne. n secolele XIV XVIII dup urm toarea structur de idei. domnia institu ie central, domnia autoritar exemple de domnitori secolele XIV XVI. statul aristocratic exemple de domnitori secolele XVII XVIII. 38 Elabora i un text de 1 2 pagini n care s argumenta i afirma ia autorului italian. Filippo Buonacorsi Callimachi c rom nii s au nchinat prin tratate nu ca nvin i ci. ca nving tori,39 Citi i cu aten ie textul de mai jos. Era nevoie neap rat n clipa aceea de o ac iune eroic de o isprav m rea care s. cutremure inimile p g nilor i s le nal e pe ale cre tinilor Atunci m rinimosul Ion. Mihai invoc nd ocrotirea salvatoare a M ntuitorului a smuls o secure sau o suli. ost easc i p trunz nd el nsu i n irurile s lbatice ale du manilor str punge pe un. stegar al armatei taie n buc i cu sabia o alt c petenie i lupt nd b rb te te se ntoarce. nev t mat n acest timp comandantul de oaste Kir ly Albert adun nd pe r nd pe ai s i. sloboze te dou tunuri n mijlocul celei mai dese grup ri a du manului n aceast. nv lm eal ce seam n a fug Sinan Pa a n partea din fa a taberei cade de pe podul. r ului Neajlov pierde doi din i i se rostogole te fericit sc p nd cu via. Scurt i adev rat descriere a faptelor s v r ite de Io Mihai domnul Moldovei. Transalpine sau Valahiei prin munca i str duin a lui Balthazar Walter cel T n r. Silezianul G rlitz 1599, Pornind de la textul dat r spunde i urm toarelor cerin e.
a Numi i lupta despre care este vorba n text i anul n care aceasta a avut loc. coala na ional de studii politice i administrative facultatea de comunicare i rela ii publice admitere 2019 subiecte istorie 1 citi i cu aten ie textul de mai jos

Related Books